Custodia animalului de companie în cazul desfacerii căsătoriei

Lucia Irinescu

REZUMAT
Unii oameni care trăiesc cu animale de companie, câini, pisici, papagali sau alte specii, îi consideră ca fiind adevăraţi membri de familie. Din păcate, legea nu le atribuie acestora acelaşi statut juridic. În marea majoritate a sistemelor de drept, animalele sunt considerate bunuri, obiecte ale dreptului de proprietate. Aceasta nu îi împiedică însă pe stăpânii lor să le trateze mai bine decât ca pe nişte simple obiecte, iubindu-le la fel de mult ca pe copiii lor, acordându-le îngrijire, hrană, adăpost. De aceea, atunci când familiile se descompun şi membrii acestora nu se pot pune de acord cu privire la soarta animalelor lor de companie, singura variantă propusă de legiuitorul român este de a urma procedura partajului bunurilor comune.
Cuvinte-cheie: animal de companie, divorţ, custodie, partaj, statut juridic.

GARDE DE L’ANIMAL EN CAS DE DISSOLUTION DE MARIAGE

RÉSUMÉ
Certaines personnes qui vivent avec des animaux de compagnie, chiens, chats, perroquets ou autres espèces, les considèrent comme de véritables membres de la famille. Malheureusement, la loi ne leur donne pas le même statut juridique. Dans la grande majorité des systèmes juridiques, les animaux sont considérés comme des biens, des objets de droits de propriété. Cependant, cela n’empêche pas leurs propriétaires de les traiter comme plus que de simples objets, de les aimer autant que leurs enfants, de leur apporter soins, nourriture, abri. C’est pourquoi, lorsque les familles se séparent et que leurs membres ne peuvent s’entendre sur le sort de leurs animaux de compagnie, la seule option proposée par le législateur roumain est de suivre la procédure de partage du patrimoine commun.
Mots-clés: animal de compagnie, divorce, garde, partage, statut juridique.

CUSTODY OF THE PET IN THE CASE OF MARRIAGE DISSOLUTION

ABSTRACT
Some people who live with pets, dogs, cats, parrots or other species, consider them to be true family members. Unfortunately, the law does not give them the same legal status. In the vast majority of legal systems, animals are considered goods, objects of property rights. However, this does not prevent their owners from treating them as more than simple objects, loving them as much as their children, giving them care, food, shelter. That is why, when families break up and their members cannot agree on the fate of their pets, the only option proposed by the Romanian legislator is to follow the procedure of sharing the common assets.
Keywords: pet, divorce, custody, sharing, legal status.

Articol publicat în RDF nr. 1/2024