Principii de publicare

§1. Aspecte generale

Articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare de tip peer review conform art. 48 şi urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Revistei (disponibil pe site-ul web oficial al revistei, http://revistadedreptulfamiliei.ro). Autorii sunt rugaţi să trimită o copie electronică a lucrării la adresa de e-mail periodice@universuljuridic.ro, însoţită de Declaraţia de autenticitate şi de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzută în Anexa nr. 8 a Regulamentului şi disponibilă în format pdf. pe site-ul anterior menţionat.

Nu sunt percepute taxe pentru procesarea şi publicarea materialelor.

Autorii garantează că materialele transmise conţin informaţii originale care nu au mai fost publicate şi că nu sunt trimise, în acelaşi timp, spre publicare într-o altă revistă/culegere. În ipoteza în care materialul transmis spre publicare a mai fost anterior publicat sub o altă formă, autorii au obligaţia de a menţiona acest aspect. Materialul trimis în vederea publicării poate face obiectul ofertei către alte publicaţii după primirea răspunsului în sensul că acesta nu poate fi publicat în Revista de Dreptul Familiei ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacţia Revistei şi nu s-a primit un răspuns din partea acesteia.

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Articolul trimis în vederea publicării nu poate avea mai mult de trei coautori.

Revista de Dreptul Familiei este o revistă semestrială, însă, atunci când este cazul, va fi publicat un număr special.

§2. Materiale publicate

Revista de Dreptul Familiei publică lucrări originale şi inedite privind dreptul familiei şi ramuri conexe acestuia.

Structura Revistei de Dreptul Familiei, pentru cei care doresc să trimită material în vederea publicării, este următoare:

Partea I: Editorial

Partea a II-a: Doctrină (articole, studii)

Partea a III-a: Jurisprudenţă rezumată (naţională/CEDO/CJUE etc.), juris­pru­denţă adno­tată şi/sau comentată şi recenzii

Lucrările trebuie redactate în limba română sau într-o limbă de circulaţie inter­naţională (e.g., engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană), utilizând programul Office Word (.doc/.docx), şi să respecte reguli ce vor fi detaliate în cele ce urmează.

§3. Stil de redactare a materialelor

3.1. Prima pagină a materialului transmis spre publicare trebuie să conţină integral:

a) titlul articolului, atât în limba română, cât şi în engleză şi franceză, cu majuscule, font Garamond, caractere de 12, centrat. În titlu se va utiliza scrierea cursivă/italică numai pentru cuvintele într-o altă limbă decât cea a articolului.

b) numele autorului sau, după caz, al autorilor, va fi scris folosind fontul Garamond, urmat de ,,*”, ce trimite la nota de subsol cu următoarele informaţii: gradul didactic, profesia, funcţia, instituţia la care se exercită profesia şi adresa de e-mail. Aceste date vor fi făcute publice în materialul publicat.

În ipoteza în care articolul are mai mulţi autori, fiecare dintre aceştia vor fi menţionaţi distinct, cu respectarea celor anterior stipulate.

c) rezumatul. Fiecare material va fi însoţit de un rezumat redactat atât în limba română, cât şi în limbile engleză şi franceză, care să cuprindă maximum 300 de cuvinte şi care să reliefeze esenţa materialului; corpul rezumatului va fi tehnoredactat cu caractere Garamond, mărime 10, spaţiere la un rând. În ipoteza în care materialul este redactat într-o limbă de circulaţie interna­ţională, alta decât engleza şi franceza, rezumatul va fi întocmit în limba utilizată la redactare şi în limbile engleză şi franceză.

d) cuvintele-cheie. Alături de rezumat, autorul/autorii vor menţiona, în limba română, engleză şi limba franceză, cel puţin cinci cuvinte-cheie definitorii pentru articol. În ipoteza în care materialul este redactat într-o limbă de circulaţie internaţională, alta decât engleza şi franceza, cuvintele-cheie vor fi menţionate în limba utilizată la redactare şi în limbile engleză şi franceză.

e) în ipoteza în care doresc, autorii pot menţiona, în prima notă de subsol, numele persoanelor care au contribuit indirect la materialul transmis spre publicare (e.g., conducători de doctorat, persoane care au asigurat corectura sau, după caz, traducerea materialelor etc.). De asemenea, sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în lucrarea transmisă spre publi­care (e.g., granturi, burse de cercetare etc.) trebuie menţionate într-o notă de subsol aferentă titlului lucrării şi marcată cu ,,*”.

3.2. Tehnicile de redactare a oricărui material transmis spre publicare sunt următoarele:

3.2.1. Corpul articolului trebuie redactat integral la o spaţiere de un rând şi jumătate, în pagini format A4, cu aliniere stânga/dreapta, utilizând margini laterale de 2 cm şi caractere de 12, cu font Garamond, cu respectarea obligatorie a normelor ortografice ale limbii române, impuse de Academia Română (e.g., scrierea cu ,,â” şi ,,sunt” etc.).

Dacă autorii doresc să evidenţieze anumite părţi din text, acest lucru se realizează prin utili­zarea caracterelor aldine/bold, iar nu prin sublinierea textului sau prin utilizarea MAJUSCU­LELOR (versal).

3.2.2. Notele şi citările bibliografice trebuie inserate la finalul fiecărei pagini, utilizând caractere de 10, font Garamond, spaţiere de un rând, cu respec­tarea următoarelor cerinţe:

a) Cărţi

Prenumele autorilor (se menţionează doar cu iniţiala/iniţialele) şi Numele (se scrie complet, cu majuscule, dar niciodată italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (ediţia lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Dacă lucrarea are doi-cinci autori, se vor menţiona toţi, despărţiţi prin virgulă (nu se utilizează conjuncţia şi). În ipoteza în care sunt şase sau mai mulţi autori, se va menţiona numai numele primului şi, în continuare, et al.

Exemple:

a.1) cu autor unic: E. Florian, Dreptul familiei (ed. a IV-a, în reglementarea noului Cod civil, Bucureşti: C.H. Beck, 2011), p. 151.

a.2) cu doi autori: B.D. Moloman, L.C. Ureche, Noul Cod civil. Cartea a II-a – Despre familie – Art. 258-534. Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă (Bucureşti: Universul Juridic, 2016), pp. 562-565.

a.3) cu trei-cinci autori: Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, Dreptul familiei (ed. a VI-a, revizuită, Bucureşti: C.H. Beck, 2009), p. 131.

a.4) cu şase sau mai mulţi autori: J.L. Lacruz Berdejo et al, Elementos de derecho civil. Familia (3a ed., Madrid: Dykinson, 2008), p. 254.

b) Capitole din cărţi

Prenumele autorilor (se menţionează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele (se menţionează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul capitolului (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) în Prenumele autorilor (se menţio­nează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele autorilor (se menţionează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (ediţia lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Dacă lucrarea are doi-cinci autori, se menţionează toţi, despărţiţi prin virgulă (nu se utili­zează conjuncţia şi). În ipoteza în care sunt şase sau mai mulţi autori, se va menţiona numai numele primului şi, în continuare, et al.

Exemplu:

O. Ungureanu, Existenţa persoanei fizice, în O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele (ed. a II-a, revăzută, Bucureşti: Hamangiu, 2007), p. 8.

c) Traduceri

Prenumele autorilor (se menţionează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele (se menţionează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (numele traducătorului, ediţia lucrării, locul editării: Editura, anul publi­cării), pagina sau paginile citate.

Exemplu:

Ph. Malaurie, P. Morvan, Drept civil. Introducerea generală, (D. Dănişor, Bucureşti: Wolters Kluwer, 2012), p. 152.

d) Articole

Prenumele autorilor (se menţionează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele (se menţionează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), „Titlul articolului” (se menţionează integral, între ghilimele, fiind inter­zisă orice prescurtare, se utilizează scriere de tip cursiv/italic, fără folosirea scrierii de tip subliniat ori cu majuscule), (anul publicaţiei) numărul şi/sau volumul Revistei (se va menţiona titlul integral, prin utilizarea scrierii de tip cursiv/italic şi fără orice prescurtare) numărul paginii de început al articolului, pagina sau paginile citate.

Exemplu:

B.D. Moloman, L.C. Ureche, „Autoritatea părintească”, (2016) 1 Studia Universitatis BabeşBolyai. Iurisprudentia 52, p. 65.

e) Contribuţii în cadrul unor volume colective

Prenumele autorilor (se menţionează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele (se menţionează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), „Titlu articolului” (se menţionează integral, între ghilimele, fiind interzisă orice prescurtare şi folosirea scrierii de tip cursiv/italic, subliniat ori cu majuscule), în: Numele editorului/coordonatorului (ed./coord.) (res­pec­tând cerinţele anterioare privind menţionarea prenumelui şi a numelui), Titlul volumului colectiv (integral, fără prescurtări, utilizând scrierea de tip cursiv/italic) (ediţia lucrării, dacă este cazul, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Exemplu:

E. Florian, „Regimul primar”, în: D.A. Popescu, I.Fl. Popa (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat în contextul federalismului juridic European (Bucureşti: Universul Juridic, 2015), p. 282.

f) Acte normative

Indicarea oricăror acte normative este posibilă doar prin numărul şi anul apariţiei, fără a se indica şi ziua adoptării.

Exemplu: 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată în M. Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

În cazul în care se repetă indicarea actului normativ în cuprinsul materialului, menţionarea se va face doar cu trimitere la numărul şi anul publicării: Legea nr. 272/2004.

g) Documente accesate online

În ipoteza în care articolele sau alte materiale sunt disponibile online, citarea acestora în cadrul materialelor se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că documentul este disponibil [Online] la adresa completă de URL, menţionând, de asemenea, data ultimei accesări.

Exemplu:

I. Nicolae, „Ancheta psihosocială – un mijloc de probă neadaptat cerinţelor Codului civil”, (2017) 1 Revista „Universul Juridic” 36, pp. 38-39, disponibil [Online] la adresa http://revista.universul juridic.ro/ancheta-psihosociala-unmijlocde-proba-neadaptat-cerintelorcoduluicivil/, accesat la data de 18 octombrie 2018.

h) Jurisprudenţă

h.1) hotărâri ale instanţelor naţionale

Instanţa, secţia civilă/penală etc., încheiere/sentinţă/decizie, nr./an, publi­cată în Prenumele autorilor (se menţionează doar iniţiala/iniţialele) şi Numele (se menţionează complet, cu majus­cule, fără utilizarea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (integral, fără prescurtări, utilizând scrierea de tip cursiv/italic) (ediţia lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate (sau, după caz, nepublicată).

Exemplu:

Trib. Bistriţa, s. I civ., dec. civ. nr. XYZ/2018, nepublicată.

Jud. Năsăud, sent. civ. nr. 354/2012, publicată în G.C. Frenţiu, Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenţă C.E.D.O. (Bucureşti: Hamangiu, 2013), pp. 108-109.

h.2) jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Tipul de decizie, data completă a deciziei, denumirea uzuală a cauzei, numărul de înregistrare, locul publicării sau menţiunea „nepublicată” (în ipoteza în care decizia nu este publicată integral în Repertoriu), Codul (elementele ECLI), paragraful citat.

Exemplu:

Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 15 mai 1986, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, European Court Reports 1986-01651, EU:C:1986:206, par. 10.

h.3) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

Numele şi numărul cauzei, data hotărârii şi paragraful.

Exemplu:

CEDO, Cauza Tsourlakis c. Greciei, nr. 50796/07, 15 octombrie 2009, par. 123.

3.2.3. La finalul fiecărui material trimis, autorul/autorii vor insera biblio­grafia utilizată. Lucrările utilizate vor fi menţionate în secţiunea Bibliografie în ordine alfabetică (după numele autorului/primului autor, în ipoteza în care lucrarea are doi sau mai mulţi autori).

3.3. Autorii au obligaţia de a utiliza abrevierile conform uzanţelor Revistei (a se vedea Lista de abrevieri publicată atât pe site-ul Revistei, cât şi în fiecare număr al Revistei, publicată în formă letrică).

§4. Elemente avute în vedere la analiza materialelor transmise spre publicare

În procesul de analiză a materialelor transmise spre publicare se vor avea în vedere în special următoarele:

1. Încadrarea materialului în una dintre secţiunile revistei;

2. Respectarea regulilor de redactare şi citare prevăzute la §3;

3. Corelaţia dintre titlu, rezumat şi conţinutul materialului;

4. Tehnica de cercetare utilizată;

5. Utilizarea adecvată a limbajului juridic;

6. Raportarea la materialul bibliografic relevant în raport de tema mate­rialului;

7. Originalitatea materialului;

8. Contribuţia materialului la ştiinţa dreptului.

§5. În atenţia colaboratorilor

Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către Colegiul de redacţie a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare, în temeiul căruia autorul cesio­nează cu titlu exclusiv Editurii Universul Juridic dreptul de publicare, reproducere şi de difuzare a operelor sale, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic (dreptul de înregistrare sau de fixare, prelucrare, editare, de lectură a acestora, pe orice fel de suporturi/dispozitive magnetice şi/sau electronice existente în prezent sau în viitor, prin stocarea permanentă ori temporară a acestora cu mijloace electronice, în bănci/baze de date, pe suporturi specifice, online sau offline, de imagine, de sunet sau de date, precum şi dreptul de multiplicare, difuzare şi comercializare a acestora, în orice modalitate), pe toată durata de existenţă a revistei, precum şi dreptul de a realiza opere derivate, de a le reproduce, difuza şi comercializa, prin publicarea arti­co­lelor, a rezumatelor acestora sau a unor extrase din acestea pe paginile de internet ale Editurii, reţelele de socializare/promovare, în bazele de date, softurile şi apli­caţiile Editurii şi în alte surse de informare (pagini de Internet, cărţi, ziare, reviste etc.). Drepturile de autor cedate vor putea fi exercitate de către Editură atât în nume propriu sau în colaborare/parteneriat cu terţi, cât şi prin cesiune către un terţ, acordul autorului fiind exprimat prin trimiterea materialului şi acceptarea acestuia spre publicare.

Drepturile patrimoniale de autor se vor plăti într-un termen rezonabil, în limita bugetului disponibil.

Autorul este obligat să facă toate diligenţele spre a evita dubla publicare şi să aducă, totodată, la cunoştinţa Colegiului de redacție faptul că articolul a fost acceptat pentru publicare într-o altă revistă, precum şi acordul prealabil al editorului pentru un articol deja publicat într-o publicaţie română sau străină.

Editura nu îşi asumă nicio răspundere pentru încălcarea de către colabo­ratori a drepturilor de autor dobândite de către terţe persoane asupra materialelor trimise spre publicare. În cazul în care se constată existenţa unui plagiat, Editura îşi rezervă dreptul de a acţiona pentru repararea daunelor materiale şi morale suferite, toate contractele de editare încheiate cu Editura Universul Juridic fiind reziliate de drept, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă.