Principii de publicare

§1. Aspecte generale

Articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de evaluare de tip peer review conform art. 48 și urm. din Regulamentul de organizare și funcționare a Revistei (disponibil pe site-ul web oficial al revistei, www.revistadedreptulfamiliei.ro). Autorii sunt rugați să trimită o copie electronică a lucrării la adresa de e-mail redactie@revistadedreptulfamiliei.ro, însoțită de Declarația de autenticitate și de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzută în Anexa nr. 8 al Regulamentului și disponibilă în format pdf. pe site-ul anterior menționat.

Nu sunt percepute taxe pentru procesarea și publicarea materialelor.

Autorii garantează că materialele transmise conţin informaţii originale care nu au mai fost publicate şi că nu sunt trimise, în același timp, spre publicare într-o altă revistă/culegere. În ipoteza în care materialul transmis spre publicare a mai fost anterior publicat sub o altă formă, autorii au obligația de a menționa acest aspect. Materialul trimis în vederea publicării poate face obiectul ofertei către alte publicații după primirea răspunsului în sensul că acesta nu poate fi publicat în Revista de Dreptul Familiei ori după 6 luni de când s-a înregistrat materialul la redacția revistei și nu s-a primit un răspuns din partea acesteia.

Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Articolul trimis în vederea publicării trebuie să fie de minumum 15 pagini (pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea „§3. Stil de redactare a materialelor”) și nu poate avea mai mult de trei coautori.

Revista de Dreptul Familiei este o revista semestrială, însă, atunci când este cazul, va fi publicat un număr special.

 

§2. Materiale publicate

Revista de Dreptul Familiei publică lucrări originale și inedite privind dreptul familiei și ramuri conexe acestuia.

Structura Revistei de Dreptul Familiei, pentru cei care doresc să trimită material în vederea publicării, este următoarea:

Partea I: Editorial

Partea a II-a: Doctrină (articole, studii)

Partea a III-a: Jurisprudență rezumată (națională/CEDO/CJUE etc.), jurisprudență adnotată și/sau comentată și recenzii

 Lucrările trebuie redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (e.g., engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă), utilizând programul Office Word (.doc/.docx), şi să respecte reguli ce vor fi detaliate în cele ce urmează.

 

§3. Stil de redactare al materialelor:

3.1. Prima pagină a materialului transmis spre publicare trebuie să conțină integral:

a) titlul articolului, atât în limba română, cât și în engleză și franceză, cu majuscule, font Garamond, caractere de 12, centrat. În titlu se va utiliza scrierea cursivă/italică numai pentru cuvintele într-o altă limbă decât cea a articolului.

b) numele autorului sau, după caz, al autorilor, va fi scris folosind fontul Garamond, urmat de ,,*”, ce trimite la nota de subsol cu următoarele informații: gradul didactic, profesia, funcția, instituția la care se exercită profesia și adresa de e-mail. Aceste date vor fi făcute publice în materialul publicat.

În ipoteza în care articolul are mai mulți autori, fiecare dintre aceștia vor fi menționați distinct cu respectarea celor anterior stipulate.

c) rezumatul. Fiecare material va fi însoțit de un rezumat redactat atât în limba română, cât și în limba engleză și franceză, care să cuprindă maximum 300 de cuvinte şi care să reliefeze esența materialului; corpul rezumatului va fi tehnoredactat cu caractere Garamond, mărime 10, spațiere la un rând. În ipoteza în care materialul este redactat într-o limbă de circulaţie internaţională, alta decât engleza şi franceza, rezumatul va fi întocmit în limba utilizată la redactare şi în limbile engleză şi franceză.

d) cuvintele cheie. Alături de rezumat, autorul/autorii vor menționa, în limba română, limba engleză și limba franceză, cel puțin cinci cuvinte-cheie definitorii pentru articol. În ipoteza în care materialul este redactat într-o limbă de circulaţie internaţională, alta decât engleza şi franceza, cuvintele-cheie vor fi menţionate în limba utilizată la redactare şi în limbile engleză şi franceză.

e) în ipoteza în care doresc, autorii pot menționa, în prima notă de subsol, numele persoanelor care au contribuit indirect la materialul transmis spre publicare (g., conducători de doctorat, persoane care au asigurat corectura sau, după caz, traducerea materialelor etc.). De asemenea, sursele de sprijin financiar ale cercetării concretizate în lucrarea transmisă spre publicare (e.g., granturi, burse de cercetare etc.) trebuie menționate într-o notă de subsol aferentă titlului lucrării și marcată cu ,,*”.

 

3.2. Tehnicile de redactare ale oricărui material transmis spre publicare sunt următoarele:

 3.2.1. Corpul articolului trebuie redactat integral la o spațiere de un rând și jumătate, în pagini format A4, cu aliniere stânga/dreapta, utilizând margini laterale de 2 cm și caractere de 12 cu font Garamond, cu respectarea obligatorie a normelor ortografice ale limbii române, impuse de Academia Română (e.g., scrierea cu ,,â” și ,,sunt” etc.).

Dacă autorii doresc să evidențieze anumite părţi din text, acest lucru se realizează prin utilizarea caracterelor aldine/bold, iar nu prin sublinierea textului sau prin utilizarea MAJUSCULELOR (versal).

Corpul articolului trebuie organizat în secțiuni și subsecțiuni, folosind litere și/sau numere arabe/romane, în vederea realizării unui cuprins ce va fi inserat imediat după cuvintele-cheie și înainte de corpul propriu-zis al articolului.

 

3.2.2. Notele și citările bibliografice trebuie inserate la finalul fiecărei pagini, utilizând caractere de 10, font Garamond, spațiere de un rând, cu respectarea următoarelor cerințe:

 a) Cărţi

Prenumele autorilor (se menționează doar cu inițiala/inițialele) și Numele (se scrie complet, cu majuscule, dar niciodată italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (ediția lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Dacă lucrarea are doi-cinci autori, se vor menționa toți, despărțiți prin virgulă (nu se utilizează conjuncția „și”). În ipoteza în care sunt șase sau mai mulți autori, se va menționa numai numele primului și în continuare et al.

Exemple:

a.1) cu autor unic: E. Florian, Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația (ed. a 6-a, revizuită și adăugită, București: C.H. Beck, 2018), p. 351.

a.2) cu doi autori: G.C. Frențiu, B. D. Moloman, Elemente de dreptul familiei și de procedură civilă (ed. a III-a, revăzută și actualizată potrivit Noului Cod civil, București: Universul Juridic, 2011), pp. 72-73.

a.3) cu trei-cinci autori: Al. Bacaci, V.-C. Dumitrache, C.-C. Hageanu, Dreptul familiei (ed. a VI-a revizuită, București: C.H. Beck, 2009), p. 131.

a.4) cu șase sau mai mulți autori: J.L. Lacruz Berdejo et al, Elementos de derecho civil, t. IV, Familia (3a ed., Madrid: Dykinson, 2008), p. 254.

 

b) Capitole din cărți

Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele) și Numele (se menționează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul capitolului (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări), în Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele) și Numele autorilor (se menționează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (ediția lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Dacă lucrarea are doi-cinci autori, se menționează toți, despărțiți prin virgulă (nu se utilizează conjuncția „și”). În ipoteza în care sunt șase sau mai mulți autori, se va menționa numai numele primului și în continuare et al.

 Exemplu:

O. Ungureanu, Existența persoanei fizice, în O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele (ed. a II-a revăzută, București: Hamangiu, 2007), p. 8.

 

c) Traduceri

Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele) și Numele (se menționează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (se utilizează scrierea de tip cursiv/italic, integral, fără prescurtări) (Prenumele – se menționează doar inițiala/inițialele – și numele traducătorului, ediția lucrării – dacă este cazul –, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

 Exemplu:

Ph. Malaurie, P. Morvan, Drept civil. Introducerea generală (D. Dănișor, București: Wolters Kluwer, 2012), p. 152.

 

d) Articole

Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele) și Numele (se menționează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), „Titlul articolului” (se menționează integral, între ghilimele, fiind interzisă orice prescurtare, se utilizează scriere de tip cursiv/italic, fără folosirea scrierii de tip subliniat ori cu majuscule), (anul publicației) numărul și/sau volumul Revista (se va menționa titlul integral, prin utilizarea scrierii de tip cursiv/italic și fără orice prescurtare) numărul paginii de început al articolului, pagina sau paginile citate.

Exemplu:

I.I. Neamț, „Divorțul ca urmare a separării în fapt a soților. Aspecte substanțial-procesuale”, (2020) 1 Revista de Dreptul Familiei 273, p. 284.

 

e) Contribuţii în cadrul unor volume colective

Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele) și Numele (se menționează complet, cu majuscule, fără folosirea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), „Titlu articolului” (se menționează integral, între ghilimele, fiind interzisă orice prescurtare și folosirea scrierii de tip cursiv/italic, subliniat ori cu majuscule), în: Numele editorului/coordonatorului (ed./coord.) (respectând cerințele anterioare privind menționarea prenumelui și a numelui), Titlul volumului colectiv (integral, fără prescurtări, utilizând scrierea de tip cursiv/italic) (ediția lucrării, dacă este cazul, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate.

Exemplu:

E. Florian, „Regimul primar”, în: D.A. Popescu, I.-Fl. Popa (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat în contextul federalismului juridic European (București: Universul Juridic, 2015), p. 282.

 

f) Acte normative

Indicarea oricăror acte normative este posibilă doar prin numărul și anul apariției, fără a se indica și ziua adoptării.

Exemplu: 

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (republicată în M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014).

În cazul în care se repetă indicarea actului normativ în cuprinsul materialului, menționarea se va face doar cu trimitere la numărul și anul publicării: Legea nr. 272/2004.

 

g) Documente accesate on-line

În ipoteza în care articolele sau alte materiale sunt disponibile on-line, citarea acestora în cadrul materialelor se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că documentul este disponibil [Online] la adresa completa de URL, menţionând, de asemenea, data ultimei accesări.

 Exemplu:

I. Nicolae, „Ancheta psihosocială – un mijloc de probă neadaptat cerințelor Codului civil”, (2017) 1 Revista „Universul Juridic” 36, pp. 38-39, disponibil [Online] la adresa http://revista.universuljuridic.ro/ancheta-psihosociala-un-mijloc-de-proba-neadaptat-cerintelor-codului-civil/, accesat la data de 18 octombrie 2018.

 

h) Jurisprudență

h.1) hotărâri ale instanțelor naționale

Instanța, secția civilă/penală etc., încheiere/sentință/decizie, nr./an, publicată în Prenumele autorilor (se menționează doar inițiala/inițialele)și Numele (se menționează complet cu majuscule, fără utilizarea scrierii de tip cursiv/italic sau subliniat), Titlul lucrării (integral, fără prescurtări, utilizând scrierea de tip cursiv/italic) (ediția lucrării, locul editării: Editura, anul publicării), pagina sau paginile citate (sau, după caz, nepublicată).

În ipoteza în care hotărârea judecătorească este disponibilă online, citarea acesteia în cadrul materialelor se va face cu menţiunea că este disponibilă [Online] la adresa URL, menţionând, de asemenea, data ultimei accesări.

În situaţia în care, în cuprinsul materialului transmis spre publicare, se utilizează trimiteri la hotărâri ale instanţelor din străinătate (exceptând jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului), citarea acestora se va face potrivit regulilor de citare din ţările respective, fiind exceptate de la regulile anterior menţionate.

Exemplu:

Trib. Bistrița, s. I civ., dec. civ. nr. XYZ/2018, nepublicată.

Trib. Maramureș, s. I civ., dec. civ. nr. XYZ/2020, disponibilă [Online] la adresa www.rolii.ro, accesată la data de 4 aprilie 2021.

Jud. Năsăud, sent. civ. nr. 354/2012, publicată în G.C. Frențiu, Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudență C.E.D.O. (București: Hamangiu, 2013), pp.108-109.

 

h.2) jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Tipul de decizie, data completă a deciziei, denumirea uzuală a cauzei (utilizând scrierea de tip cursiv/italic), numărul de înregistrare, locul publicării sau mențiunea „nepublicată” (în ipoteza în care decizia nu este publicată integral în Repertoriu), Codul (elementele ECLI), paragraful citat.

Exemplu:

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 15 mai 1986, Marguerite Johnston v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, 222/84, European Court Reports 1986 -01651, EU:C:1986:206, par. 10.

 

h.3) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Numele și numărul cauzei, data hotărârii și paragraful.

 Exemplu:

C.E.D.O., Cauza Tsourlakis v. Greciei, nr. 50796/07, 15 octombrie 2009, par. 123

 

3.2.3. La finalul fiecărui material trimis, autorul/autorii vor insera bibliografia utilizată. Lucrările utilizate vor fi menționate în secțiunea Bibliografie în ordine alfabetică (după numele autorului/primului autor în ipoteza în care lucrarea are doi sau mai mulți autori).

3.3. Autorii au obligația de a utiliza abrevierile conform uzanțelor revistei (a se vedea Lista de abrevieri  publicată atât pe site-ul revistei, cât și în fiecare număr al revistei publicată în formă letrică).

 

§4. Elemente avute în vedere la analiza materialelor transmise spre publicare

În procesul de analiza a materialelor transmise spre publicare se vor avea în vedere în special următoarele:

  1. Încadrarea materialului în una dintre secțiunile revistei;
  2. Respectarea regulilor de redactare și citare prevăzute la §3;
  3. Corelația dintre titlu, rezumat și conținutul materialului;
  4. Tehnica de cercetare utilizată;
  5. Utilizarea adecvată a limbajului juridic;
  6. Raportarea la materialul bibliografic relevant în raport de tema materialului;
  7. Originalitatea materialului;
  8. Contribuția materialului la știința dreptului.

 

§5. În atenţia colaboratorilor

Conform Legii nr. 8/1996, acceptarea de către Colegiul de redacţie a materialelor trimise spre publicare semnifică încheierea valabilă a contractului de editare, în temeiul căruia autorul cesio­nează cu titlu exclusiv Editurii Universul Juridic dreptul de publicare, reproducere şi de difuzare a operelor sale, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic (dreptul de înregistrare sau de fixare, prelucrare, editare, de lectură a acestora, pe orice fel de suporturi/dispozitive magnetice şi/sau electronice existente în prezent sau în viitor, prin stocarea permanentă ori temporară a acestora cu mijloace electronice, în bănci/baze de date, pe suporturi specifice, online sau offline, de imagine, de sunet sau de date, precum şi dreptul de multiplicare, difuzare şi comercializare a acestora, în orice modalitate), pe toată durata de existenţă a revistei, precum şi dreptul de a realiza opere derivate, de a le reproduce, difuza şi comercializa, prin publicarea arti­co­lelor, a rezumatelor acestora sau a unor extrase din acestea pe paginile de internet ale Editurii, reţelele de socializare/promovare, în bazele de date, softurile şi apli­caţiile Editurii şi în alte surse de informare (pagini de Internet, cărţi, ziare, reviste etc.). Drepturile de autor cedate vor putea fi exercitate de către Editură atât în nume propriu sau în colaborare/parteneriat cu terţi, cât şi prin cesiune către un terţ, acordul autorului fiind exprimat prin trimiterea materialului şi acceptarea acestuia spre publicare.

Drepturile patrimoniale de autor se vor plăti într-un termen rezonabil, în limita bugetului disponibil.

Autorul este obligat să facă toate diligenţele spre a evita dubla publicare şi să aducă, totodată, la cunoştinţa Colegiului de redacție faptul că articolul a fost acceptat pentru publicare într-o altă revistă, precum şi acordul prealabil al editorului pentru un articol deja publicat într-o publicaţie română sau străină.

Editura nu îşi asumă nicio răspundere pentru încălcarea de către colabo­ratori a drepturilor de autor dobândite de către terţe persoane asupra materialelor trimise spre publicare. În cazul în care se constată existenţa unui plagiat, Editura îşi rezervă dreptul de a acţiona pentru repararea daunelor materiale şi morale suferite, toate contractele de editare încheiate cu Editura Universul Juridic fiind reziliate de drept, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă.