Regulament

Capitolul 1. Elemente generale

 

Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte normele și procedurile după care funcționează Revista de Dreptul Familiei, denumită în continuare RDF sau Revista. 

 

Capitolul 2. Politica etică şi editorială

Art. 2 RDF este un proiect editorial care-şi propune să promoveze cercetarea științifică în domeniul dreptului familiei prin publicarea de editoriale, articole, studii, recenzii și jurisprudenţă rezumată, adnotată sau comentată şi alte materiale cu relevanţă directă în materia Dreptului Familiei şi a raporturilor de familie în general. 

Art. 3 Obiectivul principal al RDF este acela de a deveni una dintre cele mai valoroase Reviste de profil din România şi din Europa, urmând ca toate demersurile să fie orientate spre atingerea acestui obiectiv.

Art. 4 RDF este structurată în trei părţi. Prima parte cuprinde un editorial sau interviu cu privire la aspecte legate de familie, publicat în fiecare număr de o personalitate naţională sau internaţională din afara dreptului sau realizat cu o asemenea personalitate. Cea de-a doua parte cuprinde articole şi studii publicate de autori din tara şi străinătate în domeniul dreptului familiei sau conex cu acesta. Cea de-a treia parte cuprinde jurisprundeţă naţională, internaţională, CEDO sau CJUE relevantă, comentată, adnotată sau rezumată, recenzii ale principalelor lucrări publicate în domeniu, indicaţii bibliografice ş.a.. 

Art. 5 RDF va publica numai materialele care îndeplinesc cele mai înalte standarde ale cercetării ştiiţifice sunt originale și constituie un aport veritabil la știința dreptului. În acest sens, fiecare material va fi suspus unui amplu proces de recenzie și verificare, conform procedurii prevăzute în Capitolul 4.

Art. 6 RDF va refuza publicarea oricărei lucrări care nu respectă standardele în materie de copy right, de cercetare științifică sau care incită la ură, discriminare ori intoleranță. 

Art. 7 În cazul în care, ulterior publicării, se constată că un anumit articol sau studiu este plagiat, Colegiul de Conducere poate hotărî publicarea unei poziții în primul număr următor al Revistei și instituirea unei interdicții pentru autorul în cauză de a mai publica în RDF pentru o perioadă determinată sau, după caz, nedeterminată. Orice persoană interesată poate aduce la cunoștința Colegiului de Conducere existența plagiatului. 

Art. 8 (1) Relațiile dintre persoanele care compun organele din structura organizatorică a RDF trebuie să fie caracterizate de respect și bună credință. Este interzisă orice acțiune de denigrare a persoanelor care compun organele din structura organizatorică a RDF din partea altor membri, precum și orice acțiune sau inacțiune care ar putea prejudicia imaginea RDF. 

(2) În cazul încălcării acestei obligații, Colegiul de Conducere poate decide retragerea calității de membru din oricare dintre organele din structura organizatorică a RDF. 

 

Capitolul 3. Structura organizatorică a Revistei de Dreptul Familiei

Art. 9 Structura organizatorică a RDF este compusă din: Colegiul de Conducere, Consiliul Științific, Consiliul de Redacție și referenți științifici. 

Subcapitolul 3.1. Colegiul de Conducere

Art. 10 Colegiul de Conducere este format din fondatorii RDF. Fondatorii sunt persoanele care au înființat RDF și sunt titularii dreptului de proprietate intelectuală asupra proiectului, respectiv: Călina Jugastru, Ioan Ilieș Neamț și Bogdan Dumitru Moloman. 

Art. 11 (1) Colegiul de Conducere asigură conducerea științifică a RDF și are dreptul de a decide cu privire la orice aspect legat de Revistă.

(2) Membrii Colegiului de Conducere fac parte automat din Consiliul Ştiinţific al Revistei.

Art. 12 La momentul adoptării prezentului Regulament, funcțiile Fondatorilor au fost distribuite în Colegiul de Conducere după cum urmează: 

 1. Călina Jugastru – Director;
 2. Ioan Ilieș Neamț – Redactor șef;
 3. Bogdan Dumitru Moloman – Redactor șef adjunct.

Art. 13 Funcțiile Fondatorilor pot fi modificate numai prin votul unanim al acestora. 

Art. 14. Directorului RDF îi revin în principal următoarele atribuții:

 1. Reprezintă RDF în relația cu Editura și cu terții;
 2. Stabilește contacte prin intermediul cărora poate fi promovată Revista în țară și străinătate;
 3. Semnează în numele RDF;
 4. Stabilește strategiile de dezvoltare ale Revistei;
 5. Face demersuri, alături de Editură, în vederea indexării Revistei în baze  de date;
 6. Conduce ședințele organelor din structura organizatorică a RDF la care participă;
 7. Menține legătura cu membrii consiliului științific. 

 

Art. 15 Redactorului șef RDF îi revin, în principal, următoarele atribuții: 

 1. Primește materialele ce urmează a fi publicate în revistă și face o primă analiză a acestora;
 2. Stabilește contacte cu autori în vederea publicării de articole și studii în RDF;
 3. Urmărește implementarea politicii editoriale a RDF;
 4. Urmărește respectarea standardelor de cercetare și a celor etice;
 5. Urmărește parcurgerea procedurii de recenzie cu privire la fiecare material și identifică eventuale vulnerabilități;
 6. Aduce la cunoștința autorilor acceptul sau refuzul de publicare;
 7. Conduce ședințele consiliului de redacție, în lipsa Directorului. 

Art. 16 Redactorului șef adjunct RDF îi revin, în principal, următoarele atribuții:

 1. Îl asistă pe redactorul șef în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
 2. Transmite materialele spre recenzie Consiliului de Redacției, Consiliului Științific și referenților și urmărește obținerea răspunsurilor în termenele prevăzute de prezentul Regulament și de regulamentul de recenzie;
 3. Transmite materialele aprobate spre publicare Editurii;
 4. Urmărește apariția la termen al fiecărui număr al Revistei;
 5. Conduce ședințele Consiliului de Redacție în lipsa Redactorului Șef;
 6. Ține arhiva RDF.

Art. 17 Orice decizie care nu este prevăzută în competența exclusivă a unui dintre membrii Colegiului de Conducere, revine în competența comună a acestora. 

Art. 18 (1) Deciziile se adoptă de către membrii Colegiului de Conducere cu majoritate, în afara cazurilor în care prezentul Regulament prevede altfel. 

(2) Voturile se exprimă în mod direct, în cadrul ședințelor Colegiului de Conducere, sau electronic, prin e-mail. 

(3) Dacă după transmiterea propunerii de vot la adresa indicată, membrul Colegiului de Conducere nu-și exprimă voința în termenul special prevăzut în acest sens sau, în lipsă, în termen de 3 zile, se prezumă absolut că acesta a votat în favoarea propunerii. 

(4) Hotărârea adoptată prin majoritate este obligatorie pentru membrul Colegiului de Conducere care a votat împotrivă și poate fi atacată în termen de 30 de zile de la adoptare la Judecătoria din circumscripția căruia acesta domiciliază.

Art. 19 Numele membrilor Colegiului de Conducere vor fi menționate pe coperta 1 a Revistei, pe site-ul Revistei și pe toate materialele privitoare la Revistă, împreună cu funcțiile deținute, în afara situației în care aceștia decid altfel. 

Art. 20 Hotărârile adoptate de Colegiul de Conducere în exercitarea conducerii științifice a Revistei se consemnează în scris, se înregistrează într-un Registru electronic de evidență și se arhivează în format letric.  

Art. 21 Excluderea membrilor Colegiului de Conducere din RDF nu este posibilă.

Art. 22 În cazul în care unul dintre membrii Colegiului de Conducere decide să renunțe la calitatea acestuia, drepturile sale pot fi transmise către un alt membru din Colegiul de Conducere sau un terț, în acest din urmă caz numai cu acordul celorlalți membrii. Numele membrului Colegiului de Conducere care s-a retras din RDF va figura în continuare pe toate materialele, conform art. 19, în afara cazului în care acesta decide contrariul. 

Subcapitolul 3.2. Consiliul Științific

Art. 23 Consiliul Științific este organul care veghează la respectarea standardelor științifice în ceea ce privește materialele publicate în Revistă. 

Art. 24 Colegiul de Conducere se consultă în mod constant cu membrii Consiliului Științific pentru a se asigura că Revista va îndeplini obiectivul stabilit prin Art. 3. 

Art. 25 Membrii Consiliului Științific sunt personalități naționale și internaționale de marcă din domeniul dreptului, cu predilecție din domeniul dreptului familiei. 

Art. 26  Colegiul de Conducere se va asigura că cel puțin o treime din membrii Consiliul Științific sunt din afara României. 

Art. 27 Pot face parte din Consiliul Științific numai persoanele care dețin sau au deținut  cel puțin gradul de conferențiar universitar sau o calitate echivalentă ori s-au remarcat prin activitatea științifică excepţională. 

Art. 28 (1) Componența Consiliului Științific este hotărâtă prin unanimitate de către Colegiul de Conducere. 

(2) Fiecare membru al Colegiului de Conducere poate formula una sau mai multe propuneri, care, ulterior, este suspusă la vot, hotărârea fiind consemnată în scris. 

(3) În cazul unui vot pozitiv al Colegiului de Conducere, persoana propusă pentru a face parte din Consiliul Științific este contactată de unul dintre membrii Colegiului de Conducere pentru a-și exprima consimțământul în acest sens. 

(4) Consimțământul de acceptare a calității de membru în Consiliul Științific se exprimă prin completarea formularului prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulament. 

(5) După comunicarea consimțământului, Colegiul de Conducere constată dobândită calitatea de membru prin hotărâre adoptată cu unanimitate. 

Art. 29 Numele membrilor Consiliului Științific va figura în Cuprinsul Revistei și pe web site-ul acesteia.

Art. 30 Fiecare membru al Consiliului Științific va pune la dispoziția RDF o scurtă descriere a activității profesionale și științifice, care va fi publicată pe web site-ul Revistei. 

Art. 31 (1) Membrii Consiliul Științific au dreptul de a participa, în mod gratuit, la toate evenimentele organizate de Revistă, de a beneficia de un exemplar al revistei în formă letrică sau, după caz, electronică și de a formula propuneri de îmbunătățire a activității Revistei. 

(2) Membrii Consiliului Științific au obligația de a aduce la cunoștința Colegiului de Conducere existența oricărei stări de incompatibilitate sau a unor conflicte de interese economice, profesionale sau morale. 

Art. 32 Calitatea de membru în Consiliu Științific încetează prin formularea unei cereri în acest sens sau prin retragerea calității prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere. 

Subcapitolul 3.3. Consiliul de Redacție

Art. 33 Consiliul de Redacție asigură implementarea politicilor editoriale ale Revistei.

Art. 34 Pot face parte din Consiliul de Redacție persoanele care au calitatea de cadru didactic universitar sau exercită o profesie juridică.

Art. 35 (1) Componența Consiliului de Redacție este hotărâtă prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere. 

(2) Fiecare membru al Colegiului de Conducere poate formula una sau mai multe propuneri, care, ulterior, este suspusă la vot, hotărârea fiind consemnată în scris. 

(3) În cazul unui vot pozitiv al Colegiului de Conducere, persoana propusă pentru a face parte din Consiliul de Redacție este contactată de unul dintre membrii Colegiului de Conducere pentru a-și exprima consimțământul în acest sens. 

(4) Consimțământul de acceptare a calității de membru în Consiliul de Redacție se exprimă prin completarea formularului prevăzut în Anexa nr. 2 la Regulament.

(5) După comunicarea consimțământului, Colegiul de Conducere constată dobândită calitatea de membru prin hotărâre adoptată cu unanimitate. 

Art. 36 Numele membrilor Consiliului de Redacție va figura în Cuprinsul Revistei și pe web site-ul acesteia.

Art. 37 Fiecare membru al Consiliului de Redacție va pune la dispoziția RDF o scurtă descriere a activității profesionale și științifice care va fi publicată pe web site-ul Revistei. 

Art. 38 (1) Membrii Consiliul de Redacție au dreptul de a participa, în mod gratuit, la toate evenimentele organizate de Revistă, de a beneficia de un exemplar al revistei în formă letrică sau, după caz, electronică și de a formula propuneri de îmbunătățire a activității Revistei.

(2) Membrii Consiliului de Redacție au obligația de a aduce la cunoștința Colegiului de Conducere existența oricărei stări de incompatibilitate sau a unor conflicte de interese economice, profesionale sau morale.

Art. 39 Calitatea de membru în Consiliu de Redacție încetează prin formularea unei cereri în acest sens sau prin retragerea calității prin votul unanim al Colegiului de Conducere. 

Art. 40 Consiliul de Redacție se întrunește cel puțin odată la două luni la convocarea unuia dintre membrii Colegiului de Conducere, ședințele putând avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță.

Art. 41 Consiliul de Redacție are în principal următoarele atribuții:

 1. Urmărește, alături de Colegiul de Conducere, respectarea standardelor de cercetare științifică cu privire la materialele publicate în RDF;
 2. Asigură existența unui flux continuu de materiale care să fie publicate în RDF;
 3. Propune teme care să fie abordate;
 4. Asigură apariția la termen a fiecărui număr.

Subcapitolul 3.4. Referenții Științifici

Art. 42 În vederea asigurării standardelor asumate și a atingerii obiectivului stabilit la art. 3, fiecare material ce va apărea în Revistă, exceptând editorialele, interviurile şi materialele cu caracter tehnic, va fi supus mai întâi, pe lângă analiza efectuată de Redactorul Șef sau Redactorul Șef adjunct, Consiliul de Redacție și Consiliul Științific, analizei a doi Referenți Științifici (peer review) în sistem Double Blind.

Art. 43 (1) Pot avea calitatea de Referent Științific numai persoanele care dețin sau au deținut cel puțin gradul de profesor sau conferențiar universitar sau echivalent și s-au remarcat printr-o activitate științifică excepțională. 

(2) Calitatea de Referent științific nu este incompatibilă cu cea de membru în Consiliului Științific. 

Art. 44 (1) Referenții Științifici sunt desemnați prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere. 

(2) Fiecare membru al Colegiului de Conducere poate formula una sau mai multe propuneri, care ulterior este suspusă la vot, hotărârea fiind consemnată în scris. 

(3) În cazul unui vot pozitiv al Colegiului de Conducere, persoana propusă este contactată de unul dintre membrii Colegiului de Conducere pentru a-și exprima consimțământul în acest sens. 

(4) Consimțământul de acceptare a calității de Referent Științific se exprimă prin completarea formularului prevăzut în Anexa nr. 3 la Regulament.

(5) După comunicarea consimțământului, Colegiul de Conducere constată dobândită calitatea de membru prin hotărâre adoptată cu unanimitate. 

(6) Colegiul de Conducere va întocmi o listă cu persoanele care au fost desemnate în calitatea de Referent Științifică. Această listă nu va fi adusă la cunoștința publicului. 

(7) În cazul în care, față de subiectul tratat în materialul supus analizei, Referenții Științifici anterior desemnați nu au competențele necesare ori din alte motive nu pot efectua analiza, Colegiul de Conducere va proceda la desemnarea Referenți Științifici temporari, urmând procedura prevăzută la alin. 1-4.

Art. 45 Identitatea referenților științifici nu va fi făcută publică, iar acestora le este interzis să-și expună calitatea. 

Art. 46 Referenții științifici au obligația de a aduce la cunoștința Colegiului de Conducere existența oricărei stări de incompatibilitate sau de conflict de interese, precum și orice încercare a autorilor de a-i determina să ofere un răspuns favorabil cu privire la materialele supuse spre analiză. 

Art. 47 Calitatea de Referent Științific încetează la cerere sau ca urmare a retragerii acestei Calități de către Colegiul de Conducere. 

Capitolul 4. Procedura de publicare și analiză a materialelor

Art. 48 (1) Mai înainte de a fi publicat, fiecare material, exceptând editoriale, interviurile şi materialele cu caracter tehnic, va fi supus unei analize etapizate pentru a se determina dacă acesta îndeplinește standardele necesare. 

(2) Procedura detaliată de analiză este prevăzută în Regulamentul de recenzie.  

Art. 49 Autorii care doresc să publice în Revistă vor transmite materialele în format electronic la o adresă de e-mail, care va fi publicată în Revistă și pe site-ul web al acesteia. La această adresă de e-mail au acces doar membrii Colegiului de Conducere. 

Art. 50 (1) În materialul transmis spre publicare, fiecare autor va consemna Numele și Prenumele acestuia, calitatea/profesia/funcția și adresa electronică de contact astfel cum apare menționat și în Principiile de Publicare prevăzute în Anexa nr. 4. 

(2) Autorul va alătura materialului transmis spre analiză un exemplar semnat din declarația de autenticitate și de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 8. 

(3) În cazul în care autorul nu transmite declarația semnată odată cu materialul, unul dintre membrii Colegiului de Conducere îi va transmite un exemplar din declarație la adresa de mail indicată, cu mențiunea de a o restitui semnată în maxim 5 zile de la comunicare. Dacă autorul nu transmite declarația semnată în termenul de 5 zile, materialul va fi respins de la publicare. 

(4) Dispozițiile alin. 1-3 se aplică și editorialelor. 

(5) Răspunderea pentru autenticitatea materialelor revine în mod exclusiv autorilor. 

Art. 51 La primirea materialului, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct îi va acorda un număr de înregistrare care, ulterior, va figura ca element de identificare în întreaga procedură de verificare a materialului.

Art. 52 După atribuirea numărului de identificare, unul dintre membrii Colegiului de Conducere va proceda la anonimizarea materialului, înlăturând orice element care ar putea face legătura dintre autor și materialul supus analizei. 

Art. 53 Ulterior anonimizării materialului, Redactorul Șef sau Redactorul Șef Adjunct va proceda la încadrarea acestuia în una dintre secțiunile Revistei, respectiv articole și studii sau jurisprudență și recenzii, și va verifica dacă acesta îndeplinește elementele de structură specifice, prevăzute în special la paragrafele 3.1. și 3.2. din Principiile de Publicare, prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, și nu cuprinde vreun viciu evident. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, materialul este restituit autorului la adresa de e-mail indicată, cu mențiunea de a remedia deficiențele constatate în termen de maxim 15 zile de la comunicare. Dacă autorul nu remediază deficiențele constatate în termenul de 15 zile, materialul poate fi respins de la publicare pe acest considerent.

Art. 54 (1) Dacă materialul îndeplinește elementele de structură specifice și nu conține vreun viciu evident ori deficiențele au fost remediate în termenul indicat la art. 53, acesta se transmite spre analiză, în forma anonimizată, unui membru al Consiliului de Redacție, desemnat de Colegiul de Conducere. Membrul Consiliului de Redacție astfel desemnat va verifica, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea materialului, respectarea paragrafelor 3.2.2, 3.2.3 și 3.3. din Principiile de Publicare, prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, completând, în acest sens, Anexa nr. 5 la Regulament. Rezultatul verificării este comunicat de îndată Colegiului de Conducere prin transmiterea Anexei nr. 5 completate.

(2) În situația în care s-a constatat că nu au fost respectate principiile de publicare, materialul va fi restituit, de un membru al Colegiului de Conducere, autorului la adresa de e-mail indicată, cu mențiunea de a remedia deficiențele în termen de maxim 10 zile de la comunicare. 

(3) Dacă autorul restituie materialul în termenul de 10 zile indicat anterior, unul dintre membrii Colegiului de Conducere retransmit materialul, împreună cu fișa inițială de analiză, membrului desemnat din Consiliul de Redacție spre o nouă verificare, rezultatul fiind comunicat Colegiului de Conducere în termen de 7 zile. În cazul în care deficiențele inițial constatate nu au fost înlăturate, materialul poate fi respins de la publicare de către Colegiul de Conducere, autorul fiind înștiințat în acest sens, sau poate fi transmis în următoarea etapă de analiză. 

Art. 55 (1) Materialele care au trecut de verificarea efectuată conform art. 54, sau atunci când Colegiul de Conducere a hotărât continuarea procedurii, vor fi transmise, în forma anonimizată, spre verificare unui membru al Consiliului Științific desemnat de către Colegiul de Conducere. Acesta va verifica îndeosebi originalitatea materialului și aportul acestuia la știința dreptului. 

(2) Verificarea se va efectua în termen de maxim 15 zile de la comunicare, iar rezultatul va fi consemnat în fișa de analiză cuprinsă în Anexa nr. 6 la Regulament, ce va fi comunicată Colegiului de Conducere. 

(3) În cazul în care în urma verificării se constată că materialul nu este original sau că acesta nu contribuie la știința dreptului, fiind, spre exemplu, strict unul expozitiv, acesta poate fi respins de la publicare de Colegiul de Conducere sau poate fi transmis în următoare etapă de verificare. 

(4) Respingerea materialului în această etapă implică refacerea integrală a acestuia și reluarea întregii proceduri de analiză. 

Art. 56 (1) Materialele ce au trecut de analizele efectuate conform art. 54 și 55,  sau atunci când Colegiul de Conducere a hotărât continuarea procedurii, vor fi transmise, în forma anonimizată, spre analiză către doi referenți științifici desemnați de Colegiul de Conducere din lista special întocmită în acest sens sau, după caz, desemnați provizoriu. 

(2) Niciunui referent nu i se va aduce la cunoștință identitate celuilalt. 

(3) Referenții științifici vor verifica, pe lângă elementele prevăzute la art. 54 și 55, impactul pe care materialul îl poate avea asupra domeniului Dreptului Familiei, caracterul adecvat al tehnicii de cercetare utilizate, corecta corelație între diferitele secțiuni ale materialului, acuratețea și coerența discursului științific și relevanța materialului bibliografic utilizat. 

(4) Rezultatul verificării va fi consemnat într-un raport de evaluare întocmit după modelul din Anexa nr. 7, în termen de cel mult 20 de zile de la comunicarea materialelor către referenți. 

(5) Raportul va propune, după caz, publicarea materialului, nepublicarea acestuia sau publicarea cu observații. 

(6) În cazul în care cel puțin unul dintre referenți formulează propuneri de îmbunătățire a materialului, acestea vor fi aduse la cunoștința autorului de către un membru al Colegiului de Conducere, căruia i se vor acorda cel mult 15 zile să se conformeze. Neconformarea cu recomandările efectuate poate atrage respingerea publicării. În cazul în care materialului i se aduc modificări urmare a observațiilor formulate de referenți, acesta va fi supus unei noi evaluări de către referenții științifici inițial desemnați, care vor completa raportul inițial cu eventuale noi observații. 

Art. 57 Desemnarea de către Colegiul de Conducere a persoanelor care efectuează verificările prevăzute de art. 54-56 se face pornind de la specializarea acestora și numărul materialelor deja transmise spre analiză, urmărindu-se ca recenzia materialelor să fie efectuată de către recenzori cu specializare în domeniu și o distribuire cât mai echilibrată a sarcinilor. 

Art. 58 (1) În cazul în care după desemnare, conform art. 54-56, persoana în cauză nu își mai poate îndeplini atribuțiile, Colegiul de Conducere va desemna o nouă persoană, în aceleași condiții. 

(2) De asemenea, atunci când apreciază necesar, în vederea respectării standardelor de publicare, Colegiul de Conducere poate solicita o a doua opinie în orice etapă de analiză, caz în care, în funcție de etapă, procedura de urmat va fi cea prevăzută la art. 54-56.

(3) Persoanele implicate în procesul de analiză a materialelor cedează toate drepturile de autor asupra analizelor efectuate Revistei.

Art. 59 În cazul materialelor ce urmează a fi publicate în secțiunea de jurisprudență și recenzii, Colegiul de Conducere poate decide să nu mai fie urmată și forma de evaluare prevăzută la art. 55.

Art. 60 (1) Colegiul de Conducere decide publicarea sau nu a materialelor în baza rezultatului analizelor efectuate conform art. 53-56. În toate cazurile, rezultatul va fi comunicat autorului. 

(2) Dacă s-a hotărât publicarea materialului, autorului i se va comunica răspunsul afirmativ.

Art. 61 Pe durata parcurgerii procedurii de evaluare a materialului transmis spre publicare, este interzis ca autorul să solicite publicarea acestuia într-o altă revistă, culegere de articole sau alte asemenea. În caz contrar, autorul răspunde pentru prejudiciul cauzat RDF. 

Art. 62 (1) Este interzis ca autorii care au transmis materiale spre publicare să încerce să afle identitatea persoanelor implicate în procesul de evaluare în scopul determinării acestora să ofere un răspuns favorabil. 

(2) Orice încercare de această natură poate fi sancționată de Colegiul de Conducere cu interdicția de a mai publica în RDF o perioadă determinată sau nedeterminată de timp.

Art. 63 Întreaga activitate de analiză a materialelor va fi guvernată de COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Art. 64 Materialele care îndeplinesc criteriile de publicare, vor fi transmise spre publicare Editurii, de îndată ce o decizie definitivă a fost luată în acest sens, conform art. 60. 

Art. 65 Dacă numărul materiale transmise excedă numărului necesar de materiale pentru numărul proxim, o parte dintre acestea pot fi raportate pentru numerele următoare ale Revistei, autorii în cauză fiind încunoștințați în acest sens de îndată ce s-a luat această decizie. 

Capitolul 5. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 66 În afara cazurilor special prevăzute, înscrisurile în format electronic expediate de pe adresa de e-mail comunicată în prealabil sau cele în format .pdf au o valoarea juridică egală cu înscrisurile în formă materializată.

Art. 67 Colegiul de Conducere poate decide afilierea Revistei la organizații naționale și internaționale de profil sau dezvoltarea de parteneriate cu alte Reviste sau publicații similare, în scopul atingerii obiectivului stabilit la art. 3.

Art. 68 Regulamentul poate fi modificat numai prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere. În acest sens, oricare dintre membrii Colegiului de Conducere poate formula propuneri de modificare. Modificarea intră în vigoare la data publicării acesteia pe site-ul web al Revistei sau la o dată ulterioară stabilită prin hotărârea de modificare. 

Art. 69 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data de 19 noiembrie 2018.

Art. 70 Prezentul Regulament este publicat pe site-ul web al Revistei.