Aspecte privind evoluţia autorităţii părinteşti. (I) Noţiune şi principii

Bogdan Dumitru MOLOMAN

REZUMAT

Autoritatea părintească s‑a născut în vechiul drept roman sub titulatura „patria potestas”, reprezentând un drept absolut, original şi exclusiv al cetăţenilor romani asupra fiilor şi fiicelor lor, însă, de‑a lungul timpului, a suferit modificări evolutive în natura sa juridică.

Cu trecerea anilor, nu suntem altceva decât suma experienţelor care ne‑au format. Oare acelaşi lucru îl putem spune şi atunci când ne aplecăm atenţia asupra unei instituţii juridice în încercarea de a afla adevăratul rol al acesteia? Autoritatea părintească, aşa cum a fost regle­mentată de actualul legiuitor, reprezintă oare suma experienţelor vechiului legiuitor sau este doar o întoarcere la ceea ce a fost, sub o altă denumire?

În prezentul studiu vom prezenta într‑un mod succint evoluţia actualei sintagme „autoritate părintească” şi a principiilor care guvernează această instituţie juridică ce are un rol covârşitor asupra dezvoltării copilului şi transformării acestuia din copil în adult.

Cuvinte‑cheie: autoritate părintească, noţiune, principii, vechile legiuiri, drept roman.

Aspects sur lʼévolution de lʼautorité parentale. (I) Concept et principes

RÉSUMÉ

L’autorité parentale trouve son origine dans l’ancien droit romain sous le titre de «patria potestas», représentant un droit absolu, original et exclusif des citoyens romains sur leurs fils et leurs filles, mais au fil du temps, elle a subi des changements évolutifs dans sa nature juridique.

Au fil des années, nous ne sommes rien d’autre que la somme des expériences qui nous ont façonnés. Peut‑on en dire autant lorsque l’on s’intéresse à une institution juridique pour tenter de découvrir son véritable rôle? L’autorité parentale, telle que réglementée par le législateur actuel, représente‑t‑elle la somme des expériences de l’ancien législateur ou n’est‑elle qu’un retour à ce qu’elle était, sous un autre nom?

Dans cette étude, nous présenterons brièvement l’évolution du terme actuel «autorité parentale» et les principes qui régissent cette institution juridique qui a un rôle prépondérant dans le développement de l’enfant et sa transformation d’enfant en adulte.

Mots‑clés: autorité parentale, notion, principes, anciennes lois, droit romain.

Aspects on the evolution of parental authority. (I) Concept and principles

ABSTRACT

Parental authority has its roots in the old Roman law, where it was known as “patria potestat”, and represented an absolute, original, and exclusive right of roman citizen in relation to their sons and daughters, but its legal regime evolved over time.

As years go by, we are nothing else but the sum of experiences that formed us. Can we say the same thing when focusing on a legal institution in the attempt to discover its true purpose? Parental authority, as it is currently regulated, expresses the sum of the experiences under the old laws or just a return to the past, under a new name?

The paper aims to present in a concise manner the evolution of the “parental authority” notion, and of the principles that govern this institution which has a tremendous role over the child’s development, and his transformation into an adult.

Keywords: parental authority, notion, principles, old laws, Roman law.

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

CONSIDERAŢII ASUPRA ÎNCHEIERII VALABILE A UNOR ACTE JURIDICE DE CĂTRE UNUL SAU DE CĂTRE AMBII SOŢI  ÎN LUMINA DIFERITELOR REGIMURI MATRIMONIALECONSIDERAŢII ASUPRA ÎNCHEIERII VALABILE A UNOR ACTE JURIDICE DE CĂTRE UNUL SAU DE CĂTRE AMBII SOŢI  ÎN LUMINA DIFERITELOR REGIMURI MATRIMONIALE

Alexandru‑Victor DOROŞ* REZUMAT Prezentul articol analizează succint câteva dintre cele mai importante acte juridice întâlnite în practică din perspectiva problematicii referitoare la necesitatea participării ambilor soţi pentru o încheiere valabilă.