CLAUZA DE PRECIPUT – CEL DIN URMĂ „CADOU” MATRIMONIAL PENTRU SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR

Alexandru Radu TOGAN

REZUMAT

În lumina Codului civil, se instituie posibilitatea soţilor de a încheia o convenţie matrimonială în care să fie inclusă o clauză prin care să instituie un regim aparte bunurilor dobândite în devăl­măşie sau în coproprietate, prin faptul că acestea pot fi preluate, fără plată, înainte de partajul moştenirii, de către soţul supravieţuitor, eliminând elementul aleatoriu reprezentat de partajul succe­siunii soţului decedat. Clauza de preciput va opera în mod similar unei donaţii, însă nu va fi supusă raportului, ci doar reducţiunii, în ipoteza în care afectează rezerva succesorală. Prezentul studiu ana­lizează clauza de preciput din perspectiva elementelor specifice, fiind un mecanism aparte, a cărei natură juridică este dificil de realizat.

Cuvinte‑cheie: clauză de preciput, donaţie, moştenire, convenţie matrimonială, regim matrimonial.

CLAUSE DE PRÉCIPUT – LE DERNIER «CADEAU» DE MARIAGE POUR LE CONJOINT SURVIVANT

RESUMÉ

Au regard du Code civil, il est possible pour les époux de conclure un accord matrimonial qui comporte une clause établissant un régime spécial pour les biens acquis en commun ou en copropriété, par le fait qu’ils peuvent être repris, sans frais, avant le partage de l’héritage, par le conjoint survivant, en éliminant l’élément aléatoire représenté par le partage de la succession du conjoint décédé. La clause de préciput fonctionnera de la même manière qu’une donation, mais ne sera pas soumise au rapport, mais uniquement à la réduction, dans le cas où elle affecte la réserve de succession. La présente étude analyse la clause de préciput du point de vue d’éléments spécifiques, étant un mécanisme spécial, dont la nature juridique est difficile à réaliser.

Mots‑clés: clause de préciput, donation, héritage, accord matrimonial, régime matrimonial.

PRECIPUT CLAUSE – THE LAST MARRIAGE “GIFT” FOR THE SURVIVING SPOUSE

ABSTRACT

In the light of the New Civil Code, the spouses can conclude a marital convention that includes a clause which can impose a particular regime for the goods earned during marriage in joint property or co‑property, stating that the named goods will be transferred exclusively to the surviving spouse, eliminating the uncertainties regarding the division of the inheritance mass of the predeceased spouse. The preciput clause will operate in a manner similar to a donation, but will not be subjected to the donation report and can be subjected to reduction only to the extent it affects the rights of the heirs entitled to a certain part of the inheritance. The present study analyses the preciput clause, stating its specificities, being an interesting mechanism, whose legal nature is not easy to be established.

Keywords: preciput clause, donation, inheritance, marriage convention, matrimonial regime.

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA COPIILOR LOR. STUDIU DE CAZ: ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU DIN PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂDREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA COPIILOR LOR. STUDIU DE CAZ: ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU DIN PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

Ioana NICOLAE Georgeta‑Bianca SPÎRCHEZ** REZUMAT Prezentul studiu survine într‑un context de criză sanitară care a generat modificări impor­tante în sistemul de educaţie, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, determinând