Considerații critice referitoare la compensația obligației de întreținere

Bogdan Dumitru Moloman

REZUMAT

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit, printr‑o decizie pronunţată într‑un recurs în interesul legii, că instanţa de tutelă va putea dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere dato­rate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele şi în măsura în care compensaţia nu contravine interesului superior al copilului.

În prezentul studiu ne vom apleca asupra mirajului privind „compensaţia” obligaţiilor de întreţinere datorate copiilor de către părinţi, prin prezentarea unei opinii critice asupra deciziei
nr. 6/2019 a instanţei supreme. Tocmai elementele care ar trebui să asigure forţa de convingere a deciziei ne‑au făcut să ne ridicăm semne de întrebare şi să ne concentrăm atenţia asupra acestora; să fie instanţa supremă într‑o eroare sau, mai bine zis, planează o confuzie terminologică?

Pentru a întregi tabloul analizei critice a deciziei instanţei supreme şi a scurtului periplu în sfera compensaţiei, ca mijloc de stingere a obligaţiei, în finalul studiului am formulat o propunere de lege ferenda pe care o considerăm mai mult decât necesară, respectiv completarea Codului civil în sensul prohibirii compensaţiei de întreţinere.

Cuvinte‑cheie: Codul civil, obligaţia legală de întreţinere, recursul în interesul legii, compen­saţia, mijloc de stingere a obligaţiilor, interesul superior al copilului.

 

CONSIDÉRATIONS CRITIQUES SUR LA COMPENSATION DE LʼOBLIGATION DʼENTRETIEN

RÉSUMÉ

La Haute Cour de Cassation et de Justice a jugé, dans un arrêt rendu dans le cadre dʼun pourvoi dans lʼintérêt de la loi, que le juge des tutelles peut ordonner la compensation des obligations alimentaires dues par chacun des parents à un enfant qui ne vit pas avec lui, dans la limite de la plus petite dʼentre elles et dans la mesure où cette compensation nʼest pas contraire à lʼintérêt supérieur de lʼenfant.

Dans cette étude, nous nous pencherons sur le mirage de la «compensation» des obligations alimentaires dues aux enfants par les parents, en présentant une vision critique de la décision n° 6/2019 de la Cour suprême. Les éléments mêmes qui devraient assurer le caractère persuasif de la décision nous ont fait soulever des questions et focaliser notre attention sur elles; la cour suprême est‑elle dans lʼerreur ou, plutôt, y a‑t‑il une confusion de terminologie?

Afin de compléter le tableau de lʼanalyse critique de la décision de la Cour Suprême et du court périple dans le domaine de la compensation comme moyen dʼextinction de lʼobligation, nous avons formulé à la fin de lʼétude une proposition de loi ferenda que nous considérons plus que nécessaire, à savoir le complément du Code Civil afin dʼinterdire la compensation dʼentretien.

Mots‑clés: Code civil, obligation légale dʼentretien, pourvoi dans lʼintérêt de la loi, indemnisation, mode dʼextinction des obligations, intérêt supérieur de lʼenfant.

 

CRITICAL CONSIDERATIONS ON THE COMPENSATION OF THE MAINTENANCE OBLIGATION

ABSTRACT

The High Court of Cassation and Justice has decided, in a generally binding decision, that the family court may compensate maintenance obligations due by each parent to the child he does not live with, up to the limit of the inferior one, and as long as it does not contravene the best interest of the child.

In the current paper, we shall address the issue of compensating maintenance obligations due by parents to their children, by critically analyzing decision no. 6/2019 of the High Court. The exact elements, of the mentioned decision, that should have convinced us of the conclusion, raised questions, and made us focus on them; Is the High Court in error, or there is only a terminological confusion?

To complete the picture of the critical analysis of the High Court’s decision, and the short periplus into the domain of compensation, as a means to end an obligation, in the final section of the paper we have made a lege ferenda proposal in the form of adding a norm to the Civil Code which prohibits the compensation of maintenance obligations, a measure we consider it indispensable.

Keywords: Civil Code, legal maintenance obligation, erga omnes binding decision, compensating, means of ending up obligations, the best interest of the child.

 

Material publicat în RDF nr. 2/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post