Considerații privind comunitatea universală de bunuri – variațiuni pe tema regimurilor matrimoniale

Alexandru‑Radu TOGAN

Iulia‑Maria STANCA

REZUMAT

Odată cu adoptarea Codului civil, soţii se bucură de un drept de a alege regimul matri­monial. În acest sens, soţii pot opta între regimul comunităţii şi cel al separaţiei de bunuri, regim pe care, ulterior, îl pot modifica. În ipoteza în care soţii au bunuri proprii sau au ales regimul sepa­raţiei de bunuri şi doresc, ulterior, să modifice statutul anumitor bunuri, în sensul aducerii bunurilor proprii în sfera comunităţii, pot apărea dificultăţi. Întrucât Codul civil nu reglemen­tează expres regimul aplicabil comunităţii universale de bunuri, prezenta lucrare propune soluţii pentru practica judiciară şi cea notarială, dublate de o potenţială reformă a Codului civil.

Cuvinte‑cheie: căsătorie, regim matrimonial, convenţie matrimonială, comunitate universală de bunuri, separaţie de bunuri.

CONSIDÉRATIONS SUR LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE DES BIENS – VARIATIONS SUR LE THÈME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉSUMÉ

Lors de lʼadoption du Code civil, les époux jouissent du droit au choix concernant le régime matrimonial. A ce titre, les époux peuvent opter soit pour le régime la communauté des biens, soit pour la séparation des biens – régime quʼils peuvent ultérieurement modifier. Au cas où les époux ont acquis des biens individuels ou quʼils ont choisi le régime de la séparation des biens et quʼils veulent le modifier, dans le but dʼinclure les biens propres acquis pendant ce régime dans la sphère des biens communs, des difficultés peuvent survenir. Comme le Code civil ne règlemente pas expressément le régime applicable à la communauté universelle des biens, cet ouvrage propose des solutions pour la pratique judiciaire et notariale, doublées par une proposition de réforme du Code civil.

Mots‑clés: mariage, régime matrimonial, convention matrimoniale, communauté universelle des biens, séparation des biens.

CONSIDERATIONS ON THE UNIVERSAL COMMUNITY OF PROPERTY – VARIATIONS ON THE TOPIC OF MATRIMONIAL REGIMES

ABSTRACT

Since the adoption of the Civil Code, the spouses benefit from the right to choose the matrimonial regime. In fact, the spouses may choose either the community of property, or the separate property, having the possibility to modify the matrimonial regime afterwards. On the assumption that the spouses acquired individual property or that they chose the regime of division of property, and they consider modifying it, in that the individual property could be included into the common goods, difficulties may arise. Since the Civil Code doesnʼt specifically regulate the universal community property, this paper aims at analysing solutions for the legal and notarial practice, seconded by a potential reform of the Civil Code.

Keywords: marriage, matrimonial regime, prenuptial (antenuptial) contract, community of property, separate property.

Material publicat în RDF nr. 2/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

CÂTEVA ASPECTE CE VIZEAZĂ DREPTUL LA MOȘTENIRE AL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVACÂTEVA ASPECTE CE VIZEAZĂ DREPTUL LA MOȘTENIRE AL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA

Veaceslav PÎNZARI* REZUMAT După modernizarea Codului civil al Republicii Moldova, legiuitorul a introdus unele modificări ce vizează reglementarea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor, dintre care una stabileşte dreptul la