EXERCITAREA AUTORITĂŢII PĂRINTEŞTI ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI – DREPTUL INSTANŢEI DE TUTELĂ DE A CENZURA ÎNŢELEGEREA PĂRŢILOR

Laura CETEAN-VOICULESCU*

REZUMAT

Ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, legislaţia prevăzând că aceştia au drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, însumate în sintagma de autoritate părintească, sau prin măsuri de protecţie alternativă, în cazul copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părin­ţilor săi sau din partea a cel puţin unuia dintre aceştia. În paralel cu una dintre modalităţile de ocrotire a copilului funcţionează şi instanţa de tutelă, care are numeroase atribuţii în legătură cu modul de exercitare a ocrotirii părinteşti sau a celei alternative.

În domeniului autorităţii părinteşti, rolul instanţei de tutelă este unul activ, complex, aceasta având obligaţia de a asculta copilul, de a-i ocroti interesul superior, de a supraveghea şi controla modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle părinteşti şi chiar de a cenzura înţelegerile părinţilor când consideră că acestea contravin interesului superior al copilului.

Cuvinte-cheie: ocrotirea minorului, instanţa de tutelă, autoritate părintească.

 

EXERCICE DE L’AUTORITé PARENTALE DANS L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT – LE DROIT DU TRIBUNAL DES TUTELLES DE CENSURER L’ACCORD DES PARTIES

RÉSUMÉ

La protection du mineur est assurée par les parents, la législation stipulant qu’ils ont des droits et des devoirs envers leurs enfants mineurs, résumés dans l’expression de l’autorité parentale, ou par des mesures alternatives de protection, en cas de privation temporaire ou permanente de l’enfant de la protection de ses parents, au moins l’un d’entre eux. Parallèlement à l’un des modes de protection de l’enfant, il existe également le tribunal des tutelles, qui a de nombreuses attributions relatives au mode d’exercice de la protection parentale ou alternative.

En matière de l’autorité parentale, le rôle du tribunal des tutelles est actif et complexe, ayant l’obligation d’écouter l’enfant, de protéger son intérêt supérieur, de surveiller et de contrôler la manière dont les parents exercent leurs droits et leurs devoirs parentaux et même de censurer les accords des parents lorsqu’ils estiment qu’ils sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Mots-clés: protection du mineur, tribunal des tutelles, autorité parentale.

 

EXERCISE OF PARENTAL AUTHORITY IN THE BEST INTERESTS OF THE CHILD – THE RIGHT OF THE GUARDIANSHIP COURT TO CENSOR THE AGREEMENT OF THE PARTIES

ABSTRACT

The minors are protected by the parents and the legislation sets forth that they have rights and duties towards their minor children, summed up in the phrase of parental authority, or by alternative protection measures, in case of the child temporarily or permanently deprived of the protection of his/her parents or at least one of them. In parallel with one of the ways of child protection, there is also the guardianship court, which has numerous duties in connection with the parental or alternative protection.

Concerning parental authority, the role of the guardianship court is active, complex, which has the obligation to listen to the child, to protect the best interests of the child, to supervise and control how the parents exercise their rights and fulfill their parental duties and even censor the parents’ agreements when they consider that they are against the best interests of the child.

Keywords: protection of the minor, guardianship court, parental authority.

* Conferenţiar universitar doctor, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

JURISPRUDENȚĂJURISPRUDENȚĂ

Respingerea cererii de divorţ pentru motivul separării în fapt îndelungate. Pronunţarea divorţului în temeiul art. 373 lit. b) C. civ. Păstrarea numelui dobândit prin căsătorie   Deşi între părţi a