ORGANIZAREA JUDICIARĂ A TRIBUNALELOR DE PRIMĂ INSTANȚĂ ÎN CAZUL PROCESELOR CANONICE PRIVIND DECLARAREA NULITĂȚII CĂSĂTORIEI  ÎN DREPTUL CANONIC ROMANO‑CATOLIC ȘI ÎN DREPTUL CATOLIC ORIENTAL

Liviu-Marius HAROSA*

REZUMAT

Procesele în nulitatea căsătoriei reprezintă astăzi esenţialul contenciosului purtat în faţa instanţelor canonice. În ciuda locului aparent redus pe care acest tip de cauze îl ocupă în sânul reglementărilor canonice de drept procesual, adeseori cea mai mare parte a normelor au fost elaborate pentru aceste cauze şi prin aceste procese. În această ambianţă, Scrisorile Apostolice Mitis Iudex Dominus Iesus, dată în forma Motu Proprio, şi Mitis et Misericors Iesus, dată în forma Motu Proprio, ambele promulgate în aceeaşi zi de Pontiful Roman Francisc, au prezentat decizia refor­mării procedurii ce trebuie să fie urmată de instanţele canonice în procesul de declarare a nulităţii căsătoriei, aşa încât este necesară o înţelegere a organizării Tribunalelor canonice de primă instanţă.

Cuvinte‑cheie: căsătorie, cauze de nulitate, procedură canonică, Motu Proprio, organizare judiciară, tribunale canonice de primă instanţă.

L’ORGANISATION JUDICIAIRE DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE EN CAS DES PROCÈS CANONIQUES POUR LA DÉCLARATION DE NULLITÉ DU MARIAGE EN DROIT CANONIQUE CATHOLIQUE ROMAIN ET EN DROIT CATHOLIQUE ORIENTAL

RESUMÉ

Les proces en nullité du mariage représentent aujourd’hui l’essentiel du contentieux porté devant les juridictions canoniques. En dépit de la place apparemment réduite qu’ils occupant au sein de la réglementation canonique judiciaire du droit processuel, c’est très souvent par eux et pour eux que la plus grande partie de cette réglementation a été élaborée. Dans cette ambiance, les Lettres Apostoliques Mitis Iudex Dominus Iesus, Motu Proprio et Mitis et Misericors Iesus, Motu Proprio, les deux promulguées dans la même journée par le Souverain Pontife François, ont porté la décision qui vaut être suivi par les instances canoniques dans les procès en nullité du mariage, il est donc nécessaire d’explorer l’organisation des Tribunaux canoniques de Première Instance.

Mots-clés: mariage, nullité, procédure canonique, Motu Proprio, organisation judiciaire, les tribunaux canoniques, Le Pontife Romain, Mitis et Misericors Iesus, Mitix Iudex Dominus Iesus.

JUDICIAL ORGANIZATION OF COURTS
OF FIRST INSTANCE IN THE CASE OF CANONICAL PROCEEDINGS FOR THE DECLARATION
OF NULLITY OF MARRIAGE IN ROMAN CATHOLIC CANON LAW AND IN EASTERN CATHOLIC LAW

ABSTRACT

The marriage cases represent nowadays the main part of the judiciary cases held by Ecclesial Courts. Despite the place apparently reduced that the matrimonial cases occupy in the bulk of canonical regulations of procedural law, it is very often that for them and by them the major part of the legislation was conceived. In this legal environment, the Apostolic Letters Motu Proprio from the Supreme Pontif Francisc I Mitis Iudex Dominus Iesus and Mitis et Misericors Iesus, enacted in the same day, has reformed the canons pertaining the cases regarding the nullity of marriages, mandatory for the Ecclesial tribunals, that gives a need for analyzing the organization of the Ecclesial Courts.

Keywords: marriage, nullity, canonical proceedings, Motu proprio, judicial organization, the Ecclesial Courts, Rota Romana, Supreme Pontif, Mitis et Misericors Iesus, Mitix Iudex Dominus Deus.

* Conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post