RECUNOAȘTEREA HOTĂRÂRILOR STRĂINE PRONUNȚATE ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI

Anca‑Magda VOICULESCU*

Flavius George PĂNCESCU**

REZUMAT

Adesea trecută cu vederea, procedura recunoaşterii hotărârilor străine îşi manifestă importanţa în cele mai variate aspecte ale vieţii cotidiene. În ciuda fap­tului că, în cadrul cooperării judiciare, principalul aspect în legătură cu hotă­rârile străine este legat de încuviinţarea executării, în ceea ce priveşte chestiunile legate de familie şi de stare civilă, dobândirea puterii de lucru judecat prin procedura recunoaşterii reprezintă în cea mai mare parte dintre cazuri scopul suficient.

Convinşi de această importanţă, autorii prezentului studiu au procedat la examinarea principalelor aspecte ale procedurii recunoaşterii în materia dreptului familiei.

În acest demers s‑a pornit de la soluţiile practicii judecătoreşti – unele con­sacrate, altele controversate –, precum şi de la o legislaţie care se regăseşte într‑o mare varietate şi număr de acte normative, realizându‑se o sistematizare teoretică a acestei proceduri, cu elemente de terminologie, izvoare, condiţii de fond şi formă, procedură etc., precum şi propuneri de lege ferenda.

Cuvinte‑cheie: proces civil internaţional, cooperare judiciară, hotărâre străină, eficacitate hotărâre străină, dreptul familiei.

RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS EN DROIT DE LA FAMILLE

RÉSUMÉ

Souvent négligée, la procédure de reconnaissance des jugements étrangers manifeste son importance dans les aspects les plus variés de la vie quotidienne. Malgré le fait que, dans la coopération judiciaire, le principal problème en matière de jugements étrangers est lié à l’approbation de l’exécution, en matière de famille et d’état matrimonial, l’acquisition du pouvoir de la chose jugée par la procédure de reconnaissance est le but suffisant dans la plupart des cas.

Convaincus de cette importance, les auteurs de l’étude ont examiné les principaux aspects de la procédure de reconnaissance dans le domaine du droit de la famille.

Cette approche s’est appuyée sur les solutions de la pratique judiciaire – certaines établies, d’autres controversées – ainsi que sur la législation qui se retrouve dans une grande variété et nombre d’actes nominatifs, afin d’aboutir à une systématisation théorique de cette procédure, avec des éléments de terminologie, sources, conditions de fond et de forme, procédure, etc., ainsi que des propositions de lege ferenda.

Mots‑clés: procédure civile internationale, coopération judiciaire, jugement étranger, effectivité du jugement étranger, droit de la famille.

RECOGNITION OF FOREIGN JUDGMENTS IN FAMILY LAW

ABSTRACT

Often overlooked, the procedure for recognizing foreign judgments proves its importance in the most varied aspects of daily life. Despite the fact that, in the context of judicial cooperation, the main issue concerning foreign judgments is related to approval of their enforcement, in matters of family and marital status, the acquisition of the power of res judicata through the recognition procedure is sufficient purpose in most cases.

Convinced of this importance, the authors of this study examined the main aspects of the recognition procedure in the field of family law.

In this approach, starting from the solutions of case‑law – some well‑established, others controversial –, as well as from a legislation that is to be found in a great variety and number of nominative acts, the authors reached a theoretical systematization of this procedure, with elements of terminology, sources, conditions of substance and form, procedure, etc., as well as proposals of lege ferenda.

Keywords: international civil proceedings, judicial cooperation, foreign judgment, effectiveness of foreign judgment, family law.

 

* Judecător doctor, Tribunalul București. Formator în materia dreptului familiei la Institutul Național al Magistraturii. Judecător de legătură pentru România privind Rețeaua Judiciară Globală pentru Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. Membru al Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială.

** Șef serviciu, Ministerul Justiției/Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară.

 

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

Obligația postumă de întreținere – o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul romanObligația postumă de întreținere – o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul roman

Anthony MURPHY* REZUMAT Instituţie specifică tradiţiei juridice anglo‑americane, obligaţia postumă de întreţinere a intrat în atenţia literaturii tributare dreptului european continental graţie unei cauze în care Casaţia franceză a statuat