TENSIUNI ÎNTRE INTERESUL SUPERIOR ŞI UNELE DREPTURI ALE COPILULUI

Lavinia TEC

REZUMAT

Interesul superior al copilului este un concept flexibil în timp şi spaţiu. Câteva provocări în materia drepturilor copilului ne-au atras atenţia şi constituie obiectul preocupărilor noastre în lucrarea de faţă: identitatea de gen, accesul la originile biologice şi dreptul la filiaţie în cazul reproducerii umane asistate medical.

Cuvinte-cheie: interesul superior al copilului, identitate de gen, dreptul la respectarea vieţii private, accesul la origini biologice, filiaţie, reproducere umană asistată medical.

TENSIONS ENTRE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT ET CERTAINS DROITS DE L’ENFANT

RÉSUMÉ

L’intérêt supérieur de l’enfant est un concept flexible dans le temps et dans l’espace. Plusieurs défis dans le domaine des droits de l’enfant ont retenu notre attention et font l’objet de nos préoccupations dans ce document: l’identité de genre, l’accès aux origines biologiques et le droit à la filiation en cas de procréation médicalement assistée.

 Mots-clés: l’intérêt supérieur de l’enfant, l’identité de genre, le droit à la vie privée, l’accès aux origines biologiques, la filiation, la procréation médicalement assistée.

TENSIONS BETWEEN THE BEST INTERESTS OF THE CHILD AND CERTAIN RIGHTS OF THE CHILD

ABSTRACT

The best interests of the child are a flexible concept in time and space. Several challenges regarding children’s rights have attracted our attention and are the subject of our concerns in this paper: gender identity, access to biological origins and the right to affiliation in the case of medically assisted human reproduction.

Keywords: the best interests of the child, gender identity, the right to privacy, access to biological origins, affiliation, medically assisted human reproduction.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

JURISPRUDENȚĂJURISPRUDENȚĂ

Neconstituționalitate. Punere sub interdicție. Art. 164 alin. (1) C. civ. Măsura punerii sub interdicție judecătorească reglementată de art. 164 alin. (1) C. civ. nu este însoțită de suficiente garanții care