Un altfel de divorț: divorțul din motive de sănătate

Ioan Ilieş NEAMŢ

REZUMAT

În prezentul studiu am analizat particularităţile substanţiale şi procesuale ale divorţului din motive de sănătate. Astfel, după o scurtă introducere, studiul debutează cu analiza condiţiilor substanţiale ale divorţului din motive de sănătate, fiind identificate particularităţile pe care trebuie să le îndeplinească boala pentru a justifica o cerere de divorţ, semnificaţia imposibilităţii de conti­nuare a căsătoriei şi legătura cauzală care trebuie să existe între boală şi starea de impas a căsă­toriei. În finalul acestei secţiuni am argumentat de ce culpa rămâne un element relevant, chiar dacă, în cele din urmă, atunci când cererea de divorţ este admisă, nu va fi menţionată în hotă­rârea judecătorească. Secţiunea secundă, dedicată aspectelor procesuale, aduce în atenţie specificul calităţii procesuale active în asemenea cereri de divorţ, cu un accent inclusiv pe posibilele interpre­tări ale art. 918 alin. (2) C. pr. civ., pentru ca ulterior să fie realizată o scurtă analiză a obiectu­lui probaţiunii şi a situaţiei juridice a pârâtului, în special a mijloacelor pe care acesta le are la îndemână în cazul în care doreşte desfacerea căsătoriei pe un alt temei.

Cuvinte‑cheie: divorţ, motive de sănătate, culpă, calitate procesuală, discernământ.

UN AUTRE GENRE DE DIVORCE: LE DIVORCE POUR RAISONS DE SANTÉ

RÉSUMÉ

Lʼétude vise à analyser les particularités substantielles et procédurales du divorce pour raisons de santé. Ainsi, après une brève introduction, lʼétude commence par une analyse des conditions de fond du divorce pour cause de mauvaise santé, en identifiant les particularités que la maladie doit remplir pour justifier une demande de divorce, la signification de lʼimpossibilité de poursuivre le mariage et le lien de causalité qui doit exister entre la maladie et lʼimpasse du mariage. A la fin de cette section, nous avons expliqué pourquoi la faute reste un élément pertinent, même si, au final, si la demande de divorce est acceptée, elle ne sera pas mentionnée dans le jugement. La deuxième section, consacrée aux aspects procéduraux, attire lʼattention sur les spécificités de la qualité pour agir dans le cadre dʼune telle demande de divorce, en mettant lʼaccent sur les interprétations possibles de lʼart. 918 alinéa. (2) C. pr. civ., suivi dʼune brève analyse de lʼobjet de la preuve et de la situation juridique du défendeur, notamment des moyens dont il dispose sʼil souhaite dissoudre le mariage sur un autre fondement.

Mots‑clés: divorce, motifs de santé, faute, position, discernement.

ANOTHER KIND OF DIVORCE: DIVORCE FOR HEALTH REASONS

ABSTRACT

The study aims to analyze the substantial and procedural particularities of divorce for health reasons. Thus, after a brief introduction, the study begins with an analysis of the substantial conditions of divorce for health reasons by identifying the particularities the health issue must meet in order to justify such a divorce claim, the significance of the impossibility to continue the marriage, and the causal link that must exist between the health issue and the impasse of the marriage. In the final part of the section, we argued why fault remains a relevant element even though, if the claim is granted, it wonʼt be mentioned in the judicial decision. The second section, dedicated to procedural issues, brings into attention the particularities of legal standing in this kind of divorce claims, with a focus on the possible readings of Article 918 second paragraph Civil Procedure Code. Then, we have briefly analyzed the aspects that need to be proven and the judicial status of the defendant, especially the means at his disposal if he wishes to divorce on other grounds.

Keywords: divorce, health issues, fault, legal standing, discernment.

Material publicat în RDF nr. 2/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

El régimen de comunicación familiar entre parientes y allegados en el Proyecto de Código de las familias de Cuba: las variables de una ecuaciónEl régimen de comunicación familiar entre parientes y allegados en el Proyecto de Código de las familias de Cuba: las variables de una ecuación

Leonardo B. PÉREZ GALLARDO* RESUMEN El Proyecto de Código de las familias cubano refuerza el régimen de comunicación familiar, extendiéndolo además de los niños, niñas y adolescentes – respecto de