Regulamentul de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei

Art. 1. (1) Pentru a recunoaște contribuțiile la cercetarea în domeniul dreptului familiei și în scopul promovării excelenței, Revista de Dreptul Familiei organizează, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, festivitatea de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei.

(2) Festivitatea de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei se organizează odată la doi ani și are loc în cadrul Conferinței (Inter)Naționale de Drept civil. Familia.

Art. 2. (1) Premiile acordate de Revista de Dreptul Familiei sunt:

 1. Premiul ,,ION. P. FILIPESCU” acordat Opera Omnia;
 2. Premiul ,,IOAN ALBU” acordat pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului

familiei;

 1. Premiul ,,EUGEN A. BARASCH” pentru cel mai bun și valoros studiu publicat în Revista de Dreptul Familiei.

(2) Exceptând premiul ,,EUGEN A. BARASCH” pentru cel mai bun și valoros articol publicat în Revista de Dreptul Familiei, care se acordă invariabil la fiecare festivitate, Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei poate hotărî, la propunerea comisiei de nominalizare a candidaților și de desemnare a câștigătorilor ori din oficiu, ca restul premiilor să nu fie acordate.

Art. 3. Premiile acordate constă într-o plachetă și un pachet de cărți publicate de Editura Universul Juridic.

Art. 4. (1) Nominalizarea candidaților și desemnarea câștigătorilor se realizează de către o comisie independentă formată din cadrele didactice universitare ce predau cursul de ,,Dreptul Familiei” la facultățile de drept din Hexagon, respectiv: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara.

(2) Dacă în cadrul aceleiași facultăți există mai multe cadre didactice titulare la cursul de ,,Dreptul Familiei”, calitate de membru al comisiei revine cadrului didactic cu cea mai mare funcție didactică. În cazul în care funcțiile didactice sunt identice, calitatea de membru al comisiei revine cadrului didactic care a obținut primul funcția didactică.

(3) Atunci când cadrul didactic desemnat conform alin. (1) sau (2) nu poate sau nu dorește să facă parte din comisie, calitatea de membru revine unui alt cadru didactic titular de curs la materia ,,Dreptul Familiei” din aceeași facultate, desemnat conform alin. (2). Dacă nu există un alt cadru didactic titular de curs în cadrul aceleiași facultăți ori dacă niciunul dintre cadrele didactice nu poate sau nu dorește să facă parte din comisie, Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei hotărăște cu majoritate desemnarea unui alt cadru didactic, din afara facultăților din Hexagon, sau păstrarea componenței comisiei în raport de membrii care au acceptat și pot să participe.

Art. 5 (1) Premiul ,, ION P. FILIPESCU” Opera Omnia se acordă unor personalități care s- au remarcat prin contribuția la știința dreptului familiei. Premiul poate fi acordat aceleiași persoane o singură dată pe parcursul vieții. În mod excepțional, premiul poate fi acordat și post-mortem.

(2) În vederea nominalizării câștigătorului, membrii comisiei vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. activitatea științifică a autorului;
 2. lucrările publicate de-a lungul carierei;
 3. impactul doctrinar și jurisprudențial al lucrărilor publicate;
 4. personalitatea științifică a persoanei și anvergura acesteia în domeniul dreptului în general și al dreptul familiei în special.

(3) Pentru stabilirea câștigătorului, fiecare membru al comisiei va nominaliza o singură propunere. Este desemnată câștigătoare persoana care a primit cele mai multe voturi din partea membrilor comisiei. În caz de paritate, persoanele între care există egalitate vor fi supuse unui nou vot din partea comisiei.

Art. 6. (1) Premiul ,,IOAN ALBU” se acordă pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei în ultimii doi ani anteriori decernării premiului. Sunt avute în vedere cărțile publicate după data începerii ultimei proceduri de selecție și până la data demarării procedurii de selecție aferente galei în cadrul căreia urmează a fi acordat premiul. În mod excepțional, în anul 2021 va fi avută în vedere perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și data începerii procedurii de selecție.

(2) Premiul se poate acorda pentru tratate, cursuri universitare, monografii sau coduri ori legi comentate.

(3) În vederea nominalizării câștigătorului, membrii comisiei vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. originalitatea lucrării;
 2. impactul efectiv sau potențial al lucrării asupra doctrinei și jurisprudenței;
 3. activitatea de cercetare pe care a impus-o elaborarea lucrării.

(4) Pentru stabilirea câștigătorului, fiecare membru al comisiei va nominaliza o singură lucrare. Este desemnată câștigătoare lucrarea care a întrunit cele mai multe voturi. În caz de paritate, lucrările între care există egalitate vor fi supuse unui nou vot din partea comisiei.

Art. 7. (1) Premiul ,,EUGEN A. BARASCH” se acordă pentru cel mai bun și valoros studiu publicat în Revista de Dreptul Familiei în ultimele 4 numere anterioare decernării premiului. În mod excepțional, în cadrul festivității ce va avea loc în anul 2021 vor fi avute în vedere studiile publicate în perioada 2019-2021. Nu sunt eligibile pentru nominalizare studiile publicate în secțiunea ,,Restitutio”.

(2) În vederea nominalizării câștigătorului, membrii comisiei vor avea în vedere următoarele criterii:

 1. originalitatea studiului, având în vedere în special caracterul inovativ al acestuia;
 2. impactul efectiv sau potențial al studiului asupra doctrinei și jurisprudenței;
 3. activitatea de cercetare pe care a impus-o elaborarea studiului.

(3) O persoană poate fi nominalizată de mai multe ori de către același membru al comisiei, dacă a publicat mai multe studii în perioada de referință.

(4) Pentru stabilirea câștigătorului, fiecare membru al comisiei va nominaliza, în ordine ierarhică, trei studii publicate în perioada de referință. Este desemnat câștigător studiul care a întrunit cele mai multe voturi. În caz de paritate, este desemnat câștigător studiul plasat superior în ierarhia voturilor transmise. Dacă paritatea se menține, studiile între care există egalitate vor fi supuse unui nou vot din partea comisiei.

Art. 8. (1) În procesul de nominalizare, membrii comisiei nu se pot consulta reciproc cu privire la desemnarea câștigătorului, decizia de nominalizare fiind una individuală.

(2) Este strict interzisă orice încercare de influențare a membrilor comisiei cu privire la opțiunea acestora. În cazul încălcării acestei obligații, persoana în cauză este exclusă pe durată nedeterminată de la acordarea premiilor și de la publicarea în Revista de Dreptul Familiei.

(3) Rezultatul votului se transmite de către membrii comisiei prin mail la adresa de mail redactie@revistadedreptulfamiliei.ro. Comunicarea rezultatului în altă modalitate este considerată invalidă.

(4) După centralizarea voturilor, Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei va aduce la cunoștința membrilor comisiei și a câștigătorilor rezultatul votului.

(5) O persoană poate primi un singur premiu în cadru aceleași festivități. În cazul în care aceeași persoană a fost desemnată câștigătoare pentru mai multe premii, rezultatele vor fi validate de către Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei doar în raport de premiul cel mai important, urmând ca pentru restul să se aplice în mod corespunzător prevederile art. 4-6.

Art. 9. (1) În cadrul festivității de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei vor fi anunțate toate nominalizările pentru fiecare categorie.

(2) Acordarea fiecărui premiu va fi precedată de un laudatio. Desemnarea persoanei care va susține laudatio se face de către Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei în urma consultării cu comisia și cu câștigătorul.

Art. 10. În mod excepțional, Colegiul de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei poate decide, în urma consultării cu Consiliul Științific – partea română, retragerea unui premiu acordat, în cazul în care persoana premiată a săvârșit fapte ce contravin în mod grav standardelor și eticii academice.

Art. 11. Prezentul Regulament se publică pe pagina web a Revistei de Dreptul Familiei (www.revistadedreptulfamiliei.ro) și poate fi modificat numai cu votul majoritar al membrilor Colegiului de Conducere al Revistei de Dreptul Familiei.