O analiză a orientărilor jurisprudențiale privind competența teritorială a instanței învestite cu soluționarea cererilor având ca obiect ocrotirea persoanei fizice

Ioan Ilieş NEAMŢ

Ioana‑Anamaria FILOTE‑IOVU

REZUMAT

În acest articol, autorii îşi propun să evidenţieze şi să analizeze controversele existente în practica judiciară privind noţiunea de „domiciliu” ca element pentru determinarea competenţei terito­riale în litigiile având ca obiect protecţia persoanei fizice, în special fosta punere sub inter­dicţie, autorizarea actelor tutorelui şi darea de seamă a tutorelui.

Interpretările diferite date de instanţele de judecată noţiunii de „domiciliu” au generat conflicte de competenţă a căror dezlegare a fost neunitară, aspect de natură a menţine confuzia cu privire la modalitatea de interpretare a noţiunii.

După o scurtă introducere menită să fixeze tema lucrării, sunt prezentate abordările juris­pru­denţiale în materie, pentru ca în final să se expună succint propria perspectivă asupra pro­blematicii.

Cuvinte‑cheie: competenţă, punere sub interdicţie, divergenţe jurisprudenţiale, domiciliu, con­flict de competenţă.

Analyse des orientations jurisprudentielles sur la compétence territoriale de la juridiction chargée de régler les demandes de protection de lʼindividu

RÉSUMÉ

Dans cet article, les auteurs ont pour objectif de mettre en évidence et dʼanalyser les controverses existant dans la pratique judiciaire concernant la notion de «domicile» comme élément de détermination de la compétence territoriale dans les litiges relatifs à la protection de la personne physique, notamment les anciennes ordonnances de protection, lʼautorisation des actes du tuteur et la notification du tuteur.

Les différentes interprétations données par les tribunaux à la notion de «domicile» ont donné lieu à des conflits de compétence, dont la résolution a été inégale, ce qui est susceptible dʼentretenir la confusion quant à lʼinterprétation de cette notion.

Après une brève introduction destinée à fixer le thème du document, les approches jurisprudentielles sur le sujet sont présentées, et enfin, les auteurs exposent brièvement leur propre perspective sur la question.

Mots‑clés: compétence, mise sous interdiction, divergence de jurisprudence, domicile, conflit de compétence.

An analysis of the case law guidelines on the territorial jurisdiction of the court in charge of settling claims concerning the protection of individual

ABSTRACT

In this paper, the authors aim to highlight and analyze the controversies that exist in the judicial practice regarding the notion of “domicile”, used to determine territorial competence in those cases referring to the protection of natural persons, in particular the former judicial interdiction, the authorization of tutor’s acts and the tutor’s account.

The different interpretations of the courts on the notion of “domicile” have generated conflicts of jurisdiction, which also ended up with different solutions provided by the upper courts, a fact which perpetuated the confusion on the notion.

After a brief introduction meant to underline the topic of the paper, the different jurisprudential approaches in the matter are being presented, and, in the end, they will briefly express our point of view on the topic.

Keywords: jurisdiction, prohibition, differences of case law, domicile, conflict of jurisdiction.

 

Material publicat în RDF nr. 2/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA COPIILOR LOR. STUDIU DE CAZ: ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU DIN PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂDREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR CU PRIVIRE LA EDUCAȚIA COPIILOR LOR. STUDIU DE CAZ: ȘCOLARIZAREA LA DOMICILIU DIN PERSPECTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

Ioana NICOLAE Georgeta‑Bianca SPÎRCHEZ** REZUMAT Prezentul studiu survine într‑un context de criză sanitară care a generat modificări impor­tante în sistemul de educaţie, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, determinând