Regulamentul de recenzie

Regulament de recenzie a materialelor transmise spre publicare Revistei de Dreptul Familiei

*Modificat prin Hotărârea Colegiului de Conducere din 20.11.2020, Hotărârea Colegiului de Conducere din 21.01.2021 și Hotărârea Colegiului de Conducere din 11.09.2021

Capitolul 1. Norme generale

Art. 1. Regulamentul de recenzie a materialelor transmise spre publicare Revistei de Dreptul Familiei, denumit în continuare ,,Regulamentul de recenzie” prevede procedura de analiză și recenzie a materialelor transmise de autorii interesați spre a fi publicate în Revista de Dreptul Familiei, denumită în continuare ,,RDF” sau ,,Revista”.

Art. 2. Regulamentul este adoptat de Colegiul de Conducere al Revistei în temeiul art. 48 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei de Dreptul Familiei.

Capitolul 2. Condițiile generale și înregistrarea materialelor

Art. 3. Materialele transmise spre publicare trebuie să respecte Principiile de publicare prevăzute în Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei de Dreptul Familiei.

Art. 4. În cazul în care materialul nu respectă Principiile de publicare, autorului i se va da posibilitatea de a-l reface, fiind indicate, în acest sens, deficiențele constatate.

Art. 5. Materialele se transmit spre publicare exclusiv în format electronic la adresa de e-mail special constituită în acest sens și făcută publică.

Art. 6. (1) Toate materialele transmise spre publicare vor fi înregistrate în Registrul electronic de evidență a materialelor transmise spre publicare, denumit în continuare ,,Registru electronic, care va cuprinde:

 1. numele și prenumele autorului/autorilor;
 2. titlul materialului;
 3. data transmiterii materialului spre publicare de către autor;
 4. codul special alocat materialului;
 5. rezultatul verificării efectuate de Redactorul Șef, de Redactorul Șef Adjunct sau de membrul Colegiului de Redacție, precum și data acesteia;
 6. data transmiterii spre refacere a materialului și data recomunicării acestuia;
 7. data transmiterii materialului spre membrul Consiliului Științific anume desemnat;
 8. data comunicării de către membrul Consiliului Științific a Fișei de analiză prevăzută în Anexa nr. 6 la Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei și rezultatul analizei
 9. data transmiterii spre refacere a materialului și data recomunicării acestuia;
 10. data transmiterii materialului spre Referentul Ştiinţific anume desemnat. În cazul în care Colegiul de Conducere decide unificarea procedurii prevăzute de art. 55 şi 56 din Regulamentul de organizare, se menţionează numai data transmiterii materialului spre persoana desemnată pentru a efectua analiza unificată;
 11. data comunicării de către Referenții Științifici a Raportului de analiză prevăzută în Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și funcționare al Revistei și rezultatul analizei
 12. data transmiterii spre refacere a materialului și data recomunicării acestuia;
 13. data comunicării către autor a rezultatului final al verificării;
 14. numărul Revistei în care se publică materialul.

(2) Informațiile prevăzute la alin. 1 se menționează în funcție de rezultatul fiecărei etape de verificare a materialului.

Art. 7. (1) În termen de 3 zile de la primirea materialului la adresa de e-mail prevăzută la art. 5, Redactorul Șef sau Redactorul Șef Adjunct, după caz, procedează la înregistrarea acestuia în Registrul electronic, menționând datele prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. a-c.

(2) Persoana care efectuează înregistrarea conform alin. 1 va atribui materialului un cod unic de identificare format dintr-o literă corespunzătoare tipului de material (,,A” pentru articole și studii; ,,J” pentru jurisprudență rezumată, comentată sau adnotată”; ,,R” pentru recenzii și ,,V” pentru altele), numărul din registru în care este înregistrat materialului și ziua înregistrării (de exemplu A-01-01.01.2019).

(3) Codul unic de identificare atribuit conform alin. 2 va fi folosit pentru identificarea materialului pe întreaga durată a procedurii de recenzie.

(4) Imediat după înregistrare și atribuirea numărului de identificare, unul dintre membrii Colegiului de Conducere va proceda la secretizarea materialului, înlăturând din cuprinsul acestuia numele autorului și orice alt element de natură a face o legătură între material și autor, inclusiv numele autorului din secțiunea proprietăți/detalii/autori.

(5) Orice încercare a autorilor de a introduce în corpul materialului elemente sau informații de natură a face legătura dintre material și aceștia poate conduce la respingerea materialului de la publicare.

Capitolul 3. Procedura de recenzie

Subcapitolul 3.1. Verificarea primară

Art. 8.  (1) În termen de maxim 15 zile de la înregistrarea materialului conform art. 7, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct procedează la încadrarea materialului în una dintre secțiunile Revistei și la analiza acestuia conform art. 53 din Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 9. În sensul art. 8, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct verifică dacă:

 1. materialul se încadrează în una dintre secțiunile Revistei, respectiv: editorial, studii și articole sau recenzii și jurisprudență;
 2. sunt indicate datele de identificare ale autorului, astfel cum este prevăzut în Principiile de publicare;
 3. materialul supus analizei respectă structura specifică a unui editorial, studiu, articol, a unei jurisprudențe rezumate, comentate sau adnotate ori a unei recenzii;
 4. materialul este publicat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 5. materialul este redactat utilizând programul Office Word (.doc/.docx);
 6. materialul respectă condițiile prevăzute la paragraful 3.1.,3.2.1., 3.2.2, 3.2.3 și 3.3 din principiile de publicare; respectarea regulilor de citare, a existenței listei bibliografice și a modului de utilizare a abrevierilor, astfel cum sunt prevăzute aceste condiții în paragrafele 3.2.2, 3.2.3 și 3.3. din Principiile de Publicare;
 7. există listă bibliografică;
 8. materialul nu are mai mult de 3 autori;
 9. la material este atașată declarația de autenticitate și de acord la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa nr. 8 la Regulamentul de organizare și funcționare;
 10. materialul nu prezintă vreun alt viciu evident care să împiedice publicarea.

(2) Persoana care efectuează verificarea poate face orice alte aprecieri le consideră de cuviință.

Art. 10. (1) Dacă la material nu este atașată declarația prevăzută la art. 9 lit. i, unul dintre membrii Colegiului de Conducere îi transmite autorului la adresa de e-mail indicată pentru corespondență un exemplar din declarație cu mențiunea de a o restitui completată și semnată în termen de 5 zile de la comunicare.

(2) În cazul în care declarația nu este restituită completată și semnată în termenul de 5 zile prevăzut la alin. 1, materialul este respins automat de la publicare, autorului aducându-i-se la cunoștință acest aspect de către persoana care a realizat comunicarea conform alin. 1, în termen de maxim 15 zile de la expirarea termenului.

Art. 11. (1) În situația în care materialul transmis spre publicare nu respectă condițiile verificate conform art. 9, exceptând lit. i, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct comunică autorului deficiențele constatate la adresa de e-mail indicată pentru corespondență, cu mențiunea de a le remedia în termen de maxim 15 zile de la comunicare.

(2) Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul prevăzut la alin. 1, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct supune votului Colegiului de Conducere continuarea procedurii de recenzie sau, după caz, respingerea materialului de la publicare. Colegiul de Conducere poate hotărî respingerea materialului de la publicare și în situația în care viciile constatate sunt unele de substanță, așa cum este atunci când nu s-au respectat în mod sistematic regulile de citare. Hotărârea se adoptă cu majoritate.

(3) Continuarea procedurii de recenzie este posibilă numai în cazul în care viciul constatat nu este unul substanțial și poate fi suplinit și ulterior.

(4) În cazul în care s-a hotărât respingerea articolului de la publicare, autorul va fi înștiințat în acest sens de către unul dintre membrii Colegiului de Conducere în maxim 5 zile de la adoptarea hotărârii.

Art. 12. Dacă materialul îndeplinește condițiile prevăzute de art. 9 ori deficiențele constatate au fost remediate, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct supune voltului Colegiului de Conducere propunerea de continuare a procedurii de recenzie. Hotărârea se adoptată cu majoritate.

Subcapitolul 3.2. Abrogat

Subcapitolul 3.3. Analiza efectuată de membrul Consiliului Științific

Art. 17. (1) Odată cu hotărârea de continuare a procedurii de recenzie, adoptată conform art. 12,  Colegiul de Conducere numește persoana din Consiliul Științific care să efectueze verificarea prevăzută în art. 55 din Regulamentul de organizare și funcționare. Hotărârea de desemnare se adoptă cu majoritate.

(2) În momentul desemnării, Colegiul de conducere se asigură că persoana desemnată nu are aceeași afiliere instituțională cu autorul și că nu există aspecte care ar putea împiedica obiectivitatea evaluării.

Art. 18. (1) În termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct comunică persoanei desemnate numirea acesteia și un exemplar în format electronic sau letric din materialul supus analizei.

(2) Persoana desemnată are obligația de a încunoștința de îndată Colegiul de Conducere în cazul în care aceasta se află imposibilitatea de a proceda la efectuarea analizei materialului.

(3) În cazul în care persoana desemnată nu poate proceda la analiza materialului, Colegiul de Conducere numește de îndată un al membru al Consiliului Științific. Art. 17 și art. 18 alin. 1 și 2 rămân aplicabile.

Art. 19. (1) Persoana desemnată conform art. 17 sau art. 18 alin. 3, după caz, va verifica materialul transmis spre publicare în termen de maxim 15 zile de la comunicarea acestuia.

(2) În această etapă de analiză se verifică în special respectarea originalitatea materialului și aportul acestuia la știința dreptului.

(3) Pe lângă elementele prevăzute la alin. 2 persoana desemnată poate face orice fel de observații pe care le apreciază de cuviință cu privire la materialul supus analizei.

(4) Rezultatul analizei va fi consemnat în fișa prevăzută în Anexa nr. 6 la Regulamentul de organizare și funcționare și va fi adus de îndată la cunoștința Colegiului de Conducere prin comunicarea fișei completate în format pdf sau format letric.

Art. 20. (1) În termen de 5 zile de la primirea analizei, concluziile persoanei desemnate sunt supuse votului Colegiului de Conducere, care va decide prin majoritate.

(2) Dacă persoana desemnată a formulat observații de îmbunătățire a materialului sau de remediere a unor vicii, unul dintre membrii Colegiului de Conducere va transmite autorului la adresa de e-mail indicată observațiile cu mențiunea de a se conforma acestora în 10 zile de la comunicare.

(3) Dacă autorul se conformează obligațiilor stabilite în sarcina sa conform alin. 2, Colegiul de Conducere poate hotărî, după caz, reluarea procedurii de analiză începând cu art. 17 ori continuarea procedurii de recenzie.

(4) Dacă autorul nu se conformează obligațiilor stabilite în sarcina sa conform alin. 2, Colegiul de Conducere hotărăște respingerea materialului de la publicare sau continuarea procedurii de recenzie.

(5) Colegiul de Conducere poate hotărî respingerea materialului de la publicare și în situația în care viciile constatate sunt unele de substanță, așa cum este în situația în care se constată că autorul nu a respectat regulile în materie de copy right.

(6) Hotărârea de respingere a materialului de la publicare se aduce la cunoștința autorului în termen de 5 zile de la adoptare.

(7) Dacă materialul a fost respins de la publicare acesta nu poate fi supus unei noi analize decât cu reluarea integrală a procedurii.

(8) Dacă în cursul verificării nu s-au constatat vicii, Colegiul de Conducere dispune continuarea procedurii de recenzie.

Subcapitolul 3.4. Verificarea efectuată de Referenții Științifici

Art. 21. (1) Odată cu hotărârea de continuare a procedurii de recenzie, adoptată conform art. 20, Colegiul de Conducere numește un referent științific din lista special întocmită în acest sens, sau, după caz, desemnat provizoriu, care să efectueze verificarea prevăzută în art. 56 din Regulamentul de organizare și funcționare. Hotărârea de desemnare se adoptă cu majoritate.

(2) Atunci când desemnează referentul științific, Colegiul de conducere se asigură că persoana desemnată nu are aceeași afiliere instituțională cu autorul și că nu există aspecte care ar putea împiedica obiectivitatea evaluării.

Art. 22 (1) În termen de 5 zile de la adoptarea hotărârii, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct comunică referentului științific numirea sa și un exemplar în format electronic din materialul supus analizei.

(2) Referentul are obligația de a încunoștința de îndată Colegiul de Conducere în cazul în care acesta se află imposibilitatea de a proceda la efectuarea analizei materialului.

(3) În cazul în care referentul nu poate proceda la analiza materialului, Colegiul de Conducere numește de îndată alt referent. Art. 21 și art. 22 alin. 1 și 2 rămân aplicabile.

Art. 23 (1) Referentul desemnat conform art. 21 sau art. 22 alin. 3, după caz, va verifica materialul transmis spre publicare în termen de maxim 20 zile de la comunicarea acestuia.

(2) În această etapă de analiză se verifică, pe lângă elementele prevăzute la art. 9 lit. f și art. 19 alin. 2, impactul pe care materialul îl poate avea asupra domeniului Dreptului Familiei, caracterul adecvat al tehnicii de cercetare utilizate, corecta corelație între diferitele secțiuni ale materialului, acuratețea și coerența discursului științific și relevanța materialului bibliografic utilizat.

(3) Pe lângă elementele prevăzute la alin. 2, referentul poate face orice fel de observații pe care le apreciază de cuviință cu privire la materialul supus analizei.

(4) Rezultatul analizei va fi consemnat în Raportul prevăzută în Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și funcționare și va fi adus de îndată la cunoștința Colegiului de Conducere prin comunicarea fișei completate în format pdf.

Art. 24. (1) Dacă referentul a formulat observații de îmbunătățire a materialului sau de remediere a unor vicii, unul dintre membrii Colegiului de Conducere va transmite autorului la adresa de e-mail indicată observațiile cu mențiunea de a se conforma acestora în 15 zile de la comunicare.

(2) În cazul în care materialului i se aduc modificări de substanţă ca urmare a observațiilor formulate de referent,  Colegiul de Conducere poate decide, în mod excepţional, ca acesta să fie supus unei noi evaluări de către referentul științific inițial desemnat, care va completa raportul inițial cu eventuale noi observații, dacă este cazul.

Art. 241. Colegiul de Conducere poate decide unificarea analizei prevăzute de subcapitolul 3.3 și 3.4 și efectuarea acesteia de către o singură persoană, caz în care se va întocmi numai raportul prevăzut în Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și funcționare, însă vor fi avute în vedere și aspectele de la art. 55 alin. (1) din Regulament.

Subcapitolul 3.5. Adoptarea hotărârii finale

Art. 25. (1) După parcurgerea procedurii prevăzute de art. 8-24, Redactorul Șef sau, după caz, Redactorul Șef Adjunct prezintă Colegiului de Conducere modul cum s-a derulat procedura, observațiile și concluziile ce au fost formulate în fiecare etapă și supune votului publicarea materialului în paginile Revistei.

(2) În cazul în care s-a hotărât publicarea materialului, prin aceeași decizie se va stabili și numărul Revistei în care acesta va fi publicat.

Art. 26. Hotărârea este adusă la cunoștința autorului în termen de 5 zile de la adoptare.

Capitolul 4. Dispoziții finale

Art. 27. La desemnarea persoanei din Consiliul de Redacție, a Consiliului Științific sau a Referenților Științifici, Colegiul de conducere va avea în vedere:

 1. Persoana desemnată să aibă specializarea în domeniul de analiză al materialului transmis spre publicare;
 2. Menținerea unui echilibru al încărcăturii, astfel încât să poată fi respectate termenele stabilitate;
 3. Prevenirea unor conflicte de interese;
 4. Cunoașterea limbii în care este redactat materialul de către persoana desemnată;
 5. Obținerea unor recenzii de înaltă calitate, care să permită filtrarea adecvată a materialelor publicate.

Art. 28. (1) În orice moment în cursul procedurii, Colegiul de Conducere poate hotărî obținerea unei a doua opinii, în cazul în care apreciază că acest lucru este necesar pentru păstrarea unui înalt standard de calitate cu privire la materialele publicate.

(2) În cazul în care subiectul abordat excedă domeniul de competență și specializare a persoanelor din Consiliu de Redacție, Consiliul Științific sau Referenților Științifici ori când desemnarea unei asemenea persoane nu este posibilă sau ar duce la întârzierea procesului de evaluare, Colegiul de Conducere poate apela în orice etapă de analiză la persoane din afara organelor din structura Revistei. Decizia de numire a acestor persoane se adoptă prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere.

Art. 281. (1) Pe tot parcursul procedurii, colegiul de conducere se va asigura că autorii care trimit materiale pentru publicare nu sunt discriminați pe baza sexului, orientării sexuale, opiniei politice, afilierii instituționale, naționalității, rasei, stării de sănătate sau a oricărui alt criteriu ca atare.

(2) Atunci când decide să publice sau nu un material, Colegiul de conducere ia în considerare, de asemenea, necesitatea de a promova diversitatea opiniilor, dar și de a proteja împotriva oricărui mesaj care poate provoca suferință și durere psihică unui anumit grup sau poate promova discriminarea acestuia.

Art. 282. (1) Pe întreg parcursul procesului de evaluare, Consiliul de conducere va depune toate diligențele necesare pentru asigurarea celui mai bun proces de evaluare și că sunt publicate numai materialele care respectă cele mai înalte standarde de cercetare științifică.

(2) În cazul în care, la un moment dat, Colegiul de conducere descoperă că un material care a fost deja publicat încalcă normele de cercetare științifică, se vor lua de urgență măsuri pentru a-l retrage din revistă.

Art. 29 Colegiul de Conducere păstrează dreptul potestativ de a hotărî cu privire la materialele publicate, însă acesta nu se abate de la concluziile ce rezultă ca urmare a parcurgerii procedurii de recenzie decât în mod excepțional și numai pentru a asigura atingerea obiectivului stabilit prin art. 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Art. 30 În tot cursul procedurii de recenzie numele și datele de identificare ale autorului nu vor fi aduse la cunoștința persoanelor implicate în proces, exceptând membrii Colegiului de Conducere, iar numele și datele de identificare ale recenzorilor nu vor fi aduse la cunoștința autorilor.

Art. 31 Fișele de evaluare întocmite în etapele precedente nu se aduc la cunoștința recenzorilor ulteriori.

Art. 32 Prezentul Regulament poate fi modificat prin votul unanim al membrilor Colegiului de Conducere.