Când divorțul devine cu adevărat un duel. Sau despre cererea reconvențională în procesele de divorț 

Ioan Ilieș Neamț

REZUMAT
Divorţul este o instituţie juridică complexă, caracterizată prin multe trăsături şi semne distinctive, care o definesc şi deosebesc în raport cu altele. Această complexitate, împreună cu
particularităţile sale, se reflectă nu doar asupra regimului juridic substanţial, ci şi a celui procesual, şi nicăieri nu este, poate, acest lucru mai evident decât în materia cererii  reconvenţionale. Regimul juridic special al cererii reconvenţionale privind divorţul presupune o serie de ample şi substanţiale derogări de la dreptul comun în materie. Printre altele, soţul pârât beneficiază de o mai mare flexibilitate sub aspectul momentului până la care poate formula cererea reconvenţională, însă preţul acestei flexibilităţi este unul mare: pierderea dreptului de a se mai adresa instanţei pe cale principală şi chiar, în anumite circumstanţe, a dreptului de a mai cere divorţul.
Mai mult, regulile comune privind procesul civil pot să îi impună pârâtului ample şi serioase restricţii sub aspectul posibilităţii sale efective de a sesiza instanţa cu o cerere  reconvenţională. În fine, în altă ordine de idei, aşa cum nu poate exista decât o căsătorie, tot aşa nu poate exista decât un divorţ, ceea ce înseamnă că, indiferent de circumstanţe, la un moment dat, pe rolul instanţelor este permisă existenţa unui singur dosar de divorţ, iar judecata cererii principale şi a cererii reconvenţionale cu privire la divorţ este, în toate cazurile, unică.
Cuvinte-cheie: divorţ, cerere reconvenţională, decădere, indivizibilitate, pârât.

 

QUAND LE DIVORCE DEVIENT VRAIMENT UN DUEL. OU SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS UNE PROCÉDURE DE DIVORCE

RÉSUMÉ
Le divorce est une institution juridique complexe, caractérisée par une multitude d’attributs et de signes distinctifs qui la définissent et la distinguent par rapport aux autres. La complexité donnée, en conjonction avec ses particularités, se reflète non seulement sur le régime juridique substantiel, mais aussi sur le régime procédural, et cela n’est nulle part plus évident que dans le cas de la demande reconventionnelle. Le régime juridique spécial de la demande reconventionnelle dans les procès en divorce implique une dérogation étendue et significative au jus commune. Entre autres choses, l’époux défendeur dispose d’une plus grande flexibilité quant au moment où il peut présenter une demande reconventionnelle, mais le prix de cette flexibilité est élevé: la perte du droit d’engager une procédure principale de divorce et même, dans certaines circonstances, du droit de continuer à demander le divorce. En outre, les règles communes en matière de procédure civile peuvent imposer des restrictions importantes et sérieuses à la capacité effective du défendeur d’introduire une demande reconventionnelle. Enfin, de même qu’il ne peut y avoir qu’un seul mariage, il ne peut y avoir qu’un seul divorce, ce qui signifie que, quelles que soient les circonstances, à un moment donné, il ne peut y avoir qu’une seule procédure de divorce en cours, et la demande principale et la demande reconventionnelle en cas de divorce sont toujours entendu dans une seule affaire.
Mots-clés: divorce, demande reconventionnelle, déchéance du droit, indivisibilité, défendeur.

WHEN DIVORCE REALLY BECOMES A DUEL. OR ON THE COUNTERCLAIM IN DIVORCE PROCEEDINGS

ABSTRACT
Divorce is a complex legal institution, characterized by a multitude of attributes and distinctive signs that define and distinguish it in relation to others. The given complexity, in
conjunction with its particularities, reflects not only on the substantial legal regime, but also on the procedural one, and nowhere is this more obvious than in the case of the counterclaim. The special legal regime of the counterclaim in the divorce trials implies some extensive and significant derogation from jus commune. Among others, the defendant spouse has greater flexibility in terms of when he or she can make a counterclaim, but the price of this flexibility is a high one: the loss of the right to initiate a main divorce proceeding and even, in certain circumstances, of the right to continue to seek a divorce. Moreover, the common rules on civil procedure may impose extensive and serious restrictions on the defendant’s effective ability to bring a counterclaim. Finally, just as there can only be one marriage, there can only be one divorce, which means that, whatever the circumstances, at any given time, there can be only one divorce proceeding undergoing, and the main claim and counterclaim on divorce are always heard in a single case.
Keywords: divorce, counterclaim, forfeiture of the right, indivisibility, defendant.

 

Publicat în RDF nr. 2/2023