Substituțiile fideicomisare – de la protejarea nobilimii la consilierea unor relații

Gabriel Ciprian Stegărescu

 

REZUMAT
Studiul de faţă îşi propune să analizeze evoluţia substituţiei fideicomisare şi rolul pe care aceasta l-a avut de-a lungul secolelor în materia relaţiilor de familie.
Traseul sinuos parcurs de această instituţie poate fi considerat, pe bună dreptate, o adevărată odisee. Interzisă aproape un secol şi jumătate, substituţia fideicomisară renaşte sub o
altă arhitectură, cu o reglementare adaptată noilor realităţi sociale, dar şi cu un scop bine determinat: concilierea anumitor relaţii de familie.
Prezentul studiu aduce în faţa cititorului aspecte mai puţin discutate, dar de o mare actualitate în ceea ce priveşte implicaţiile substituţiilor fideicomisare în cadrul raporturilor de
dreptul familiei.
Cuvinte-cheie: fideicomis, substituţie fideicomisară, vechiul drept românesc, conservarea nobilimii, protejarea relaţiilor de familie.

LES SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRE – À PARTIR DE LA PROTECTION DE LA NOBLESSE JUSQUʼÀ LA CONCILIATION DE CERTAINES RELATIONS FAMILIALES

RÉSUMÉ
La présente étude vise à analyser lʼévolution de la substitution fidéicommissaire et le rôle quʼelle a eu au cours des siècles. Le parcours sinueux emprunté par cette institution peut à juste titre être considéré comme une véritable odyssée. Interdite depuis près dʼun siècle et demi, la substitution fidéicommissaire renaît sous une architecture différente et avec une régulation adaptée aux nouvelles réalités sociales, mais aussi avec une finalité bien définie: la réconciliation de certaines relations familiales.
La présente étude présente au lecteur des aspects moins discutés, mais dʼune grande pertinence quant aux implications des substitutions fidéicommissaires dans les relations de droit
familial.
Mots-clés: fidéicommis, substitution fidéicommissaire, lʼancien droit roumain, préservation de la noblesse, protéger les relations familiales.

THE FIDEICOMMISSARY SUBSTITUTION – FROM THE PROTECTION OF THE NOBILITY TO THE CONCILIATION OF SOME FAMILY RELATIONS

ABSTRACT
The present study aims to analyze the evolution of fideicomission substitution and the role it has had over the centuries. The winding route taken by this institution can rightly be considered a real odyssey.
Prohibited for almost a century and a half, fideicommissary substitution is reborn under a different architecture and with a regulation adapted to the new social realities, but also with a well-defined purpose: the reconciliation of certain family relationships.
The present study brings before the reader less discussed aspects, but of great relevance regarding the implications of fideicomission substitutions within family law relationships.
Keywords: fideicomiso, fideicommissary substitution, the old Romanian law, preservation of the nobility, protecting family relationships.

 

Publicat în RDF nr. 2/2023