Cum privim divorțul? Perspectiva efectelor nepatrimoniale ale acestuia

Oana Elena Buzincu

REZUMAT
Divorţul, unul dintre cazurile prin care o căsătorie încetează să mai subziste, aduce, odată cu pronunţarea sa de către instanţă sau cu eliberarea certificatului de divorţ în oricare dintre cele două modalităţi alternative celei judiciare, un ansamblu de efecte de natură patrimonială şi nepatrimonială, ce îi vizează atât pe foştii soţi, cât şi pe copiii comuni ai acestora, minori sau chiar majori.
De asemenea, implicaţiile unui divorţ extind sfera efectelor sale şi în afara domeniului deja consacrat al dreptului familiei, mai precis în materie succesorală, contractuală, în cea a capacităţii, precum şi a identificării (nume, domiciliu) şi ocrotirii persoanelor. Nu sunt de neglijat nici efectele pe care desfacerea căsătoriei le consolidează în arealul dreptului penal, efecte care, în mod aparent, nu ar fi părut să fi avut un impact într-un alt mediu decât cel aflat pe tărâmul dreptului civil.
Constatând o incidenţă atât de vastă, ne-am propus ca o parte din consecinţele generate prin desfacerea căsătoriei, în special cele de natură nepatrimonială, să le analizăm în cuprinsul prezentului studiu dintr-o perspectivă teoretică amplă, dar fără a omite aspecte de ordin jurisprudenţial.
Cuvinte-cheie: divorţ, efecte nepatrimoniale, judecător, notar public, ofiţer de stare civilă, autoritate părintească, nume, membru de familie.

 

COMMENT REGARDER LE DIVORCE? PERSPECTIVE SUR SES CONSÉQUENCES NON PATRIMONIALES

RÉSUMÉ
Le divorce, l’une des situations où le mariage cesse d’exister, associe à son prononcé par le tribunal ou à la délivrance de l’acte de divorce par l’une des deux voies alternatives à la judiciaire, un ensemble de conséquences avec un caractère patrimonial et non patrimonial qui concernent aussi bien les ex-conjoints que leurs enfants communs mineurs ou même adults.
Par ailleurs, les implications d’un divorce étendent le champ de ses conséquences au-delà du domaine déjà bien établi du droit de la famille, plus précisément en matière de succession, de contrats, de capacité, ainsi qu’en matière d’identification (nom, domicile) et de protection des personnes. Les effets consolidés par la dissolution d’un mariage dans le domaine du droit pénal ne doivent pas être négligés, étant des effets qui ne semblerait pas avoir eu un impact dans un autre environnement que celui du droit civil.
Constatant une incidence aussi large, nous avons l’intention d’analyser par la présente étude une partie des conséquences de la dissolution du mariage, en particulier celles de nature non patrimoniale, d’une large perspective théorique, mais sans omettre les aspects jurisprudentiels.
Mots-clés: divorce, conséquences non patrimoniales, juge, notaire, officier de l’état civil, autorité parentale, nom, membre de la famille.

 

HOW DO WE SEE THE DIVORCE? PERSPECTIVE OF ITS NO N-PATRIMONIAL CONSEQUENCES

ABSTRACT
The divorce, one of the situations where a marriage ceases to exist, brings together with its pronouncement by the court or with the issuance of the divorce certificate in any of the two ways alternative to the judicial one, a set of consequences of a patrimonial and non-patrimonial nature that concern both the ex-spouses as well as their minor or even adult common children.
Furthermore, the implications of a divorce extend the scope of its consequences beyond the already well-established domain of family law, more precisely in matters of succession, contracts, capacity, as well as identification (name, domicile) and protection of individuals. The effects consolidated by the dissolution of a marriage in the area of criminal law are also not to be neglected, effects which apparently would not have had an impact in another environment than the one of the civil law.
Ascertaining such a wide incidence, we aim to analyse in the present study that part of the consequences of the dissolution of the marriage, especially those of a non-patrimonial nature, from a broad theoretical perspective, but without omitting the jurisprudential aspects.
Keywords: divorce, non-patrimonial consequences, judge, notary public, registrar, parental authority, name, family member.

 

Publicat în RDF nr. 2/2023