Eseu cu privire la remediile creditorului prejudiciat prin acte și acțiuni de dreptul familiei. Recunoașterea persoanei juridice de drept privat ca titular al acțiunilor în justiție specifice dreptului familiei

Alin-Ioan Axente *

REZUMAT
Instituţiile dreptului familiei au evoluat în dreptul român, în sensul reconfigurării, în lumina unor influenţe de natură eminamente convenţională. Reducerea rolului instanţei de judecată şi creşterea importanţei acordului membrilor familiei în amenajarea raporturilor patrimoniale dintre aceştia au permis instrumentalizarea instituţiilor specifice  dreptului familiei (căsătoria, convenţia matrimonială, divorţul, filiaţia, obligaţia legală de întreţinere) şi deturnarea acestora înspre scopuri prejudiciabile pentru unii dintre creditorii unuia sau mai multor membri ai familiei. Legislaţia actuală recunoaşte o serie de remedii accesibile terţilor, însă, în numeroase cazuri, aceste remedii sunt ineficiente fie din cauza unei reglementări deficitare, fie din cauza lipsei unui just echilibru prevăzut de legiuitor pentru interesele în concurs. În orice caz, contextul legislativ actual permite concluzia că dreptul familiei nu mai este un tărâm rezervat persoanelor fizice, ci şi persoanele juridice revendică titulatura de beneficiari ai reglementărilor de dreptul familiei.
Cuvinte-cheie: dreptul familiei, creditori, căsătorie, obligaţie de întreţinere, convenţie matrimonială, partaj, divorţ, acţiune oblică, acţiune pauliană, simulaţie.

ESSAI SUR LES RECOURS DU CRÉANCIER LÉSÉ PAR DES ACTES ET ACTIONS RELEVANT DU DROIT DE LA FAMILLE. RECONNAISSANCE DE LA PERSONNE MORALE PRIVÉE COMME TITULAIRE D’ACTIONS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES AU DROIT DE LA FAMILLE

RÉSUMÉ

Les institutions du droit de la famille ont évolué en droit roumain vers une reconfiguration dirigée par des influences essentiellement de nature conventionnelle. La réduction du rôle du juge et l’augmentation de l’importance de l’accord des membres d’une famille dans l’aménagement de leurs rapports patrimoniaux entre eux a permis l’instrumentalisation des institutions spécifiques du droit de la famille (le mariage, la convention matrimoniale, le divorce, la filiation, l’obligation d’entretien) et leur
détournement vers de buts préjudiciables pour certains des créanciers d’un ou des plusieurs membres de la famille. La législation actuelle reconnaît une série de recours
accessibles aux tiers créanciers. Cependant, dans de nombreux cas, ces recours sont inefficaces soit en raison d’une réglementation déficiente, soit en raison de l’absence
d’un juste équilibre prévu par le législateur pour les intérêts concurrents. En tout état de cause, le contexte législatif actuel permet de conclure que le droit de la famille n’est
plus un domaine réservé aux particuliers, mais que les personnes morales revendiquent également le titre de bénéficiaires des réglementations en matière de droit de la famille.

Mots-clés: droit de la famille, créanciers, mariage, obligation d’entretien, convention matrimoniale, partage, action oblique, action paulienne, simulation.

 

ESSAY ON THE REMEDIES OF THE CREDITOR INJURED BY FAMILY LAW ACTS AND ACTIONS. RECOGNITION OF THE PRIVATE LEGAL PERSON AS THE HOLDER OF LEGAL ACTIONS SPECIFIC TO FAMILY LAW

ABSTRACT
The family law institutions have evolved in the Romanian legislation towards a reconfiguration determined by contractual influences. The diminishment of the role of
the courts and the increasing importance of the agreement between family members in the configuration of their patrimonial relations has opened the way for the instrumentalization of the family law institutions (marriage, matrimonial agreement, divorce, lineage, legal maintenance obligation) and their hijacking towards ends that are
prejudicial for some of the creditors of one or several members of a family. The current legal provisions regulate several remedies that are accessible for third parties. However,
in many cases, these remedies prove themselves inefficient either due to a poor legislative process, or due to a lack of foresight of a fair balance between the concurring interests. In any case, the current legal context lets us conclude that family law is no longer an exclusive territory of individuals and that legal persons may claim the title of
beneficiaries of family law regulations.
Keywords: family law, creditors, marriage, maintenance obligation, matrimonial agreement, partition, divorce, derivative action, revocatory action, simulation.

*Doctorand în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti; Avocat în Baroul Bucureşti; Asociat-coordonator al „Axente, Ştefănescu S.P.A.R.L.”. E-mail: alin.axente@axente-stefanescu.com.

—-

Material publicat în RDF nr. 1/2023