Întrebări, îndoieli și incertitudini privind atribuțiile autorității tutelare după intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022

Bogdan Dumitru Moloman*

REZUMAT
Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022 şi apariţia unor noi forme de ocrotire a persoanelor aflate în situaţii speciale, legiuitorul a atribuit autorităţii tutelare noi atribuţii, fără a oferi însă şi instrumentele necesare punerii în aplicare a acestora. Prin prezentul studiu, chiar dacă scopul acestuia nu este o analiză exhaustivă a noilor măsuri de protecţie, vom încerca să răspundem la multitudinea de întrebări care planează asupra modului în care autoritatea tutelară îşi va îndeplini noile atribuţii conferite de legiuitor.
Cuvinte-cheie: Legea nr. 140/2022, asistenţă, tutelă specială şi consiliere judiciară, curatelă, minor, autoritate tutelară.

QUESTIONS, DOUTES ET INCERTITUDES CONCERNANT LES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ TUTÉLAIRE APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 140/2022

RÉSUMÉ
Avec l’entrée en vigueur de la Loi n° 140/2022 et l’émergence de nouvelles formes de protection des personnes en situation particulière, le législateur a attribué de nouvelles compétences à l’autorité tutélaire, sans pour autant fournir les outils nécessaires à leur mise en oeuvre. Avec cette étude, même si elle ne vise pas une analyse exhaustive des nouvelles mesures de protection, nous tenterons de répondre aux nombreuses questions qui se posent sur la manière dont l’autorité tutélaire exercera les nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés par le législateur.

Mots-cles: Loi n° 140/2022, assistance, tutelle spéciale et conseil juridique, tutelle, mineur, autorité de tutelle.

QUESTIONS, DOUBTS AND UNCERTAINTIES REGARDING THE POWERS OF THE GUARDIANSHIP AUTHORITY AFTER THE ENTRY INTO FORCE OF LAW NO. 140/2022

ABSTRACT
With the entry into force of Law no. 140/2022 and the emergence of new forms of protection of persons in special situations, the legislator has assigned new powers to the
guardianship authority, but without providing the necessary tools for their implementation. With this study, even if its purpose is not an exhaustive analysis of the new protection measures, we will try to answer the many questions that hang over the way in which the guardianship authority will carry out its new powers conferred by the legislator.
Keywords: Law no. 140/2022, assistance, special guardianship and legal advice, guardianship, minor, guardianship authority.

*Cadru didactic asociat (lector), Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Departamentul de Administraţie şi Management Public, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Extensia Universitară Bistriţa. Consilier superior, Compartimentul Autoritate Tutelară (Direcţia Administraţie Publică, Juridic) din cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa. Membru titular al AIJUDEFA – Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (Chile).
E-mail: moloman.bogdan@yahoo.com


Material publicat în RDF nr. 1/2023