Regulator de competență în materia tăgăduirii paternității (însoțită de comentariu)

Ioana-Anamaria Filote-Iovu*

REZUMAT

Acţiunea în tăgadă de paternitate face parte din categoria acţiunilor privind filiaţia, însă nu este o acţiune în stabilirea filiaţiei, la care face referire art. 113
alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Ca atare, în speţă este aplicabilă regula de drept comun în materia competenţei teritoriale, prevăzută de art. 107 C. pr. civ., pentru situaţia în care pârâtul este o persoană fizică, în sensul că cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului, iar, potrivit art. 129 alin. (2) pct. 3 C. pr. civ., necompetenţa este de ordine publică, în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive, când procesul este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura [Trib. Bucureşti, s. a
IV-a civ., dec. civ. nr. 925/2022, trimisă, în rezumat şi cu comentariu, de IOANA-ANAMARIA FILOTE-IOVU*].

*Judecător, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. E-mail: ioana_filote1@yahoo.com.


Material publicat în RDF nr. 1/2023