Szilárd Sztranyiczki

Studii:

  • absolvent atât al Facultății de Drept din cadrul Universității Creştine „Dimitrie Cantemir” Cluj-Napoca, cât și al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Facultatea de Ştiinţe;
  • doctor în drept (drept civil) 2006, Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timișoara;

 

Activitate profesională:

  • lector universitar (2012‒2017), conferențiar universitar (2017‒prezent) și prodecan (2020‒prezent) la Facultatea de Științe și Arte a Universității Sapientia din Cluj-Napoca;
  • avocat în cadrul Baroului Cluj (2007‒prezent);
  • director (2004‒2005) și consilier juridic în cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj (1997‒2004; 2005‒2007);
  • lector colaborator în cadrul Institutului Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Perfecţionare Cluj (2006‒prezent).

 

Activitate ştiinţifică:

  • autor sau, după caz, coautor al următoarelor cursuri universitare:

      a) în limba română: Drept civil român. Dreptul familiei, Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2021; Dreptul familiei. Suport de curs, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2019; Publicitatea imobiliară conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Drept civil. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012; Drept civil. Drepturile reale principale conform noului Cod civil, Editura Status, Miercurea-Ciuc, 2011.

      b) în limba maghiară: Drept civil român. Drepturile reale, a 4-a, adăugită și revăzută, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2022; Drept civil român. Publicitatea imobiliară, ed. a 2-a, adăugită și actualizată, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2022; Drept civil român. Dreptul familiei, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2021; Drept civil român. Drepturile reale, ed. a 3-a, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2019; Drept civil român. Drepturile reale, ed. a 2-a, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2018; Drept civil român. Publicitatea imobiliară, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2018; Drept civil român. Persoanele, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2018; Drept civil român. Drepturile reale, Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2017.

  • autor sau, după caz, coautor a mai multor articole şi studii publicate în reviste de specialitate juridică din ţară („Revista de Dreptul Familiei”, „Pandectele Române”, „Dreptul”, „Curierul Judiciar”, „Acta Universitatis Sapientiae, Legal Studies”, „Revista Curentul Juridic”, „Revista Româno-Maghiară de Ştiinţe Juridice Scientia Iuris”) și din străinătate („Journal of Agricultural and Enviromental Law”, „Springer”, „Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum”) dintre care, cu titlu exemplificativ, menționăm următoarele:

      a) în limba română: Paternitate după moarte: aspecte ale procedurii fertilizării in vitro post-mortem, în R.D.F. nr. 2/2021; Se impune reglementarea legală a procedurii maternității surogat în România, în R.D.F. nr. 2/2020; Posibile consideraţii contributive privind necesitatea instituţionalizării concubinajului în România, în R.D.F. nr. 1/2020; Câteva considerațiuni privind modul de aplicare a legislației referitoare la conservarea caracterului estetic-arhitectural al cadrului urban construit din România, în P.R. nr. 12/2016; Considerații cu privire la cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor în concurs cu descendenții dintr-o căsătorie anterioară a defunctului, în P.R. nr. 5/2016; Considerații cu privire la dreptul special de moștenire al soțului supraviețuitor asupra mobilierului și obiectelor de uz casnic, precum şi dreptul de abitație special al acestuia, în P.R. nr. 4/2016; Analiza teoretică şi practică a posibilităţii îndreptării intabulărilor eronate a amplasamentelor în cartea funciară, în P.R. nr. 6/2014; Elemente de noutate a instituţiei recursului şi a asistenţei juridice în recurs, în lumina noului Cod de procedură civilă, în R.M.Ş.J. Scientia Iuris nr. 1/2011; Exercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea bunurilor mobile şi imobile conform noului Cod civil, în R.R.M.Ş.J. Scientia Iuris nr. 1/2011; Consideraţii cu privire la scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi intabulările în cartea funciară, în Dreptul nr. 1/2003.

      b) în limba engleză: Aspects regarding the sale of agricultural land located outside the built-up area boundary in Romania, by reference to the Romanian Constitution and the European Union Law, în JAEL nr. 32/2022; Should Surrogacy Be Legally Regulated in Romania?, în U.S. Legal Studies nr. 1/2021; Legal Splinters with Regard to the National Programme for Land Registration and the Land Registry, în A.U.S. Legal Studies nr. 1/2020; A Few Considerations with Regard to the Case-Law of the ECHR in Connection to the Enforcement of Final Judgements in the Matter of Land Resources, în A.U.S. Legal Studies nr. 1/2019; Considerations regarding the Legal Nature of the Activity Undertaken by the County Committee on Land Restitution, în AUS Legal Studies nr. 1/2018; A comparative view of the minimum standards of habitability in Romania and in the state of Massachusetts (U.S.A.), în C.J. nr. 2/2017; The legal effects of lease agreements. A comparative view of the implied warranty of habitability in civil law and in common law, în C.J. nr. 3/2017; Property Law in the New Romanian Civil Code, Springer vol. 63/2017.

      c) în limba maghiară: Az ingatlan jelzálog szabályozásának újdonságai Románia új Polgári törvénykönyvében (Noutăţi privind ipoteca imobiliară în noul Cod Civil al României), în ACCS Iuridico-Politicarum XII/2015; Telekkönyi kiigazítási lehetőségek az új román Polgári törvénykönyv szerint (Posibilităţi de rectificare a cărţii funciare conform noului Cod Civil), în ACCS Iuridico-Politicarum XII/

  • autor al unor studii publicate în volume omagialeJogi szilánkok a Nemzeti Kataszteri és Ingalan-nyilvántartási Program kapcsán (Aspecte juridice privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară), Ad salutem civium inventas esse leges. Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. Születésnapjára (Volum omagial la împlinirea vârstei de 80 ani a domnului prof. univ. dr. Vékás Lajos), Ed. Forum Iuris, Cluj-Napoca, 2019, pp. 117-126; A romániai új ingyenes ingatlan-nyilvántartásról (Despre noul sistem gratuit de intabulare a imobilelor în cartea funciară din România), Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére, II. kötet (Volum omagial la împlinirea vârstei de 65 ani a domnului prof. univ. dr. Csécsy György, volumul II), Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Facultatea de Drept a Universității din Debrețin, Ungaria), Debrecen (Ungaria), 2017, pp. 355-361; Telekkönyi kiigazítási keresetekről az új román Polgári törvénykönyv alapján (Acţiuni de rectificare de carte funciară în conformitate cu noul Cod civil român), Kolosváry Bálint emlékkötet (Volum omagial Kolosváry Bálint), Editat de Eparhia Reformată din Ardeal şi Institutul de Științe Juridice a Universităţii Sapientia, Cluj-Napoca, 2015, pp. 326-333; Consideraţii cu privire la proprietatea periodică şi uzucapiune în noul Cod civil, Assentio mentium – Studii juridice alese în onoarea prof. univ. dr. Ernest Lupan, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pp. 259-274.
  • coautor al unor traduceri, precum și a unei lucrări de terminologie juridică: Traducerea Cărții a III-a (Despre bunuri) din Codul civil al României (Román polgári törvénykönyv magyar nyelvű fordítása), Ed. Forum Iuris, ediția a 2-a, 2017; Traducerea Cărții a III-a (Despre bunuri) din Codul civil al României (Román polgári törvénykönyv magyar nyelvű fordítása), Ed. Forum Iuris, 2016; Traducere a Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor – H.G. nr. 180/2000, traducere în limba maghiară, S.C. Gazda Editura Cluj, 2000.

Contact:

sztranyiczkisz@yahoo.com