Cristiana Mihaela Crăciunescu

Studii:

 • absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității București;
 • absolventă a Institutului Național al Magistraturii București (în 1994 numit Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților;
 • absolventă a Școlii Naționale de Magistratură de la Bordeaux (Franța);
 • doctor în drept civil (dreptul familiei), susținut în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
 • absolventă a studiilor postdoctorale în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007.

 

 Activitate profesională:

 • judecător;
 • colaborare, în cadrul unei detașări la Direcția Legislație a Ministerului Justiției, la elaborarea primei forme a Codului civil – Cartea a II-a. Despre familie;
 • director al Școlii Naționale de Grefieri;
 • participare, în calitate de expert al Consiliului Europei, la mai multe misiuni în Albania, pe tema organizării formării profesionale a personalului auxiliar de specialitate din justiție, precum și a managementului judiciar (cu susținerea mai multor seminare de formare pentru personalul din justiție în domeniul managementului judiciar);
 • moderarea unor ateliere de drept comparat la Școala Națională de magistratură de la Bordeaux (Franța), în cadrul programului AGIS;
 • colaborare, ca expert al Institutului Național al Magistraturii, în cadrul proiectului „Leonardo da Vinci Partnership Project – Guideline for initial training” (colaborare cu Școala de Magistratură din Ankara, Turcia);
 • formator al Institutului Național al Magistraturii, în cadrul catedrei de dreptul familiei;
 • cercetător științific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române în perioada 2012-2022.

 

Activitate științifică:

 • autor:Regimuri matrimoniale”, Ed. ALL BECK, București, 2000; „Dreptul de dispoziție al soților asupra bunurilor ce le aparțin, în diferite regimuri matrimoniale”, Ed. Universul Juridic, București, 2010.
 • coautor al cursului universitar: Dreptul familiei”, ed. a IV-a, emendată și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2021 (ed. a III-a, 2018; ed. a II-a, 2012, ed. I, 2011);
 • autoru sau, după caz, coautor (articole, studii, lucrări): „Legea arendării”, Ed. ALL BECK, București, 1996; „Justiția minorilor” (coautor și coordonator), Ed. Universul Juridic, București, 2003; „La tension entre filiation lėgale, biologique et sociale dans le droit de la filiation » – raport naţional susţinut la Congresul de drept comparat de la Utrecht (Olanda) în iulie 2006 (coautor), publicat în volumul « Tensions Beetween Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage », coordonator Profesor Ingeborg Schwenzer, Ed. Intersentia, Antwerpen – Oxford, în 2007; „Cartea de cereri și acțiuni” O. Spineanu-Matei, ed. 5, Ed. C.H.Beck, București, 2022; „Dispoziții generale privind familia” (coautor), „Prezentare generală a regimurilor matrimoniale reglementate de noul Cod civil”, „Filiația în reglementarea noului Cod civil”, „Autoritatea părintească în reglementarea Codului civil”, înNoul Cod civil. Studii și comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionașcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Liberalitățile. Dispoziții comune”, „Contractul de donație în reglementarea Codului civil” în „Noul Cod civil. Studii și comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionașcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2013; – „Răspunderea pentru fapta altuia. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție” și „Corelația formelor de răspundere pentru fapta altei persoane”,  în „Noul Cod civil. Studii și comentarii”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Departamentul de drept privat „Traian Ionașcu”, coordonator Marilena Uliescu, vol. III, Partea I, Ed. Universul Juridic, București, 2014; „Noile reglementări în materia filiației”, coautor, în revista „Pandectele române”, nr. 6/2011,  Instituția familiei în noul Cod civil. Modificări adoptate prin legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr. 287/2009 privind Codul civil”, în Pandectele săptămânale, nr. 17/2011; „Reglementarea clauzei de preciput în Noul Cod civil român”, coautor, în revista „Pandectele române”, nr. 1/2010; „Unele aspecte privind raportul dintre independența și interdependența patrimonială a soților în dreptul românesc”, în culegerea „Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona”, Ed. Hamangiu, București, 2010; „Unele acțiuni aflate în competența instanței de tutelă în reglementarea noului Cod civil român”, în revista „Pandectele române”, nr. 7/2010; „Limitele intervenției judecătorului în raporturile contractuale”în culegerea „Dreptul românesc și integrarea europeană” a Institutului de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu al Academiei Române, Ed. Dacoromână, București, 2004;  „Animus donandi în societatea contemporană. Aspecte speciale”,  în culegerea « Dreptul românesc și Constituția Europeană» ” a Institutului de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu al Academiei Române, Ed. Dacoromână, București, 2005; „Considerații privind aplicarea Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, în context european » , în culegerea « Dreptul comunitar și dreptul intern. Aspecte privind legislația și practica judiciară » a Institutului de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu al Academiei Române, Ed. Hamangiu, București, 2008; „Reglementarea divorțului în Proiectul noului Cod civil și în dreptul comparat” , în culegerea „Dreptul românesc în contextul exigențelor Uniunii Europene”, Ed. Hamangiu, București, 2009; „Mica reformă a justiției și marea reformă a divorțului”, coautor, în revista „Pandectele române”, nr. 5/2011; „Reglementarea locuinței familiei și a bunurilor care o mobilează sau o decorează”, în revista „Pandectele române”, București, nr. 1/2012; Simplificarea procedurilor de recunoaștere și punere în executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate în materie matrimonială”, în Revista Română de Jurisprudență, nr. 2/2015; Dreptul copilului de a-si cunoaște mama sau drumul de la certitudine la îndoială”, în revista „Pandectele române”, nr. 8/2015, București; -; „Aspecte ale evoluției dreptului familiei din epoca Marii Uniri și până astăzi”, în „Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe”, Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, 2018; „Locuința copilului versus relații personale extinse”, publicată în volumul ”Rolul jurisprudenței în dezvoltarea noului drept român”, Ed. Universul Juridic, București, 2019; „Ocrotirea interesului superior al copilului prin stabilirea competenței instanței în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție”, în volumul ”Rolul Curții Constituționale și al Înaltei Curți de Casație și Justiție în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri”, Ed. Universul Juridic, București, 2020; Aspecte actuale ale exercițiului autorității părintești privind bunurile copilului, publicată în volumul ”Starea excepțională și alerta ordinii de drept. Implicații juridice ale crizei sanitare generată de pandemia Covid-19”, Ed. Universul Juridic, București, 2021; Determinarea interesului superior al copilului în unele cauze privind filiația”, în Revista de dreptul familiei, Supliment, 2021; „Unele considerații privind măsurile de ocrotire a persoanei fizice în contextul modificării și completării Codului civil”, în volumul „Dreptul și crizele globale. Implicații juridice ale crizei sanitare”, Ed. Universul Juridic, București, 2022, Câteva considerații privind ocrotirea minorului în perspectiva Proiectului de modificare a Codului civil”,  în Revista de Dreptul Familiei, nr. 1/2022, Ed. Universul Juridic, București, 2022; alte articole și comunicări științifice în diverse publicații de specialitate.

 

 • participări la diferite conferințe și activități naționale și internaționale: a III-a sesiune exterioară organizată de Institutul Internațional pentru Drepturile Omului “René Cassin” – Strasbourg, în colaborare cu Facultatea de Drept a Universității din București, cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților și cu concursul Consiliului Europei la București, în perioada 13-17 martie 1995 la București; „Les XIV-èmes Journées juridiques franco-roumaines”, unde am susţinut tema „ Les relations entre les parents et les enfants dans l’espace juridique européen”; Conferinţa internaţională „Quel avenir pour la formation des magistrats et des personnels de justice dans l’Union Européenne?”, organizată de Ministerul Justiţiei din Franţa, unde am prezentat tema „Quelle formation européenne pour les personnels de justice?”; moderator al Conferinței „Dispoziții ale noului Cod civil în materia Dreptului familiei – unificarea practicii”, organizată de Institutul Național al Magistraturii ( cu realizarea broșurii cu același titlu; Conferința „Autoritatea părintească reglementată în Codul civil din Quebec şi în Codul civil român. Doctrina și Jurisprudența din Quebec” organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu prezentarea temei: „Respectarea interesului superior al copilului în stabilirea exercițiului autorității părintești”;  Conferința Internațională Bienală organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, ediția a XII-a, cu tema: „Dinamica relațiilor personale ale copiilor în cadrul familiei recompuse”;  Conferința Internațională Bienală, Ediția a XIV-a a Universității Timișoara, Secțiunea de dreptul familiei, cu tema: „Câteva considerații privind ocrotirea persoanei prin curatelă”; Conferința Internațională de drept civil. Familia, Ediția a V-a (2022), cu tema: „Ocrotirea copilului în contextul violenței domestice”, alte participări la diferite activități științifice.

Contact:

cristiana.craciunescu.inm@gmail.com