DETERMINAREA INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI ÎN UNELE CAUZE PRIVIND FILIAŢIA

Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU*

REZUMAT

Respectarea interesului superior al copilului în cadrul tuturor măsurilor care îl privesc pe acesta a devenit un principiu esenţial în dreptul românesc, deşi noţiunea de „interes superior al copilului” este foarte dificil de definit. Întrucât, în fiecare tip de cauză în care copilul este subiect de drept, interesul său se manifestă în forme diferite, este necesar ca în identificarea acestuia criteriile să difere de la caz la caz. În acest sens, determinarea şi respectarea interesului superior al copilului în cauzele privind stabilirea filiaţiei faţă de mamă şi faţă de tată devine o provocare căreia instanţele judecătoreşti îi caută soluţii în contexte tot mai complexe şi mai inedite. Noile tehnici de reproducere umană asistată medical cu mamă purtătoare sau cu terţ donator, unele nereglementate sau altele insuficient reglementate în dreptul românesc actual, creează dificultăţi fără precedent în acest domeniu extrem de sensibil. Care este interesul superior al copilului în astfel de contexte şi cum poate fi el protejat rămâne un subiect deschis atât pentru judecător, cât şi pentru legiuitor, a cărui intervenţie devine necesară.

Cuvinte-cheie: interes superior al copilului, reproducere umană asistată medical, filiaţie faţă de mamă, mamă purtătoare, paternitate.

DÉTERMINATION DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DANS CERTAINS CAS DE FILIATION

RÉSUMÉ

Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures le concernant est devenu un principe essentiel du droit roumain, bien que la notion d’«intérêt supérieur de l’enfant» soit très difficile à définir. Puisque, dans chaque type de cas où l’enfant est sujet de droit, son intérêt se manifeste sous des formes différentes, il est nécessaire que dans son identification les critères diffèrent d’un cas à l’autre. En ce sens, déterminer et respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires concernant l’établissement de la filiation à la mère et au père devient un défi auquel les tribunaux cherchent des solutions dans des contextes de plus en plus complexes et uniques. Les nouvelles techniques de procréation médicalement assistée avec mère porteuse ou troisième donneuse, certaines non réglementées ou d’autres insuffisamment réglementées par la législation roumaine actuelle, créent des difficultés sans précédent dans ce domaine extrêmement sensible. Quel est l’intérêt supérieur de l’enfant dans de tels contextes et la manière dont il peut être protégé reste un sujet ouvert tant pour le juge que pour le législateur, dont l’intervention devient nécessaire.

Mots-clés: intérêt supérieur de l’enfant, procréation médicalement assistée, filiation à la mère, mère porteuse, paternité

 

DETERMINING THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN SOME AFFILIATION CASES

ABSTRACT

Complying with the best interest of the child in all the measures regarding him or her has become an essential principle of the Romanian law, although the notion of “the best interest of the child” is quite difficult to define. Taking into consideration the fact that the child’s interest manifests in various forms, depending on the type of cause in which the child is a legal entity, it is necessary that the criteria used in identifying the nature of the interest differ from case to case. To that end, determining and complying with the best interest of the child in the causes relating to the establishment of the child’s parentage with respect to the mother and the father becomes a challenge to which the courts are looking for solutions in increasingly complex and unique contexts. The new medically assisted human reproduction techniques with a surrogate mother or a third party donor, some of which are unregulated or others are insufficiently regulated in the current Romanian law, are creating unprecedented difficulties in this extremely sensitive field. What is the best interest of the child in such contexts and how can he or she be protected still remains an open subject for both the judge and the legislator, whose intervention becomes necessary.

Keywords: the best interest of the child, medically assisted human reproduction, parentage with respect to the mother, surrogate mother, paternity.

* Doctor în drept, cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” şi al Academiei Române.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post