Câteva consideraţii privind ocrotirea minorului în perspectiva Proiectului de modificare a Codului civil

Cristiana‑Mihaela CRĂCIUNESCU*

REZUMAT

Proiectul de modificare a Codului civil aduce o serie de noutăţi cu privire la protecţia persoanelor incapabile sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu. În acest context sunt propuse noi măsuri de protecţie, prin care se doreşte îmbunătăţirea ocrotirii celor aflaţi în situaţii vulnerabile, fie din cauza lipsei ocrotirii părinteşti în cazul minorilor, fie din cauza incapacităţii de a‑şi exercita drepturile specifice capacităţii civile în condiţii echitabile. În privinţa minorului cu capacitate restrânsă de exerciţiu se propune, ca noutate, măsura tutelei speciale, iar pentru majorul incapabil se propun, ca măsuri cu caracter de noutate: curatela, consilierea judiciară şi tutela specială. Interesantă este şi încadrarea acestor măsuri în contextul sistemului măsurilor de protecţie reglementate de Codul civil şi modul în care propunerea legislativă răspunde imperativelor născute din declararea neconstituţionalităţii art. 164 alin. (1) C. civ.

Cuvinte‑cheie: ocrotire, capacitate restrânsă de exerciţiu, măsură de protecţie, curatelă, consiliere judiciară, tutelă specială.

Quelques considérations sur la protection des mineurs dans la perspective du projet de modification du Code civil

RÉSUMÉ

Le projet dʼamendement du Code civil introduit un certain nombre de nouveautés concernant la protection des personnes ayant une incapacité ou une capacité dʼexercice restreinte. Dans ce contexte, de nouvelles mesures de protection sont proposées pour améliorer la protection des personnes en situation de vulnérabilité, soit en raison de lʼabsence de soins parentaux pour les mineurs, soit en raison de leur incapacité à exercer leurs droits de capacité civile dans des conditions équitables. Comme nouveauté, la mesure de tutelle spéciale est proposée pour les mineurs à capacité limitée, et comme nouveauté, la mesure de tutelle spéciale est proposée pour les majeurs incapables: la tutelle, les conseils juridiques et la tutelle spéciale. Il est également intéressant de voir comment ces mesures sʼintègrent dans le contexte du système de mesures de protection réglementé par le code civil et comment la proposition législative répond aux impératifs découlant de la déclaration dʼinconstitutionnalité de lʼarticle 164 alinéa (1) du Code civil.

Mots‑clés: tutelle, capacité restreinte, mesure de protection, curatelle, conseil juridique, tutelle spéciale.

Some considerations on the protection of minors in view of the draft amendment to the Civil Code

ABSTRACT

The draft amendment to the Civil Code brings a number of novelties regarding the protection of persons that are incapable or that are with limited capacity to exercise. In this context, new protection measures are being proposed, which aim to improve the protection of those in vulnerable situations, either due to lack of parental protection in the case of minors, or due to the inability to exercise their specific civil capacity rights under fair conditions. With regard to minors with limited capacity to exercise, the measure of special guardianship is proposed as a novelty. As for the adult that is incapable to exercise, the following are proposed as novelty measures: guardianship, judicial counseling and special guardianship. It is also interesting to frame these measures in the context of the system of protection measures regulated by the Civil Code and the way in which the legislative proposal responds to the imperatives that derive from the declaration of unconstitutionality of Article 164 para. (1) of the Civil Code.

Keywords: protection, limited capacity to exercise, protection measure, curatorship, legal counseling, special guardianship.

* Doctor în drept; cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

CÂTEVA ASPECTE CE VIZEAZĂ DREPTUL LA MOȘTENIRE AL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVACÂTEVA ASPECTE CE VIZEAZĂ DREPTUL LA MOȘTENIRE AL SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR ÎN REGLEMENTAREA CODULUI CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA

Veaceslav PÎNZARI* REZUMAT După modernizarea Codului civil al Republicii Moldova, legiuitorul a introdus unele modificări ce vizează reglementarea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor, dintre care una stabileşte dreptul la

Obligația postumă de întreținere – o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul romanObligația postumă de întreținere – o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul roman

Anthony MURPHY* REZUMAT Instituţie specifică tradiţiei juridice anglo‑americane, obligaţia postumă de întreţinere a intrat în atenţia literaturii tributare dreptului european continental graţie unei cauze în care Casaţia franceză a statuat