Consideraţii teoretice şi practice asupra prestaţiei compensatorii în procedura divorţului

Mădălina DINU*

REZUMAT

Este un fapt unanim acceptat că la baza societăţii principalul pion îl constituie familia, aceasta reprezentând celula de bază societăţii[1]. Însă, având în vedere că această „celulă” are ca bază relaţiile de ordin afectiv între „întemeietorii familiei”, acestea sunt afectate de cele mai multe ori de trecerea timpului, determinând aproape inerent „rupturi” ale vieţii familiale, unele dintre acestea fiind „remediate” de către soţi, căsătoria continuând, altele având ca unic remediu „desfacerea căsătoriei prin divorţ”.

Raportându‑ne la realitatea vieţii de familie, de multe ori „culpa” la destrămarea relaţiilor familiale este greu de stabilit, existând în permanenţă un „adevăr factual, al părţilor” (soţilor) relatat de către acestea în faţa instanţei de judecată care constituie punctul de plecare pentru ca organul judiciar să stabilească „adevărul judiciar”.

Odată stabilită culpa exclusivă a unuia dintre soţi la desfacerea căsătoriei, instanţa are posibilitatea (la cererea părţii şi condiţionat de îndeplinirea şi a celorlalte condiţii legale) de a dispune compensarea prejudiciului material şi moral suferit de soţul nevinovat prin acordarea unor despăgubiri sau/şi a unei prestaţii compensatorii.

Cuvinte‑cheie: prestaţie compensatorie, culpă exclusivă, efect patrimonial, desfacerea căsă­toriei, uzufruct, rentă viageră.

Considérations théoriques et pratiques sur les prestations compensatoires dans les procédures de divorce

RÉSUMÉ

Cʼest un fait admis que le fondement de la société est la famille qui représente la cellule de base de la société. Cependant, étant donné que cette «cellule» est basée sur les relations affectives entre les «fondateurs de la famille», ils sont affectés par le passage du temps, provoquant presque intrinsèquement des «ruptures» de la vie familiale, dont certaines sont «remédiées» par les époux, le mariage continuant, dʼautres ayant pour seul recours «la dissolution du mariage par le divorce».

Se référant à la réalité de la vie familiale, souvent la «faute» de la rupture des relations familiales est difficile à établir, il y a toujours une «vérité des parties» (les époux) dite par eux devant le tribunal qui est le point de départ de la judiciaire pour établir la «vérité juridique».

Une fois la faute exclusive de lʼun des époux établie lors de la dissolution du mariage, le tribunal a la possibilité (à la demande de la partie et conditionnée par la réalisation des autres conditions légales) de tenter dʼindemniser les dommages matériels et préjudice moral subi par lʼépoux innocent.

Mots‑clés: prestation compensatoire, faute exclusive, effet patrimonial, dissolution du mariage, usufruit, rente.

Theoretical and practical considerations on compensatory benefits in divorce proceedings

ABSTRACT

It is a unanimous fact that the main pawn of the society is the family, which represents the basic cell of the society. However, given that this “cell” is based on the emotional relationships between the “founders of the family”, they are often affected by the passage of time, causing almost inherently “fractures” in family life, some of which are “remedied” by the spouses, the marriage continuing, others having as sole remedy “the dissolution of the marriage by divorce”.

Referring to the reality of family life, often the “fault” for the breakdown of family relationships is difficult to establish, there is always a “truth of the parties” (spouses) told by them before the court that is the starting point for the judiciary to establish the “legal truth”.

Once the exclusive fault of one of the spouses has been established at the dissolution of the marriage, the court has the possibility (at the request of the party and conditioned by the fulfillment of the other legal conditions) to try to compensate the material and moral damage suffered by the innocent spouse, giving him a reparation or/and a compensatory benefit.

Keywords: compensatory benefit, exclusive fault, patrimonial effect, dissolution of marriage, usufruct, life annuity.

* Conferenţiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti; avocat E‑mail: madalinaconstantin10@yahoo.com.

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

RECENZIERECENZIE

  Enrique Varsi Rospigliosi, Tratado de derecho de familia, 2a edicion, Instituto Pacífico y Universidad de Lima, Lima, 2020, 4 vol. [608 pag. (vol. I), 608 pag. (vol. II), 912