Nr. 1/2022

EDITORIAL  
Constantin Necula Familia – de la sacru în ideologic pp. 21-25
 
STUDII  
Ángel Acedo Penco La custodia compartida de los hijos menores tras la separación y el divorcio: implantación, avatares legislativos y evolución jurisprudencial de los aspectos fundamentales del régimen vigente en España [Custodia comună a copiilor minori după separare şi divorţ:  punerea în aplicare, modificări legislative şi evoluţia jurisprudenţială a aspectelor fundamentale ale regimului în vigoare în Spania] pp. 27-48
Flavius Antoniu Baias, Flavius Alexandru Boar Lichidarea regimului matrimonial. Incidenţa simulaţiei. Practică notarială pp. 49-132
Oana-Elena Buzincu, Gabriel Tudoroaia O analiză jurisprudenţială a obligaţiei de întreţinere a copilului dintr-o dublă perspectivă – civilă şi penală pp. 133-164
Cristiana-Mihaela Crăciunescu Câteva consideraţii privind ocrotirea minorului în perspectiva Proiectului de modificare a Codului civil pp. 165-181
Mădălina Dinu Consideraţii teoretice şi practice asupra prestaţiei compensatorii în procedura divorţului pp. 182-196
Dóris Ghilardi, Gabriela Jacinto Barbosa, Helena Sanseverino
Dillenburg
Unión de hecho en Brasil, Argentina y Uruguay: apuntes bajo los aspectos convergentes, divergentes y dilemas de regulación [Convieţuirea faptică în Brazilia, Argentina şi Uruguay: note privind aspectele convergente, aspectele divergente şi dilemele de reglementare] pp. 197-220
Cristian Mareș Consideraţii privind obligaţia legală de întreţinere dintre părinţi şi copii pp. 221-239
Bogdan Dumitru Moloman Aspecte privind evoluţia autorităţii părinteşti. (I) Noţiune şi principii pp. 240-294
Ioan Ilieş Neamţ A fost de bunăvoie şi nesilit de nimeni, dar m-am înşelat. Despre divorţul din culpă şi culpa din divorţ. Partea a II-a pp. 295-326
Leonardo B. Pérez Gallardo Claves para entender la institución de heredero o la atribución de legado bajo la condición de cuidar o asistir al testador o a sus familiares más cercanos: a propósito de la reforma al Código civil cubano [Componente esenţiale pentru a înţelege instituirea moştenitorului sau atribuirea legatului sub condiţia îngrijirii ori asistării testatorului sau a rudelor sale cele mai apropiate: cu privire la reforma Codului civil cubanez] pp. 327-359
Flávio Tartuce Fundamentos do direito das sucessões em outros sistemas e no Brasil [Principii de drept succesoral în alte sisteme şi în Brazilia] pp. 360-381
Alexandru Radu Togan „Pactul de familie” – Alegerea regimului matrimonial şi modalitatea de implementare a regulilor patrimoniale aplicabile căsătoriei pp. 382-401
Anca-Magda Voiculescu Riscul grav. Excepţie de la principiul înapoierii în cazul răpirilor internaţionale de minori pp. 402-440
JURISPRUDENȚĂ REZUMATĂ
Ioana-Anamaria Filote-Iovu Regulator de competenţă în materia ordonanţei preşedinţiale (în rezumat și comentariu) pp. 443-456
Bogdan Dumitru Moloman Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Competenţa de a soluţiona o cerere de divorţ. Articolul 3 alineatul (1) litera (a). Noţiunea de „reşedinţă obişnuită” a reclamantului pp. 457-469
Rectificarea actelor de stare civilă. Competenţa materială procesuală de soluţionare în primă instanţă pp. 470-481
Obligaţia legală de întreţinere a descendentului aflat în continuarea studiilor. Conduita ireverenţioasă a descendentului. Criterii de analiză a nevoilor creditorului pp. 482-485
Instituirea curatelei speciale în vederea acceptării unei succesiuni de către un alienat mintal. Competenţă pp. 486-490
Exercitarea autorităţii părinteşti în mod exclusiv. Condiţii (I). Dreptul de a avea legături personale cu copilul (II) pp. 491-495
Principiul interesului superior al copilului. Rolul părinţilor în evoluţia copilului de azi spre adultul de mâine (I). Competenţa instanţei judecătoreşti în stabilirea sarcinilor unui psiholog (II) pp. 496-502
Locuinţa alternantă a copilului după divorţul părinţilor. Efecte negative asupra copilului (I). Obligaţia de întreţinere (II) pp. 503-515
Neconstituţionalitate. Legea pentru modificarea şi completarea art. 229 din Legea nr. 71/2011. Lipsa instanţei de tutelă pp. 516-
RESTITUTIO
Alexandru Bacaci Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii pp. 527-537
Viorel Mihai Ciobanu Aspecte ale raporturilor dintre părinţi şi copii pp. 538-543
RECENZII
Emese Florian Bogdan Dumitru Moloman, Lazăr-Ciprian Ureche, Codul civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită de Bogdan Dumitru Moloman, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2022, 1507 pag. pp. 547-553
Călina Jugastru Mariel Revillard, Les régimes patrimoniaux des couples en droit international privé, européen et comparé, Defrénois (Collection Expertise Notariale), Paris, 2020, 490 pag. [Mariel Revillard, Regimurile patrimoniale ale cuplurilor în dreptul internaţional privat, european şi comparat, Defrénois (Colecţia Expertise Notariale), Paris, 2020, 490 pag.]  pp. 554-557
 
EVENIMENT pp. 561-567

TABLE DE MATIÈRES_nr_1_2022

TABLE OF CONTENTS_nr_1_2022