Lichidarea regimului matrimonial. Incidenţa simulaţiei. Practică notarială

Flavius Antoniu BAIAS

Flavius Alexandru BOAR**

REZUMAT

Soţii sau moştenitorii acestora sunt frecvent interesaţi să clarifice raporturile lor patrimo­niale pe calea unor înţelegeri prealabile sau concomitente încetării regimului matrimonial. Astfel de înţelegeri pot interveni oricând între soţi sau moştenitorii acestora şi urmăresc să preîntâmpine incertitudinile unui proces de partaj. Ele au loc în special cu ocazia lichidării regimului matrimonial. Aceasta deoarece, încă de pe vremea Codului familiei, specificul proprietăţii devălmaşe a impus luarea în calcul a înţelegerilor cu privire la cotele de contribuţie ale soţilor, la bunurile proprii şi la cele comune, precum şi la eventualele pretenţii reciproce iscate de relaţiile lor patrimoniale. În contextul unor asemenea înţelegeri, apare uneori dilema dacă declaraţiile aferente sunt sau nu conforme cu adevărul şi, pentru cel din urmă caz, problema de a şti care sunt efectele minciunii. Textul de mai jos analizează incidenţa simulaţiei la nivelul situaţiilor exemplificate şi verifică în special dacă înţelegerile respective concretizează sau nu simulaţia convenţiei matrimo­niale la care se referă prevederile art. 331 C. civ. O concluzie argumentată în acest context presupune inclusiv explorarea naturii actului de lichidare în dreptul românesc. Într‑adevăr, orice convenţie matrimonială, fie simulată, fie nesimulată, se încheie şi pentru anticiparea condiţiilor în care va interveni lichidarea regimului matrimonial, la încetarea sau la modificarea sa.

Cuvinte‑cheie: simulaţie, regim matrimonial, act de lichidare, bun propriu, comunitatea legală.

Liquidation du régime matrimonial. Incidence de la simulation. Pratique notariale

RÉSUMÉ

Les époux ou leurs héritiers sont fréquemment intéressés à clarifier leurs relations patrimoniales par le biais d’accords préalables ou concomitants à la cessation du régime matrimonial. De tels accords peuvent intervenir à tout moment entre les époux ou leurs héritiers et visent à prévenir les aléas d’un processus de partage. Ils ont lieu notamment à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial. En effet, depuis le Code de la famille, les spécificités du régime matrimonial applicable ont nécessité la prise en compte des accords entre les parties concernant les quotes‑parts des époux, leurs biens propres et communs, ainsi que les éventuelles prétentions réciproques découlant de leurs relations patrimoniales. Ces accords soulèvent parfois la question de la véracité des propos affirmés, car sinon il faut analyser les effets du mensonge. Le texte ci‑dessous analyse l’incidence de la simulation dans les situations exemplifiées et vérifie notamment si les accords respectifs concrétisent ou non la simulation de la convention matrimoniale visée par les dispositions de l’art. 331 du Code civil roumain. Une conclusion motivée dans ce contexte implique aussi d’explorer la nature de l’acte de liquidation en droit roumain. En effet, tout contrat matrimonial, simulé ou non, est également conclu en prévision des conditions dans lesquelles la liquidation du régime matrimonial aura lieu, lors de sa cessation ou de sa modification.

Mots‑clés: simulation, régime matrimonial, acte de liquidation, biens propres, communauté légale.

Liquidation of the matrimonial regime. Applicability of simulation. Notarial practice

ABSTRACT

The spouses or their heirs are frequently interested in clarifying their property relations by way of agreements, prior or concomitant with the termination of the matrimonial regime. Such agreements may occur at any time between the spouses or their heirs and are intended to prevent the uncertainties arising in judicial partitions. They take place especially at the liquidation of the matrimonial regime. This is because since the time of the Family Code, the context of the matrimonial regime has required to take into account the agreements regarding the contribution of the spouses, their personal and common property, as well as any reciprocal claims arising from their property relations. In the context of such agreements, the dilemma that sometimes arises is whether or not the statements given by the parties are true because, in the latter case, it is necessary to ascertain the effects of the lie. The text below analyzes the incidence of the simulation in the exemplified situations and verifies in particular if the respective agreements reflect a simulation of the matrimonial convention, regulated in the provisions of art. 331 of the Romanian Civil Code. A reasoned conclusion in this context also involves exploring the nature of the act through which the matrimonial regime is liquidated in Romanian law. Indeed, any matrimonial agreement, whether simulated or unsimulated, is concluded in anticipation of the conditions under which the liquidation of the matrimonial regime will take place, upon its termination or modification.

Keywords: simulation, matrimonial regime, liquidation act, personal property, community of property.

** Doctor în drept, notar public.

 

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post