INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI VERSUS ROLUL ACTIV AL JUDECĂTORULUI. SAU DESPRE UNIVERSURI (APARENT) PARALELE CARE SE ÎNTÂLNESC

Ioan Ilieş NEAMŢ

REZUMAT

Studiul analizează relaţia dintre principiul interesului superior al copilului şi principiul rolului activ al instanţei, urmărind să arate că, deşi primul are o natură mai degrabă substanţială, iar cel din urmă una procedurală, cele două interacţionează în multiple modalităţi. În toate cazurile instanţa de judecată trebuie să aplice cele două principii pornind de la cadrul legal şi de la limitele pe care acesta le trasează.

În acest sens, după o scurtă trecere în revistă a premiselor cercetării, studiul îşi îndreaptă atenţia asupra celor două principii, reliefând elementele principale de particularitate. Partea a doua a lucrării, şi cea mai amplă, este dedicată punctelor de contact dintre principiul interesului superior al copilului şi principiul rolului activ al instanţei, fiind analizate distinct aspectele care beneficiază de o reglementare mai explicită şi cele care pot fi deduse mai degrabă pe cale de interpretare. Printre altele, sunt avute în vedere chestiuni precum cenzura actelor de dispoziţie, pronunţarea din oficiu asupra unor capete de cerere, locuinţa minorului, ascultarea minorului sau cenzurarea înţelegerilor părinţilor cu privire la minor.

Cuvinte-cheie: principiul interesului superior al copilului, principiul rolului activ al instanţei, puncte de legătură, locuinţa minorului, acte de dispoziţie, înţelegeri parentale.

L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT VERSUS LE RÔLE ACTIF DU JUGE. OU DES UNIVERS (APPAREMMENT) PARALLÈLES QUI SE RENCONTRENT

RÉSUMÉ

L’étude analyse la relation entre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe du rôle actif du tribunal, visant à montrer que, bien que le premier ait un caractère plutôt substantiel et le second un caractère procédural, les deux interagissent dans de multiples façons. Dans tous les cas, le tribunal doit appliquer les deux principes en fonction du cadre juridique et des limites qu’il fixe.

En ce sens, après une brève revue des prémisses de la recherche, l’étude se concentre sur les deux principes, en mettant en évidence les principaux éléments de particularité. La deuxième partie de l’article, et la plus étendue, est consacrée aux points de contact entre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe du rôle actif du tribunal, en analysant séparément les aspects qui bénéficient d’une analyse plus explicite interprétation du règlement. Entre autres, des questions telles que la censure des actes de disposition, le jugement d’office sur certains chefs de réclamation, le domicile du mineur, l’audition du mineur ou la censure des accords des parents concernant le mineur sont examinées.

Mots-clés: le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe du rôle actif du tribunal, les points de contact, le domicile du mineur, les actes de disposition, les accords parentaux.

THE BEST INTERESTS OF THE CHILD VERSUS THE ACTIVE ROLE OF THE JUDGE. OR ABOUT (APPARENTLY) PARALLEL UNIVERSES THAT MEET

ABSTRACT

The paper analyses the relation between child’s best interest principle and the principle of Court’s active in judicial proceedings, aiming to show that though first is rather substantial in nature and last procedural, the two interact in multiple ways. Still, in all circumstances, the Court must apply the two principles considering the legal framework and the limits that are set by it.

In this regard, after a short presentation of the research premises, the paper focuses on the two principles, underlining the main elements of particularity. The second part of the paper, and the most comprehensive, addresses the contact points between child’s best interest and the active role of the court, distinctively analysing the aspects that expressly regulated and those that can be rather deduced by way of interpretation. Among others, things such as the court censorship of disposition acts, ex officio examination of some aspects, child’s home, child’s hearing, or the censorship of parent’s agreements are being are being considered.

Keywords: child’s best interest principle, court’s active role principle, contact points, child’s home, disposition acts, parental agreements.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

JURISPRUDENȚĂJURISPRUDENȚĂ

Neconstituționalitate. Punere sub interdicție. Art. 164 alin. (1) C. civ. Măsura punerii sub interdicție judecătorească reglementată de art. 164 alin. (1) C. civ. nu este însoțită de suficiente garanții care