CONCEPŢIA PUR BIOLOGICĂ ÎN MATERIA FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ – LIMITĂ A PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI?

Cristina NICOLESCU

REZUMAT

Principiul aflării adevărului biologic reprezintă, indubitabil, fundamentul acţiunilor de stare civilă privind filiaţia, interesul legitim fiind acela de înlăturare a prezumţiilor legale care nu corespund realităţii biologice. Uneori, este mai indicat totuşi să se asigure stabilitatea raporturilor juridice şi de familie. Obiectivul prezentului studiu este acela de a determina în ce măsură, pe terenul art. 432 C. civ. (promovarea acţiunii în tăgada paternităţii de către pretinsul tată biologic), legiuitorul român a reuşit să atingă justul echilibru între principiul aflării adevărului biologic şi cel al interesului superior al copilului; se oferă judecătorului naţional o marjă generoasă de apreciere pentru a pondera interesele concurente?

Cuvinte-cheie: interesul superior al copilului, pretinsul tată biologic, acţiunea în tăgada pater­nităţii, principiul aflării adevărului biologic, marja de apreciere.

LA CONCEPTION PUREMENT BIOLOGIQUE EN MATIÈRE DE FILIATION AU PÈRE – LIMITE DU PRINCIPE DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT?

RÉSUMÉ

Le principe de la recherche de la vérité biologique représente, sans aucun doute, le fondement des actions d’état civil concernant la filiation, l’intérêt légitime étant celui de lever les présomptions légales qui ne correspondent pas à la réalité biologique. Parfois, cependant, il est plus approprié d’assurer la stabilité des relations juridiques et familiales. L’objectif de la présente étude est de déterminer dans quelle mesure, dans le domaine de l’art. 432 du Code civil (promouvant l’action en déni de paternité du père biologique présumé), le législateur roumain a réussi à trouver le juste équilibre entre le principe de la recherche de la vérité biologique et celui de l’intérêt supérieur de l’enfant; le juge national dispose-t-il d’une marge d’appréciation généreuse pour soupeser les intérêts concurrents?

Mots-clés: l’intérêt supérieur de l’enfant, le père biologique présumé, l’action en déni de paternité, le principe de la recherche de la vérité biologique, la marge d’appréciation.

 

THE PURELY BIOLOGICAL CONCEPTION IN THE MATTER OF PARENTAGE TOWARDS THE FATHER – LIMIT OF THE PRINCIPLE OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD?

ABSTRACT

Undoubtedly, the principle of biological truth constitutes the fundament of the civil status actions regarding parentage, the legitimate interest being to remove legal presumptions if they do not match the biological reality. However, sometimes, it might be better to preserve the stability of legal and family relationships. The aim of this study is to determine to what extent, within the scope of Article 432 of the Civil Code (action to challenge the legal father’s paternity brought by the presumed biological father), the Romanian legislature was able to strike a fair balance between the principle of biological truth and the principle of the best interests of the child; does the national judge have a wide margin of appreciation in order to weight the competing interests?

Keywords: best interests of the child, presumed biological father, action to challenge the legal father’s paternity, principle of biological truth, margin of appreciation.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post