ASPECTE JURISPRUDENŢIALE PRIVIND ELIBERAREA PAŞAPORTULUI MINORULUI ŞI DEPLASAREA ACESTUIA ÎN STRĂINĂTATE

Ioana‑Anamaria FILOTE‑IOVU*

REZUMAT

Autoritatea părintească implică pentru fiecare părinte un ansamblu de drepturi şi obligaţii în relaţia cu minorul, iar printre domeniile în care părintele care nu locuieşte cu copilul îşi con­servă dreptul de a decide se numără şi eliberarea paşaportului minorului, precum şi cel al părăsirii ţării de către acesta.

În acest studiu, autoarea îşi propune să evidenţieze divergenţele jurisprudenţiale ivite în soluţionarea cauzelor în care, ca urmare a neînţelegerii dintre părinţi, instanţele judecătoreşti sunt chemate a statua cu privire la suplinirea consimţământului părintelui separat de minor pentru elibe­rarea paşaportului copilului şi pentru deplasarea în străinătate a acestuia, însoţit doar de către celălalt părinte sau de către o terţă persoană.

Cuvinte‑cheie: autoritate părintească, eliberare paşaport, legislaţie naţională, competenţa internaţională, ordonanţă preşedinţială, practică judiciară naţională.

ASPECTS JURIDICTIONNELS CONCERNANT LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT DU MINEUR ET SES DÉPLACEMENTS À L’ÉTRANGER

RÉSUMÉ

L’autorité parentale implique pour chaque parent un ensemble de droits et d’obligations vis‑à‑vis du mineur, et parmi les domaines dans lesquels le parent qui ne vit pas avec l’enfant se réserve le droit de décider, figure la délivrance du passeport du mineur et la sortie du pays.

Dans cette étude, l’auteur vise à mettre en évidence les divergences de jurisprudence dans la résolution des cas dans lesquelles, en raison de malentendus entre parents, les tribunaux sont appelés à se prononcer sur la réalisation du consentement du parent séparé du mineur pour la délivrance du passeport de l’enfant et le voyage à l’étranger, accompagné uniquement de l’autre parent ou d’un tiers.

Mots‑clés: autorité parentale, délivrance du passeport, législation nationale, juridiction internationale, ordonnance présidentielle, pratique judiciaire nationale

JURISDICTIONAL ASPECTS REGARDING THE ISSUE OF MINOR’S PASSPORT AND HIS/HER TRAVEL ABROAD

ABSTRACT

Parental authority implies for each parent a set of rights and obligations related to the minor, and among the areas in which the parent who does not live with the child retains the right to decide, is the issuance of the minor’s passport and his leaving the country.

In this study, the author aims to highlight the jurisprudential divergences arising in solving cases in which, due to misunderstandings between parents, the courts are seized to rule on supplementing the consent of the parent separated from the minor to issue the child’s passport and travel abroad, accompanied only by the other parent, or by a third party.

Keywords: parental authority, passport issuance, national legislation, international jurisdiction, presidential ordinance, national judicial practice.

Articolul poate fi lecturat si (online) accesand: Aspecte jurisprudenţiale privind eliberarea paşaportului minorului şi deplasarea acestuia în străinătate | Universul Juridic

* Judecător cu grad de tribunal, Judecătoria Rădăuţi.

Material publicat în RDF nr. 2/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post