O analiză jurisprudenţială a obligaţiei de întreţinere a copilului dintr-o dublă perspectivă – civilă şi penală

Oana‑Elena BUZINCU

Gabriel TUDOROAIA**

REZUMAT

Obligaţia de întreţinere, aşa cum a fost şi este reglementată în România, permite un periplu amplu în identificarea elementelor ce stau ca temei la analiza acesteia. De aceea, prezentul studiu vine ca o completare jurisprudenţială a menţiunilor deja cuprinse în lucrări cu înclinaţie în sfera analizei doctrinare şi urmăreşte conturarea aspectelor precum întreţinerea copilului major aflat în continuarea unei forme de pregătire profesională, alta decât urmarea cursurilor unei facultăţi, cazurile de sistare ori de suspendare a obligaţiei de întreţinere, cunoaşterea mijloacelor de venit ce stau la baza stabilirii contribuţiei la întreţinerea copilului minor sau major şi chiar identificarea condiţiilor aplicării criteriului subsidiarităţii şi în această materie.

Constatăm că instituţia obligaţiei de întreţinere reprezintă, dintr‑o perspectivă a reglemen­tării, „o caracatiţă”, al cărei corp simbolizează sfera dreptului civil, al familiei, însă „tentaculele sale” sunt formate din toate celelalte dispoziţii incidente raportate la o situaţie dată, şi aici putem avea în vedere sfera dreptului penal, a dreptului muncii, prevederi din legi speciale privind exercitarea unui profesii ori chiar a unei calităţi şi altele.

Cuvinte‑cheie: obligaţie de întreţinere, părinte, copil major, facultate, stagiar, auditor de justiţie, venituri, abandon de familie, rea‑credinţă.

UNE ANALYSE JURISPRUDENTIELLE DE L’OBLIGATION D’ENTRETIEN DE L’ENFANT DANS UN DOUBLE PERSPECTIVE – CIVILE ET PÉNALE

RÉSUMÉ

L’obligation d’entretien telle comme elle a été et réglée en Roumanie, permet un périple ample dans l’identification des éléments qui sont comme fondement dans son analyse. C’est pourquoi la présente étude vient comme complètement jurisprudentiel des mentions déjà comprises dans des travaux avec inclination dans la sphère de l’analyse doctrinaire et poursuit de souligner les aspects ainsi que l’entretien de l’enfant majeur situé plus loin dans une forme de préparation professionnelle, autre que de suivre les cours d’une faculté, les cas de cessation ou de suspension de l’obligation d’entretien, la connaissance des moyens de revenu qui résident à la base d’établir la contribution à l’entretien de l’enfant mineur ou majeur et même l’identification des conditions de l’application du critère de la subsidiarité également dans cette matière.

On constate que l’institution de l’obligation d’entretien représente, d’une perspective du règlement, «une poulpe», dont le corps symbolise la sphère du droit civil, de la famille, mais «ses tentacules» constitue toutes les autres dispositions incidentes par rapport à une situation donnée, et ici nous pouvons avoir en vue la sphère du droit pénal, du droit du travail, des prévoyances des lois spéciales sur l’exercice d’une profession ou même d’une qualité et les autres.

Mots‑clés: obligation d’entretien, parent, enfant majeur, faculté, stagiaire, auditeur de justice, revenus, abandon de famille, mauvaise foi.

JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF CHILD LEGAL MAINTENANCE OBLIGATION FROM A DOUBLE PERSPECTIVE – CIVIL AND CRIMINAL

ABSTRACT

The child support obligation as it has been and it is regulated in Romania allows for a wide overview to identify the elements on which its analysis is based. Therefore, this is why the present study comes as a jurisprudential addition to the mentions already contained in papers approaching the subject area of doctrinal analysis, and aims to outline aspects such as the support for an adult child who is pursuing a form of vocational training, other than university studies, as well as cases of suspension or termination of child support obligation, knowledge of the means of income which the contribution to the child support of a minor or adult child is based on, and even the identification of the conditions for applying the subsidiarity criterion in this matter.

The institution of child support is, from a regulatory perspective, an “octopus”, whose body symbolizes the sphere of civil law and family law but its “tentacles” are all the other provisions applicable to a given situation, and here we can consider the sphere of criminal law, labor law, provisions of special laws on the exercise of a certain profession or even a qualification and others.

Keywords: child support obligation, parent, adult child, university, trainee, auditor of justice, income, family abandonment, bad faith

** Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

 

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

CONSIDERAŢII ASUPRA ÎNCHEIERII VALABILE A UNOR ACTE JURIDICE DE CĂTRE UNUL SAU DE CĂTRE AMBII SOŢI  ÎN LUMINA DIFERITELOR REGIMURI MATRIMONIALECONSIDERAŢII ASUPRA ÎNCHEIERII VALABILE A UNOR ACTE JURIDICE DE CĂTRE UNUL SAU DE CĂTRE AMBII SOŢI  ÎN LUMINA DIFERITELOR REGIMURI MATRIMONIALE

Alexandru‑Victor DOROŞ* REZUMAT Prezentul articol analizează succint câteva dintre cele mai importante acte juridice întâlnite în practică din perspectiva problematicii referitoare la necesitatea participării ambilor soţi pentru o încheiere valabilă.