Ocrotirea copilului în contextul violenței domestice

Cristiana Mihaela Crăciunescu*

REZUMAT
Fenomenul violenţei domestice este din ce în ce mai des întâlnit pe rolul instanţelor judecătoreşti. Printre victimele directe ale violenţei domestice se numără şi numeroşi copii, care sunt agresaţi fizic sau psihologic de părinţii lor sau de alţi membri ai familiei, iar printre victimele indirecte ale violenţei domestice sunt şi copiii care au asistat la faptele de violenţă produse împotriva părinţilor lor sau a altor membri de familie. Violenţa domestică este reglementată prin Legea nr. 217/2003, care însă cuprinde o serie de dispoziţii depăşite şi neadaptate realităţilor actuale cu privire la măsurile prin care instanţele de tutelă au posibilitatea să înlăture agresiunea şi să remedieze consecinţele acesteia asupra copiilor victime. Respectarea interesului superior al copilului în contextul violenţei domestice presupune o abordare atentă, care să răspundă unor provocări complexe, cum sunt cele pe care violenţa le produce asupra psihicului sensibil al copiilor, mai ales la vârste fragede.
Cuvinte-cheie: violenţă domestică, copil, membru de familie, victimă, agresor.

PROTECTION DES ENFANTS DANS LE CONTEXTE DE LA VIOLENCE DOMESTIQUE

RÉSUMÉ
Le phénomène de la violence domestique est de plus en plus fréquent sur le rôle des tribunaux. Parmi les victimes directes de la violence domestique on trouve aussi des nombreux enfants, qui sont agressés physiquement ou psychologiquement par leurs parents ou bien par des autres membres de la famille, et parmi les victimes indirectes de
la violence domestique il y a les enfants qui ont assisté aux violences produits ȧ l’encontre de leurs parents ou a d’autre membre de leur famille. La violence domestique est réglementée par la Loi no. 217/2003, qui inclut aussi des dispositions dépassées et inadaptés aux réalités actuelles sur les mesures par lesquelles les tribunaux de tutelle ont
la possibilité de retirer l’agression et de remédier ses conséquences sur les enfants victimes. Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le contexte de la violence
domestique suppose une approche prudente, qui répondrait à des provocations complexes, semblables aux celles que la violence produit sur le psychique très sensible des enfants, surtout de jeunes âges.
Mots-clés: violence domestique, enfant, membre de la famille, victime, agresseur.

CHILD PROTECTION IN THE CONTEXT OF DOMESTIC VIOLENCE

ABSTRACT
The phenomenon of domestic violence is becoming ever more common in the courts of justice. Among the direct victims of domestic violence there are many children, who are being physically or psychologically abused by their parents or other family members, and among the indirect victims of domestic violence there are also children who had witnessed acts of violence against their parents or against other family members. Domestic violence is regulated by Law no. 217/2003, which, however, is compiled of a
series of outdated provisions that are not adapted to current realities regarding the measures by which the guardianship courts have the possibility to remove the abuse and
remedy its consequences on the children victims. Respecting the best interest of the child in the context of domestic violence requires a careful approach that responds to complex challenges, such as the effects generated by violence on the sensitive psyche of children, especially at a young age.
Keywords: domestic violence, child, family member, victim, aggressor.

* Doctor în drept; cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; formator în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii. E-mail: c_craciunescu@hotmail.com


Material publicat în RDF nr. 1/2023