Scurte considerații privitoare la obligația de întreținere între foștii soți

Gabriela Cristina Frențiu

REZUMAT

Odată îndeplinite condiţiile de fond cerute în privinţa debitorului şi a creditorului, dreptul la întreţinere al fostului soţ nu poate fi refuzat. Prin stabilirea în favoarea creditorului a dreptului la întreţinere se urmăreşte asigurarea condiţiilor de viaţă pe care le-a avut în timpul căsătoriei, şi nu a condiţiilor minime de supravieţuire. Fundamentul obligaţiei de întreţinere între foştii soţi are la bază relaţiile de convieţuire socială, şi nicidecum răspunderea delictuală, cât timp are drept la întreţinere şi soţul vinovat de desfacerea căsătoriei, culpa în destrămarea relaţiilor de căsătorie fiind relevantă numai pentru a limita în timp dreptul şi obligaţia corelativă de întreţinere.
O asemenea obligaţie se stabileşte pe cale judecătorească, fie prin hotărârea de divorţ, fie printr-o hotărâre judecătorească ulterioară.
Cuvinte-cheie: divorţ, soţi, obligaţie de întreţinere, legea aplicabilă, hotărâre străină, taxă de timbru, stare de nevoie, mijloace materiale.

BRÈVES CONSIDÉRATIONS SUR L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EX-ÉPOUX

RÉSUMÉ
Une fois remplies les conditions de fond requises à l’égard du débiteur et du créancier, le droit à l’entretien de l’ex-époux ne peut être dénié. En instaurant le droit à la pension alimentaire au profit du créancier, l’objectif est d’assurer les conditions de vie qu’il avait pendant le mariage et non les conditions minimales de survie. Le fondement de l’obligation alimentaire entre ex-époux repose sur les relations de cohabitation sociale et nullement sur la responsabilité délictuelle, tant que l’époux coupable de la dissolution du mariage a droit à l’entretien, la faute dans la dissolution de la relation conjugale n’étant pertinente que pour limiter dans le temps le maintien de droits et obligation corrélatif.
Une telle obligation est établie judiciairement, soit par le jugement de divorce, soit par une décision judiciaire ultérieure.
Mots-clés: divorce, époux, obligation alimentaire, loi applicable, jugement étranger, droit de timbre judiciaire, état de nécessité, moyens matériels.

BRIEF CONSIDERATIONS REGARDING THE MAINTENANCE OBLIGATION BETWEEN EX-SPOUSES

ABSTRACT
Once the substantive conditions required regarding the debtor and the creditor have been met, the ex-spouse’s right to maintenance cannot be denied. By establishing the right to maintenance in favor of the creditor, the aim is to ensure the living conditions he had during the marriage and not the minimum survival conditions. The foundation of the obligation of maintenance between ex-spouses is based on social cohabitation relations and by no means delictual liability, as long as the spouse guilty of the dissolution of the marriage has the right to maintenance, the fault in the dissolution of the marriage relationship being relevant only to limit in time the correlative right and obligation maintenance. Such an obligation is established judicially, either by the divorce judgment or by a subsequent judicial decision.
Keywords: divorce, spouses, maintenance obligation, applicable law, foreign judgment, judicial stamp duty, state of need, material means.

 

Publicat în RDF nr. 2/2023