Unele aspecte privind dreptul la nume în lumina noilor modificări legislative

Ana Elena Ranta*

 Diana Nicoleta Vlaicu**

REZUMAT
Numele, ca atribut de identificare, are o importanţă majoră atât din punct de vedere general şi social, prin prisma raporturilor juridice la care o persoană fizică participă, cât şi dintr-un punct de vedere mai subiectiv, ce implică o serie de valenţe personale, ce ţin de fiecare cetăţean în parte. Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a realiza o analiză a prevederilor legale privind dreptul la nume, cu accent, în special, asupra modificărilor legislative introduse prin Legea nr. 105/2022 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Prin noile prevederi normative, legiuitorul şi-a dorit instituirea unui cadru legislativ mai clar şi mai adaptat societăţii de astăzi, aducând o serie de modificări şi cu privire la stabilirea prenumelui persoanei fizice, schimbarea numelui pe cale administrativă etc., modificări care au fost evidenţiate în prezentul material prin raportare la vechea reglementare.
Cuvinte-cheie: atribut de identificare, nume de familie, prenume, schimbarea numelui, modificări legislative.

QUELQUES ASPECTS CONCERNANT LE DROIT À UN NOM À LA LUMIÈRE DES NOUVELLES MODIFICATIONS LEGISLATIVES

RÉSUMÉ
Le nom en tant qu’attribut d’identité personnelle revêt une importance majeure tant d’un point de vue général et social à travers le prisme des relations juridiques auxquelles une personne participe, que d’un point de vue plus subjectif, qui implique une série de valences personnelles liés à chaque personne. L’objectif principal de cet article est de procéder à une analyse des dispositions légales relatives au droit au nom, en mettant particulièrement l’accent sur les modifications législatives introduites par la Loi n° 105/2022 pour la modification et le complément de la Loi n° 119/1996 concernant les documents d’état civil, ainsi que pour l’abrogation de l’Ordonnance du Gouvernement n° 41/2003 sur l’acquisition et le changement administratif des noms de personnes. A travers les nouvelles dispositions normatives, le législateur a voulu établir un cadre législatif plus clair et plus adapté à la société d’aujourd’hui, apportant une série de changements concernant également l’établissement du prénom de la personne, le changement administratif des noms des personnes etc., changements qui ont été mis en évidence dans le présent document par référence à l’ancien règlement.

Mots-clés: attribut d’identité personnelle, nom, prénom, changement de nom, modifications législatives.

SOME ASPECTS REGARDING THE RIGHT TO A NAME IN LIGHT OF THE NEW LEGISLATIVE CHANGES

ABSTRACT
The name as a personal identity attribute is of major importance both from a general and social point of view, through the lens of the legal reports in which a person takes part, and from a more subjective point of view, which involves a series of personal valences related to each individual. The main objective of this paper is to carry out an analysis of the legal provisions regarding the right to a name, with particular emphasis on the legislative changes introduced by Law no. 105/2022 for the amendment and completion of Law no. 119/1996 regarding civil status documents, as well as for the abrogation of Government Ordinance no. 41/2003 on the acquisition and administrative change of the persons names. Through the new normative provisions, the legislator wanted to establish a legislative framework that is clearer and more adapted to today’s society, bringing a series of changes also regarding the establishment of the first name of the person, administrative change of the person’s names etc., changes that were highlighted in the present material by reference to the old regulation.
Keywords: personal identity attribute, surname, first name, change of name, legislative changes.

* Lector universitar doctor, Departamentul de Administraţie şi Management Public, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. E-mail: ana.ranta@fspac.ro.
** Doctorand, Şcoala Doctorală de Administraţie şi Politici Publice, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. E-mail: diana.nicoleta.vlaicu@gmail.com


Material publicat în RDF nr. 1/2023