Veaceslav Pînzari

Studii:

 • absolvent al Facultății de Științe Juridice și Administrative „Semion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
 • doctor în drept – Universitatea de Stat din Moldova. Tema tezei de doctorat: „Căsătoria în temeiul legislaţiei Republicii Moldova”.
 • studii postdoctorale – Universitatea de Stat din Moldova. Tema de cercetare: „Modurile de încetare a raporturilor de căsătorie în legislația Republicii Moldova”.

 

Activitate profesională:

 

 • conferențiar universitar, doctor în drept (prin cumul), Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2006 – prezent;
 • conducător de doctorat, specialitatea 12.00.03, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 • șef al Serviciului juridic, S.A. „RED-Nord”, iulie 2017 – prezent;
 • decan interimar, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, octombrie 2013 – ianuarie 2014;
 • decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, iunie 2010 –  octombrie 2013;
 • decan interimar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, martie –  iunie 2010;
 • şef Catedra de Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2005 –  2010;
 • şef Catedra de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2003 – 2005;
 • şef adjunct, Catedra de Drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2000 – 2003;
 • director, „Clinica Juridică Universitară” Bălţi, 2001 – 2005;
 • director, Laboratorul de cercetări in domeniul dreptului comparat, 2006 – 2017;
 • director al proiectului fundamental 1.3 Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului familiei în vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova, cifrul 11.817.07.37F;
 • membru al Asociaţiei „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze;
 • membru al Consiliului științific al revistelor: Revista Română de Executare Silită, Revista Națională de Executare Silită din Republica Moldova;
 • membru al Comitetului științific al Revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica.

Activitate științifică:

 • autor al lucrărilor: Dreptul familiei. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2015; Dreptul familiei (note de curs), Ed. PUB, Bălţi, 2000; Dreptul familiei (note de curs), Ed. Universitas, Chişinău, 2000; Căsătoria în legislaţia Republicii Moldova, Ed. PUB, Bălţi, 2002;
 • coautor al lucrărilor: Căsătoria în legislaţia României şi a Republicii Moldova, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006 (coautor, Emese Florian); Семейное право, Centrul Editorial al Universităţii de Criminologie, Chişinău, 2002;
 • autor sau după caz, coautor a peste 45 de articole și studii publicate în revistele de specialitate din Republica Moldova sau România, dintre care, cu titlu de exemplu menționăm următoarele: Unele considerente cu privire la definirea actului juridic în Codul civil al Republicii Moldova, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Iursiprudentia nr. 1-2/2004, pp.115-121; Unele considerente cu privire la regimul contractual al bunurilor soţilor în legislaţia familială a Republicii Moldova, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai.Iursiprudentia nr.1/2006, pp.116-127; Unele reflecţii cu privire la drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova (actualizat), în Studia Universitatis Babeş-Bolyai.Iursiprudentia nr.2/2006, pp.156-166; Unele reflecţii cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 8 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în Legislaţia Republicii Moldova, în Curentul Juridic (Târgu Mureş, Romania), nr. 1-2/2007, pp.29-35; Rapport Moldave: Successions et Famille, în: Les successions, Jurnees roumaines, Tome LX/2010, Travaux de l’Association Henri Capitant, Editions Bruylant et LB2V, Paris, 2012, pp.149-165; Considerente privind reglementarea relațiilor de familie în NCC și în Codul Familiei al Republicii Moldova, în: Materialele Colocviului Internațional „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’interieur – vu de l’exterieur”, Vol. II, 23 – 25 octombrie 2013, București, Romania. Editura Universității din București, pp.151-162; Observaţii cu privire la noţiunea și caracterele juridice ale contractului matrimonial în legislaţia Republicii Moldova, în: Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca – SERIES HUMANISTICA – XIII – 2015, pp.353-357; Unele considerații privind acțiunea în nulitate și excepția de nulitate, în Revista Națională de Executare Silită din Republica Moldova, nr.1/2015 (coautor: S. Boca); Considerații privind condițiile de validitate ale contractului matrimonial în legislația Republicii Moldova, în Revista Națională de Executare Silită din Republica Moldova, nr. 1/2015; Unele aspecte de drept procesual privind desființarea căsătoriei, în Materialele Conferinței Internaționale Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică, 27-29 august, 2015, Târgu Mureș, Romania, Ed. Universul Juridic, București, 2015, pp. 144-147; Cazuri de inexistență sau nulitate a actului juridic al căsătoriei, în Materialele Conferinței „160 de ani de învățământ juridic ieșean”, 23-25 octombrie, 2015, Iași, Romania, pp. 20-26; Unele considerente privind procedura desfacerii căsătoriei în conformitate cu modificările aduse la Codul de procedură civilă, în Materialele Conferinței Internaționale „Procesul civil și executarea silită. Teorie și practică”, 25-27 august 2016, Târgu Mureș, Romania, Ed. Universul Juridic, București, 2016, pp.306-311; Unele considerente cu privire la modurile de încetare a căsătoriei reglementate în Codul familiei al Republicii Moldova, în Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, USM, Chișinău, 28 – 29 septembrie 2016; Opinii cu privire la reglementarea efectelor declarării nulităţii căsătoriei ce vizează relaţiile dintre persoanele care au fost căsătorite, în Materialele Conferinței Naționale cu ocazia zilelor Universității „Al.I.Cuza” din Iași „Dreptul și justiția intr-o epocă a provocărilor”, 24 octombrie, 2016; Aspecte teoretico-practice privind efectele divorţului faţă de descendenţii minori, în Materialele Conferinței Internaționale „Procesul civil si executarea silita. Actualități și perspective”, 24 – 26 august 2017, Târgu Mureș, România, Ed. Universul Juridic, București, 2017, pp.249-258; Considerații privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în Republica Moldova, în Materialele Conferinței Internaționale „Procesul civil si executarea silita. Trecut, prezent, viitor”, 30 august – 1 septembrie 2018, Târgu Mureș, România, Ed. Universul Juridic, București, 2019, pp.352-360; Situația drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor după modernizarea Codului civil al Republicii Moldova, în: Materialele Conferinței Internaționale „Procesul civil si executarea silita. De la clasic la modern”, 29-31 August 2019, Târgu Mureș, România, Ed. Universul Juridic, București, 2019, pp.163-169; Unele considerații cu privire la reglementarea rudeniei ca impediment la căsătorie în Legislația Republicii Moldova, în Revista de Dreptul Familiei nr. 2/2020, pp. 257 – 267; Câteva aspecte ce vizează dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor în reglementarea Codului civil al Republicii Moldova, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2021, pp.407 – 419.
 •  autor al unor studii publicate în volume omagiale: Unele considerente cu privire la reproducerea umană asistată medical în legislația Republicii Moldova, în Liber Amicorum Romulus Gidro. Concepte, reflecții si cercetări juridice, Ed. Universul Juridic, București, 2019, pp. 269-277; Reglementarea căsătoriei putative în legislația familială a Republicii Moldova, în  In Honorem Flavius Antoniu Baias: aparența în drept, vol.3, Ed. Hamangiu, București, 2021, pp. 42-51; O analiză critică a modului în care legiuitorul apreciază momentul când anumite acte sau fapte juridice încep sau încetează să-și producă efectele în legislația Republicii Moldovai, în Familie pentru Europa, o Europă a familiilor? Studia Emese Florian Dedicata, Ed. Hamangiu, București, 2022, pp.760-771.
 • participant la diferite conferințe naționale și internaționale (organizator sau speaker) dintre care menționăm: Sesiunile ştiinţifice anuale desfăşurate la Institutul de istorie „George Bariţ”, Departamentul de cercetări socio-umane, Academia Romană, filiala Cluj-Napoca, 2005-2016; ICELM, Târgu Mureş, 4-7 iunie, 2008; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Procesul de codificare în ţările Europei de Sud-Est”, Bălţi, 21 octombrie 2006; Conferinţa internaţională „Recodificarea şi tendinţele actuale ale dreptului privat”, Bălţi,  9-12 octombrie 2008; Conferința Internațională „Procesul civil si executarea silita”. Târgu Mureș, România, 2010- prezent; Colloque international „Journees internationales de l’Association „Henri Capitant” des amis de la culture juridique francaise 2010: Les successions (Roumanie), Bucureşti – Cluj-Napoca, 23-29 mai 2010; Conferinţa Decanilor Facultăţilor de Drept din Europa Centrală şi de Sud-Est, 5-7 mai 2011; Colocviul internaţional „Les changements de la notion de famille et leur influence sur l’ordre successoral legal”, 19-20 aprilie 2013; Colocviul internaţional „Le nouveau Code civil roumain: Vu de l’interieur– Vu de l’exterieur”, 23-25 octombrie 2013; Conferinţa Internaţională Ştiinţifico – Practică „Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani – realizări, rezerve şi perspective”, 19-20 septembrie 2013, Chişinău; Conferința „160 de ani de învățământ juridic ieșean”, 23-25 octombrie, 2015, Iași, Romania; Zilele academice arădene, ediția XXVI, 16-21 mai 2016, Arad, Romania.

Contact:

v.m.pinzari@gmail.com