Consideraţii privind obligaţia legală de întreţinere dintre părinţi şi copii

Cristian MAREŞ*

REZUMAT

Prezentul studiu examinează câteva aspecte importante ale obligaţiei legale de întreţinere dintre părinţi şi copii, precum titularul cererii având ca obiect executarea silită a obligaţiei legale de întreţinere a unui copil şi persoana creditorului care are calitatea de parte într‑un litigiu având ca obiect contestaţia la executare formulată de debitorul obligaţiei legale de întreţinere, cheltuielile făcute cu întreţinerea unui copil, care pot fi considerate ca făcând parte din obligaţia legală de întreţinere, sumele de bani care pot fi executate silit pentru obligaţia legală de întreţinere dintre părinţi şi copii şi soluţiile care pot fi pronunţate de instanţa de tutelă. Studiul cuprinde analiza prevederilor legale aplicabile acestor instituţii atât din perspectivă teoretică, cât şi practică.

Cuvinte‑cheie: obligaţia legală de întreţinere, părinte, copil, executare silită, cheltuieli făcute cu întreţinerea unui copil.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’OBLIGATION LÉGALE D’ENTRETIEN ENTRE PARENTS ET ENFANTS

RÉSUMÉ

La présente étude examine plusieurs aspects importants de l’obligation légale d’entretien entre les parents et les enfants, tels que le titulaire de la demande ayant pour objet l’exécution forcée de l’obligation légale d’entretien d’un enfant et la personne du créancier qui a la qualité de partie à un litige ayant pour objet la contestation d’exécution formée par le débiteur de l’obligation légale d’entretien, les frais d’entretien d’un enfant pouvant être considérés comme faisant partie de l’obligation légale d’entretien, les sommes d’argent pouvant être exécutées de force pour l’obligation légale d’entretien entre les parents et les enfants et les solutions qui peuvent être prononcées par tribunal de tutelle. La recherche consiste en l’analyse des dispositions juridiques applicables à ces questions tant du point de vue théorique que pratique.

Mots‑clés: l’obligation légale d’entretien, parent, enfant, l’exécution forcée, les frais d’entretien d’un enfant.

CONSIDERATIONS REGARDING THE LEGAL MAINTENANCE OBLIGATION BETWEEN PARENTS AND CHILDREN

ABSTRACT

The present study examines several important aspects of the legal maintenance obligation between parents and children, such as the applicant for the forced execution of the legal obligation to support a child and the individual creditor who is a party to a dispute concerning the challenge to the forced execution filed by the debtor of the legal maintenance obligation, the expenses incurred with the maintenance of a child that can be considered as part of the legal maintenance obligation, the amounts of money that can be forced executed for the legal maintenance obligation between parents and children and the solutions that can be rendered by the guardianship court. The research consists in the analysis of the legal provisions applicable to these issues both from theoretical and practical perspectives.

Keywords: the legal maintenance obligation, parent, child, forced execution, the expenses incurred with the maintenance of a child.

* Avocat asociat, Societatea de Avocaţi Mareş & Mareş, Baroul Bucureşti. Lector universitar doctor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

 

Material publicat în RDF nr. 1/2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post