SECRETUL MEDICAL AL MINORULUI ȘI EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI (ARTICOLUL 487 DIN CODUL CIVIL): PROTECȚIE SAU PREJUDICIU?

Maria ALUAȘ*

REZUMAT

Secretul medical sau confidenţialitatea datelor minorilor este o temă cu care se confruntă personalul medical în practica sa curentă. Conflictul apare din cauza existenţei a două obligaţii diferite ale medicului faţă de pacient: păstrarea confidenţialităţii şi realizarea consimţământului informat. Procedurile de obţinere a consimţământului informat presupun întotdeauna implicarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai minorilor. În cazuri mai speciale, când minorul invocă explicit dreptul propriu la confidenţialitate şi când medicul consideră că trebuie să garanteze interesul superior al minorului, părinţii nu trebuie să fie informaţi despre starea de sănătate a minorului. Dar dacă minorul are nevoie de un tratament sau de o intervenţie specifică, medicul nu poate proceda fără a avea acordul părinţilor. În consecinţă, cum pot fi ierarhizate şi armonizate aceste două obligaţii contradictorii? Acest articol ilustrează anumite situaţii speciale în care exercitarea autorităţii părinteşti nu pare să fie cea mai bună alegere pentru o anumită condiţie medicală a minorului.

Cuvinte‑cheie: dreptul minorilor, drepturile pacienţilor, confidenţialitatea, autoritatea părintească, obligaţiile medicilor faţă de pacienţi.

LE SECRET MÉDICAL DU MINEUR ET l’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE (ARTICLE 487 DU CODE CIVIL): PROTECTION OU PRÉJUDICE?

RÉSUMÉ

Le secret médical ou la confidentialité des mineurs est un sujet auquel sont confrontés les professionnels du domaine de la santé dans la pratique médicale actuelle. Le conflit soulève deux obligations différentes du médecin en matière de confidentialité et de consentement éclairé du patient. Les procédures du consentement éclairé supposent toujours l’implication des parents/représentants légaux des mineurs. Dans les cas particuliers où le mineur sollicite explicitement le droit personnel à la confidentialité et que le médecin considère qu’il faut garantir le meilleur intérêt du mineur, les parents ne doivent pas être informés sur l’état mineur. Mais, si le mineur a besoin d’un traitement ou d’une intervention spécifique, le médecin ne peut procéder sans le consentement des parents. Par conséquent, comment hiérarchiser et harmoniser ces deux obligations contradictoires? Cet article illustre certaines situations particulières où l’exercice de l’autorité parentale ne semble pas être le meilleur choix pour la condition médicale mineure.

Mots‑clés: droits des mineurs, droits des patients, la confidentialité, l’autorité parentale, les obligations des médecins envers les patients.

THE MINOR’S MEDICAL SECRECY AND THE EXERCISE OF PARENTAL AUTHORITY (ARTICLE 487 OF THE CIVIL CODE): PROTECTION OR HARM?

ABSTRACT

Minors’ medical secrecy or confidentiality is a topic faced especially by health care professionals in current medical practice. The conflict raises between two different physician’s obligations toward the patient’s confidentiality and informed consent. The informed consent procedures imply always the involvement of minors’ parents/legal representatives. In particular cases when the minor claims, explicitly the right to confidentiality and the doctor consider that this is for guaranteeing the best interest of the minor the parents should not be informed about the minor condition. But, if the minor needs a specific treatment or intervention, the doctor cannot proceed without having the consent of parents. Therefore, how to prioritize and harmonize these two conflicting obligations? This paper illustrates some particular situations when the exercise of parental authority seems not to be the best choice for a minor medical condition.

Keywords: minors rights, patients’ rights, confidentiality, parental authority, physicians duties toward patients.

* Conferențiar universitar doctor, Disciplina de Sănătate Orală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj‑Napoca; Centrul de Bioetică, Universitatea „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca.

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post