ASPECTE JURISPRUDENŢIALE ÎN MATERIA PENSIEI DE ÎNTREŢINERE DATORATE COPILULUI

Ioana-Anamaria FILOTE-IOVU

REZUMAT

Dreptul minorului la pensia de întreţinere este circumscris principiului „interesului superior al copilului” şi presupune obligaţii instituite de lege, atât în sarcina părinţilor, de a contribui la cheltu­ielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a minorului, cât şi în sarcina autorităţilor publice, dar în special a instanţelor de judecată de a asigura efectivitatea exercitării acestui drept.

În acest studiu, autoarea îşi propune să analizeze divergenţele jurisprudenţiale privind interpretarea normelor ce reglementează „pensia de întreţinere” datorată copilului.

Cuvinte-cheie: interesul superior al copilului, pensie de întreţinere, practică judiciară, compe­tenţa instanţelor judecătoreşti, modalitate de stabilire a pensiei de întreţinere, cuantum cheltuieli pentru creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copilului.

ASPECTS JURISPRUDENTIELS DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS

RÉSUMÉ

Le droit du mineur à une pension alimentaire est limité au principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» et comporte des obligations établies par la loi, tant pour les parents, de contribuer aux dépenses d’éducation, d’éducation, d’éducation et de formation du mineur, des pouvoirs publics, mais surtout des tribunaux pour assurer l’effectivité de l’exercice de ce droit.

Dans cette étude, l’auteur vise à analyser les divergences jurisprudentielles sur l’interprétation des règles régissant la «pension alimentaire» due à l’enfant.

Mots-clés: l’intérêt supérieur de l’enfant, la pension alimentaire, la pratique juridique, la compétence des tribunaux, la méthode de détermination de la pension alimentaire, le montant des dépenses pour l’éducation, l’éducation, l’enseignement et la formation professionnelle de l’enfant.

JURISPRUDENTIAL ASPECTS OF CHILD SUPPORT

ABSTRACT

The minor’s right to a maintenance pension is circumscribed by the principle of the “superior interest of the child” and involves correlative obligations established by law, both for parents, to contribute to the expenses of raising, education and training the minor, and for the public authorities, but especially the courts to ensure the effective exercise of this right.

In this study, the author aims to analyze the divergences of jurisprudence on the difficulties of interpretation and jurisprudential application of the rules governing the “maintenance pension” due to the child.

Keywords: the superior interest of the child, alimony, legal practice, jurisdiction of the courts, how to establish the alimony, the amount of expenses for raising, educating, teaching and training the child.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

„Pactul de familie” – Alegerea regimului matrimonial şi modalitatea de implementare a regulilor patrimoniale aplicabile căsătoriei„Pactul de familie” – Alegerea regimului matrimonial şi modalitatea de implementare a regulilor patrimoniale aplicabile căsătoriei

Alexandru Radu TOGAN REZUMAT Raportul căsătorie‑patrimoniu poate fi influenţat de către soţi sau viitorii soţi prin alegerea regimului matrimonial care să le reglementeze raporturile patrimoniale pe durata (şi ulterior) căsătoriei.