FIGURA JURIDICĂ A COPILULUI ÎN ISTORIA DREPTULUI PRIVAT EUROPEAN

Marius FLOARE

REZUMAT

Istoria juridică a copilăriei este şi o istorie a familiei şi a statutului persoanei fizice, cu o evoluţie sinuoasă şi numeroase perioade de regres. Dacă ne limităm la dreptul privat şi la spaţiul juridic continental european, putem trasa această evoluţie de la reperul iniţial al dreptului roman şi până în contemporaneitate, cu escale în perioada medievală, perioada post-medievală şi marile codificări ale secolului al XIX-lea. Prezentul studiu schiţează câteva repere fundamentale ale evoluţiei istorice a situaţiei juridice de drept privat a copilului în societatea europeană, cu o privire specială asupra categoriei prigonite a copiilor din afara căsătoriei: statut familial, putere părintească, drept la întreţinere şi la moştenire. Fiind un studiu de istorie a dreptului privat, el se va opri la limita contemporaneităţii, trăgând câteva concluzii actuale după un periplu prin istorie.

Cuvinte-cheie: copil, copilărie, protecţie, tutelă, familie.

LA FIGURE JURIDIQUE DE L’ENFANT DANS L’HISTOIRE DU DROIT PRIVÉ EUROPÉEN

RÉSUMÉ

L’histoire juridique de l’enfance est aussi une histoire de la famille et du statut de l’individu, avec une évolution sinueuse et de nombreuses périodes de régression. Si l’on se limite au droit privé et à l’espace juridique européen continental, on peut retracer cette évolution depuis le repère initial du droit romain jusqu’à nos jours, avec des arrêts à l’époque médiévale, l’époque postmédiévale et les grandes codifications du XIX siècle. Cette étude esquisse quelques points fondamentaux de l’évolution historique de la situation juridique du droit privé de l’enfant dans la société européenne, avec un regard particulier sur la catégorie persécutée des enfants hors mariage: statut familial, l’autorité parentale, le droit à l’entretien et à l’héritage. S’agissant d’une étude d’histoire du droit privé, elle s’arrêtera à la limite de la contemporanéité, tirant quelques conclusions actuelles après un voyage à travers l’histoire.

Mots-clés: enfant, enfance, protection, tutelle, famille

THE LEGAL FIGURE OF THE CHILD IN THE HISTORY OF EUROPEAN PRIVATE LAW

ABSTRACT

The legal history of childhood is also a history of the family and of the status of persons, endowed with a sinuous evolution and many backward ages If we limit ourselves to private law and the European continental legal area, we could trace this evolution from the initial landmark of Roman law up to the contemporary age, with symbolic layovers in the Middle Ages, post-medieval era and in the 19th century. This study traces some fundamental landmarks of the historical evolution of the status of children in private law in European society, with a special regard for the persecuted category of children born out of wedlock: family status, parental power, alimony rights, and inheritance rights. This being a legal history study, we will stop at the boundary of the present times, summarily judging the situation nowadays with the experience of historical hindsight.

Keywords: child, childhood, protection, guardianship, family.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post