CONSIMŢĂMÂNTUL LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – O PERSPECTIVĂ SUBORDONATĂ INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI

Călina JUGASTRU

REZUMAT

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune operaţiuni care pot prezenta ameninţări la adresa persoanelor vizate. Nu întâmplător, noul Regulament general consacră, în primul considerent, dreptul fundamental la protecţia datelor cu caracter personal. Între persoanele vizate, minorii constituie o categorie „vulnerabilă”, din cauza discernământului insuficient format.
În materia datelor personale, vârsta persoanelor vizate constituie un factor ce generează particula­rităţi inerente protecţiei. În mod special, temeiurile prelucrării datelor personale se cer a fi examinate în acord cu discernământul insuficient format al minorilor şi cu obligaţia de informare ce incumbă operatorului. Aspecte cum sunt utilizarea serviciilor societăţii informaţionale (oferite direct minorilor), profilarea au reglementare expresă, în ceea ce priveşte temeiul consimţământului.

Cuvinte-cheie: Regulamentul (UE) 2016/679, date personale, prelucrare, minori, temeiurile prelucrării datelor, particularităţi.

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES – UNE PERSPECTIVE SUBORDONNÉE À L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

RÉSUMÉ

Le traitement des données personnelles implique des opérations qui peuvent constituer des menaces pour les personnes concernées. Ce n’est pas un hasard si le nouveau Règlement général consacre, dans le premier considérant, le droit fondamental à la protection des données personnelles. Parmi les personnes concernées, les mineurs constituent une catégorie «vulnérable», en raison d’un discernement insuffisamment formé. En matière de données personnelles, l’âge des personnes concernées est un facteur qui génère des particularités inhérentes à la protection. En particulier, les motifs du traitement des données à caractère personnel doivent être examinés au regard du discernement insuffisamment formé des mineurs et de l’obligation d’information incombant au responsable du traitement. Des aspects tels que l’utilisation des services de la société de l’information (offerts directement aux mineurs), le profilage sont expressément réglementés, en termes de base du consentement.

Mots-clés: le Règlement (UE) 2016/679, données personnelles, traitement, mineurs, motifs du traitement des données, mentions.

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA – A PERSPECTIVE SUBORDINATED TO THE BEST INTERESTS OF THE CHILD

ABSTRACT

The processing of personal data involves operations that may pose threats to data subjects. Not coincidentally, the new General Regulation enshrines, in the first recital, the fundamental right to the protection of personal data. Among the data subjects, minors constitute a “vulnerable” category, due to insufficiently formed discernment. In the matter of personal data, the age of the data subjects is a factor that generates particularities inherent to the protection. In particular, the grounds for the processing of personal data are required to be examined in accordance with the insufficiently formed discernment of minors and the obligation to inform the controller. Issues such as the use of information society services (offered directly to minors), profiling are expressly regulated, in terms of consent.

Keywords: Regulation (EU) 2016/679, personal data, processing, minors, grounds for data processing, particularities.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post