INTERESUL SUPERIOR… AL CUI?

Cătălin LUNGĂNAŞU**

REZUMAT

Interesul superior al copilului, deşi bine conturat la nivel legislativ şi doctrinar, rămâne totuşi o noţiune vagă în momentul aplicării sale practice, iar această împrejurare poate genera consecinţe care se îndepărtează tocmai de esenţa acestei reguli fundamentale a dreptului familiei.

Cuvinte-cheie: minori, interesul superior al copilului, divorţ.

INTÉRÊT SUPÉRIEUR… DE QUI?

RÉSUMÉ

L’intérêt supérieur de l’enfant, quoi que bien défini au niveau législatif et doctrinal, reste néanmoins une notion vague au moment de son application pratique, et cette circonstance peut entraîner des conséquences qui s’écartent précisément de l’essence de cette règle fondamentale du droit de la famille.

Mots-clés: mineurs, intérêt supérieur de l’enfant, divorce.

THE BEST INTEREST OF… WHOM?

ABSTRACT

Although well-defined both in legislation and in the legal literature, the best interest of a child remains a vague concept in terms of its application. This may lead to consequences which further undermine the essence of this fundamental principle of family law.

Keywords: minors, best interests of the child, divorce.

** Asistent universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara; judecător, Judecătoria Timişoara.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post