REFLEXIA INTERESULUI SUPERIOR AL MINORULUI ÎN ACORDUL PARENTAL

Adina R. MOTICA

Oana-Elena BUZINCU

REZUMAT

Acordul parental reprezintă, în prezent, fizionomia juridică privind respectarea interesului superior al copilului, dar şi bunăstarea minorului reflectată în viaţa viitorului adult. Aşadar, studiul de faţă însumează teorii cu aplicabilitate practică ce au ca punct central găsirea echilibrului în dezvoltarea minorului odată cu destrămarea relaţiei părinţilor săi. Niciodată nu o să putem cunoaşte ceea ce s-ar dovedi adevăratul interes al minorului, însă putem anticipa ce ar fi în avantajul formării sale personale şi profesionale. De aceea, atenţia acordată modalităţii de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirii legăturilor cu părintele separat, contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a minorului, precum şi stabilirii locuinţei acestuia trebuie să fie dedicată tuturor aspectelor ce ne pot conduce la determinarea interesului copilului cât mai aproape de interesul său real.

Cuvinte-cheie: acord parental, interesul superior al copilului, notar public, locuinţa alternantă, locuinţa alternantă a părinţilor, ascultarea minorului, legături cu familia extinsă.

LE REFLET DE L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DU MINEUR DANS L’ACCORD PARENTAL

RÉSUMÉ

L’accord parental représente actuellement la physionomie juridique concernant le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi le bien-être du mineur reflété dans la vie du futur adulte. Par conséquent, la présente étude résume des théories d’application pratique qui ont pour point central la recherche d’un équilibre dans le développement du mineur avec la dissolution de la relation de ses parents. On ne pourra jamais savoir ce que prouverait le véritable intérêt du mineur, mais on peut anticiper ce qui serait à l’avantage de sa formation personnelle et professionnelle. Ainsi, l’attention portée à l’exercice de l’autorité parentale, l’établissement de liens avec le parent séparé, la contribution des parents aux frais d’éducation et d’éducation de l’enfant, ainsi que l’établissement de son foyer doivent être consacrés à tous les aspects pouvant conduire à déterminer l’intérêt de l’enfant proche de son intérêt réel.

Mots-clés: accord parental, intérêt supérieur de l’enfant, notaire, résidence alternative, résidence parentale alternative, écoute du mineur, lien de famille élargie.

 

REFLECTIONS ON THE PRINCIPLE OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD IN THE PARENTING AGREEMENT

ABSTRACT

The parenting agreement currently represents the legal physiognomy regarding the compliance with the best interests of the child, but also the welfare of the minor reflected in the life of the future adult. Therefore, the present study sums up theories with practical applicability having as central point the finding of the balance in the development of the minor once the relationship of his/her parents got broken. We will never be able to know what would prove to be the true interest of the child but we can anticipate the possible advantage of his/her personal and professional development. In consequence, the attention paid to the exercise of parental authority, the building of relationships with the parents separately, the parents’ contribution to the costs for the child’s upbringing and education, as well as the determination of the child’s domicile must be dedicated to all aspects that may lead to the determination of the best interest of the child, as close as possible to his/her real interest.

Keywords: parenting agreement, best interests of the child, notary public, alternating residence, parents’ alternating residence, listening to the minor, extended family relationships.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post