VIOLENȚA DOMESTICĂ – PROVOCĂRI, DIFICULTĂȚI ȘI DIVERGENȚE JURISPRUDENȚIALE

Ioana‑Anamaria FILOTE‑IOVU*

REZUMAT

Violenţa domestică este un fenomen extrem de răspândit atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional, iar soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a cauzelor având ca obiect „ordin de protecţie” constituie o veritabilă provocare pentru acestea, generată atât de numărul ridicat de dosare, de celeritatea cu care se judecă, cât şi de necesitatea asigurării unui echilibru între principiul dispo­nibilităţii în procesul civil şi cel al rolului activ al judecătorului în aflarea adevărului.

În acest studiu, autoarea îşi propune să evidenţieze dificultăţile întâmpinate de practica judi­ciară, care conduc la o serie de divergenţe jurisprudenţiale privind interpretarea şi aplicarea normelor speciale ce reglementează această materie.

Cuvinte‑cheie: legislaţie, calitate procesuală, termen de soluţionare a cauzei, renunţare la judecată, amendă judiciară pentru abuz de drept procesual, plată onorarii pentru asistenţa juridică obligatorie.

VIOLENCE DOMESTIQUE – DÉFIS, DIFFICULTÉS ET DIVERGENCES JURISPRUDENTIELLES

RÉSUMÉ

La violence domestique est un phénomène extrêmement répandu à la fois au niveau mondial et national, et la résolution par les tribunaux des affaires ayant pour objet une «ordonnance de protection» est un véritable défi pour eux, engendré par le nombre élevé d’affaires, la rapidité avec laquelle elle est jugée également, comme la nécessité d’assurer un équilibre entre le principe de disponibilité dans la procédure civile et celui du rôle actif du juge dans la découverte de la vérité.

Dans cette étude, l’auteur entend mettre en évidence les difficultés rencontrées par la pratique judiciaire, conduisant à une série de divergences jurisprudentielles sur l’interprétation et l’application des règles particulières régissant cette matière.

Mots‑clés: législation, qualité procédurale, délai de résolution de l’affaire, renonciation au procès, amende judiciaire pour abus de droit procédural, paiement des frais d’assistance judiciaire obligatoire.

DOMESTIC VIOLENCE – CHALLENGES, DIFFICULTIES AND JURISPRUDENTIAL DIVERgENCES

ABSTRACT

Domestic violence is an extremely widespread phenomenon both globally and nationally, and settlements in courts for cases having as object “protection order” are a real challenge for them, generated by the high number of cases with this object, the speed which it is judged, as well as the need to ensure a balance between the principle of availability in the civil process and that of the active role of the judge in finding out the truth.

In this study, the author aims to highlight the difficulties encountered by judicial practice, leading to a series of jurisprudential differences on the interpretation and application of special rules governing this matter.

Keywords: legislation, procedural quality, term for solving the case, waiver of trial, judicial fine for abuse of procedural law, payment of fees for mandatory legal assistance.

 

* Judecător cu grad de tribunal, Judecătoria Rădăuți. E‑mail: ioana_filote1@yahoo.com.

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

REINTEGRAREA MINORILOR ULTERIOR DISPUNERII MĂSURILOR SPECIALE DE PROTECŢIE. ABANDONUL DE FAMILIE ÎN CONTEXTUL INTERESULUI SUPERIOR AL MINORULUIREINTEGRAREA MINORILOR ULTERIOR DISPUNERII MĂSURILOR SPECIALE DE PROTECŢIE. ABANDONUL DE FAMILIE ÎN CONTEXTUL INTERESULUI SUPERIOR AL MINORULUI

Vlad Ionuţ DOMOCOŞ* REZUMAT Realitatea economico‑socială a ultimelor decenii a avut drept consecinţă primară degradarea relaţiilor de familie, iar trecerea de la familia ţărănească, patriarhală, grupată în jurul pămân­tului şi