DESPRE DATA DESFACERII CĂSĂTORIEI ŞI UNELE EFECTE ALE DIVORŢULUI

Cristian MAREŞ*

REZUMAT

Acest studiu examinează câteva aspecte teoretice şi practice referitoare la unele efecte ale divorţului cu privire la relaţiile nepatrimoniale şi patrimoniale dintre soţi care au generat anumite dezbateri în doctrină, precum data desfacerii căsătoriei, încetarea regimului matrimonial şi conti­nuarea acţiunii de divorţ în cazul decesului unuia dintre soţi şi soluţiile care pot fi pronunţate de instanţa de tutelă. Studiul cuprinde analiza prevederilor legale aplicabile acestor instituţii atât din perspectivă teoretică, cât şi practică.

Cuvinte‑cheie: data desfacerii căsătoriei, încetarea regimului matrimonial, decesul unuia dintre soţi, opozabilitatea faţă de terţi, separaţie în fapt, judecarea acţiunii de divorţ.

SUR LA DATE DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET CERTAINS EFFETS DU DIVORCE

RÉSUMÉ

Cette étude examine quelques questions théoriques et pratiques liées à certains effets du divorce sur les relations non pécuniaires et pécuniaires entre époux qui soulèvent certains débats de doctrine, comme la date de la dissolution du mariage, la fin du régime matrimonial, le jugement de la demande de divorce en cas de décès du demandeur au cours du procès et les solutions qui peuvent être rendues par le tribunal de tutelle. La recherche consiste en l’analyse des dispositions juridiques applicables à ces questions tant du point de vue théorique que pratique.

Mots‑clés: date de dissolution du mariage, fin du régime matrimonial, décès d’un des époux, opposable aux tiers, séparation de fait, jugement de la demande de divorce

 

ABOUT THE DATE OF MARRIAGE DISSOLUTION AND SOME EFFECTS OF DIVORCE

ABSTRACT

This study examines some theoretical and practical issues related to some effects of divorce regarding the pecuniary and non‑pecuniary relationships between spouses that raise some debates in the doctrine, such as the date of the marriage dissolution, the termination of the matrimonial regime, the judgement of the divorce claim in case the claimant dies during the trial and the solutions that can be rendered by the custody court. The research consists in the analysis of the legal provisions applicable to these issues both from theoretical and practical perspectives.

Keywords: date of marriage dissolution, termination of the matrimonial regime, one spouse’s death, enforceable against third parties, separation in fact, judgement of the divorce claim.

* Avocat asociat, Societatea de Avocaţi Mareş & Mareş, Baroul Bucureşti. Lector universitar doctor, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Material publicat în RDF nr. 2/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

SECRETUL MEDICAL AL MINORULUI ȘI EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI (ARTICOLUL 487 DIN CODUL CIVIL): PROTECȚIE SAU PREJUDICIU?SECRETUL MEDICAL AL MINORULUI ȘI EXERCITAREA AUTORITĂȚII PĂRINTEȘTI (ARTICOLUL 487 DIN CODUL CIVIL): PROTECȚIE SAU PREJUDICIU?

Maria ALUAȘ* REZUMAT Secretul medical sau confidenţialitatea datelor minorilor este o temă cu care se confruntă personalul medical în practica sa curentă. Conflictul apare din cauza existenţei a două obligaţii