EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI REFERITOARE LA MINORI: CU ORICE PREŢ?

Stela STOICESCU*

REZUMAT

Lucrarea îşi propune să analizeze problematica executării hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori din perspectiva principiului interesului superior al copilului şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea art. 8 din Convenţie. Articolul începe printr-o descriere pe scurt a configuraţiei procedurii astfel reglementate de art. 910-914 C. pr. civ., iar apoi tratează, pe baza doctrinei şi a unor exemple jurisprudenţiale recente, trei chestiuni distincte, pe care le considerăm a fi puncte nevralgice ale reglementării, respectiv: a) minimalizarea de către legiuitor a rolului executorului judecătoresc în această procedură, prin restrângerea posibilităţilor acestuia de a acţiona în caz de constatare a unui refuz propriu al minorului;
b) neclaritatea tipului de răspundere instituită în sarcina părintelui debitor al obligaţiei de asigurare a programului de relaţii personale – subiectivă sau obiectivă; c) minimalizarea rolului instanţei judecătoreşti în această procedură, din perspectiva cuantumului automat, impus de legiuitor, şi a modului de stabilire a penalităţilor de întârziere în sarcina debitorului. Sunt expuse, în cele din urmă, alături de concluzii, scurte propuneri de lege ferenda, pentru asigurarea compatibilităţii reglementării cu standardul convenţional.

Cuvinte-cheie: principiul interesului superior al copilului, executarea hotărârilor judecătoreşti, art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului, obligaţii pozitive, program de relaţii personale.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS CONCERNANT LES MINEURS: À TOUT PRIX?

RÉSUMÉ

L’article vise à analyser la question de l’exécution des jugements relatifs aux mineurs du point de vue du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’application de l’art. 8 de la Convention. L’article débute par une brève description de la configuration de la procédure ainsi réglée par l’art. 910-914 du Code de procédure civile, puis traite, sur la base de doctrines récentes et d’exemples jurisprudentiels, trois questions distinctes, que nous considérons comme des points clés du règlement, à savoir: a) la minimisation par le législateur du rôle de l’huissier dans cette procédure, en restreignant ses possibilités d’agir en cas de constat de refus du mineur; b) l’ambiguïté du type de responsabilité établie dans la tâche du débiteur parent de l’obligation d’assurer le programme de relations personnelles – subjective ou objective; c) la minimisation du rôle du juge dans cette procédure, du point de vue du montant d’office, imposé par le législateur, et de la manière d’établir les pénalités pour retard a la charge du débiteur. Enfin, accompagnées de conclusions, de brèves propositions de lege ferenda sont présentées, afin d’assurer la compatibilité de la réglementation avec la norme conventionnelle.

Mots-clés: le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’exécution des décisions de justice, art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, obligations positives, programme de relations personnelles.

ENFORCEMENT OF JUDGMENTS CONCERNING MINORS: AT ANY PRICE?

ABSTRACT

The paper aims to analyze the issue of enforcement of judgments on minors from the perspective of the principle of best interests of the child and the jurisprudence of the European Court of Human Rights in applying Article 8 of the Convention. The article begins with a brief description of the set-up of the procedure thus regulated by Articles 910-914 of the Code of civil procedure, and then deals, based on the legal writing and recent case-law examples, three distinct issues, which we consider to be key points of the regulation, respectively: a) the minimization by the legislator of the role of the bailiff in this procedure, by restricting his possibilities to act in case of finding a refusal of the minor; b) the ambiguity of the type of liability established on the parent held by the obligation to ensure the personal relations program – subjective or objective; c) the minimization of the role of the court in this procedure, from the perspective of the automatic amount, imposed by the legislator, and of the method of establishing the delay penalties on the debtor. Finally, along with conclusions, short de lege ferenda proposals are presented, in order to ensure the compatibility of the regulation with the conventional standard.

Keywords: the principle of the best interest of the child, the enforcement of court decisions, Article 8 of the European Convention on Human Rights, obligations to perform, personal relations program.

* Judecător. Asistent universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

Material publicat în RDF nr. supliment/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post