REGIMUL MATRIMONIAL CU IMPLICAȚII TRANSFRONTALIERE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE, LEX CAUSAE

Călina JUGASTRU

REZUMAT

Materia regimului matrimonial cu element de extraneitate este guvernată, din perspectiva statelor membre, de reglementări paralele – Regulamentul (UE) 2016/1103 şi dreptul interna­ţional privat naţional. Un examen al noţiunii de „regim matrimonial” relevă diferenţe notabile, generate de calificarea autonomă conţinută în Regulament şi de calificările funcţionale, din dreptul statelor europene. O analiză a lex causae pune în evidenţă elemente de similitudine şi, deopotrivă, particularităţi – în raport cu fiecare componentă a regimului matrimonial. Exemplificarea are în vedere dreptul internaţional privat român, atât în ceea ce priveşte sfera noţiunii de „regim matri­monial”, cât şi pe linia determinării subiective şi obiective a legii aplicabile regimului.

Cuvinte‑cheie: Regulamentul (UE) 2016/1103, Codul civil român, regim matrimonial, noţiune, lex causae.

LE RÉGIME MATRIMONIAL AYANT INCIDENCE TRANSFRONTIERE – DELIMITATIONS CONCEPTUELLES, LEX CAUSAE

RESUMÉ

La matière du régime matrimonial comportant un élément d’étrangeté est régie, du point de vue des États membres, par des règlements parallèles – Règlement (UE) 2016/1103 et droit international privé national. L’examen de la notion de «régime matrimonial» révèle des différences notables, générées par la qualification autonome contenue dans le Règlement et par les qualifications fonctionnelles, dans le droit des États européens. Une analyse de la lex causae met en évidence des éléments de similitude et, en même temps, des particularités – par rapport à chaque composante du régime matrimonial. L’exemple concerne le droit international privé roumain, tant en termes de notion de «régime matrimonial» qu’en termes de détermination subjective et objective de la loi applicable au régime.

Mots‑clés: Règlement (UE) 2016/1103, Code civil roumain, régime matrimonial, notion, lex causae.

MATRIMONIAL REGIME WITH CROSS‑BORDER IMPLICATIONS – CONCEPTUAL DELIMITATIONS, LEX CAUSAE

ABSTRACT

The matter of the matrimonial regime with an element of foreignness is governed, from the perspective of the Member States, by parallel regulations – Regulation (EU) 2016/1103 and national private international law. An examination of the notion of “matrimonial property regime” reveals notable differences, generated by the autonomous qualification contained in the Regulation and by the functional qualifications, in the law of the European states. An analysis of the lex causae highlights elements of similarity and, at the same time, particularities – In relation to each component of the matrimonial property regime. The example refers to the Romanian private international law, both in terms of the notion of “matrimonial property regime” and in terms of the subjective and objective determination of the law applicable to the regime.

Keywords: Regulation (EU) 2016/1103, Romanian Civil Code, matrimonial property regime, notion, lex causae.

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post