BIRDNESTING – O NOUĂ ABORDARE A DIVORȚULUI ȘI DESPRE CUM PUTEM ADAPTA PREVEDERILE ARTICOLULUI 400 DIN CODUL CIVIL

Lucia IRINESCU

REZUMAT

Separarea, divorţul şi recăsătorirea creează noi tipuri de relaţii care pot necesita soluţii creative, mai ales pe măsură ce viaţa merge mai departe. În timp ce părinţii divorţează, nevoia de stabilitate a copiilor devine tot mai mare. Copiii nu au cerut aceste schimbări masive în structura familiei lor. Chiar şi după ce copiii devin adulţi, au nevoie de părinţi care să‑i susţină, să‑i iubească şi care să fie atenţi la nevoile lor. Găsirea unei soluţii cu adevărat în interesul copiilor este posibilă doar atunci când adulţii înţeleg că rolul de părinte nu încetează prin divorţ, iar în calitate de copărinţi sunt dispuşi să comunice, să se respecte reciproc şi să renunţe la propriul ego pentru bunăstarea copiilor lor. Pentru astfel de părinţi, birdnesting‑ul a început să devină o modalitate din ce în ce mai populară după divorţ.

Cuvinte‑cheie: divorţ, locuinţa minorului, interesul superior al copilului, autoritate părintească, custodie comună.

BIRDNESTING – UNE NOUVELLE APPROCHE DU DIVORCE ET COMMENT ADAPTER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 400 DU CODE CIVIL

RESUMÉ

La séparation, le divorce et le remariage créent de nouveaux types de relations qui peuvent nécessiter des solutions créatives, surtout au fil de la vie. Tandis que les parents divorcent, le besoin de stabilité de leurs enfants augmente. Les enfants n’ont pas exigé ces changements massifs dans leur structure familiale. Même une fois que les enfants sont devenus adultes, ils ont besoin de parents pour les soutenir, les aimer et être attentifs à leurs besoins. Trouver une solution qui intéresse vraiment les enfants n’est possible que lorsque les adultes comprennent que leurs rôles de parents ne s’arrêtent pas par divorce et qu’en tant que coparents, ils sont prêts à communiquer, à se respecter et à abandonner leur propre ego pour le bien‑être de leurs enfants. Pour ces parents, le birdnesting a commencé à devenir un moyen de plus en plus populaire après le divorce.

Mots-clés: divorce, domicile du mineur, intérêt supérieur de l’enfant, autorité parentale, garde partagée.

BIRDNESTING – A NEW APPROACH TO DIVORCE AND HOW WE CAN ADAPT THE PROVISIONS
OF ARTICLE 400 OF THE CIVIL CODE

ABSTRACT

Separation, divorce, and remarriage create new kinds of relationships that can require creative solutions, especially as life moves forward. During the parent’s divorce, their children’s need for stability grows. They did not ask for these massive shifts in their family structure. Even after the children grow into adults, they need functioning parents to support them, to love them and to be attentive to their needs. Finding a solution truly in the best interests of the children is possible only when adults understand that the role of parent does not end with divorce, and as co‑parents are willing to communicate, respect each other and give up their own ego for the welfare of their children. For such parents, birdnesting has begun to become an increasingly popular way after divorce.

Keywords: divorce, the minor’s home, the best interests of the child, parental authority, joint custody.

* Conferențiar universitar doctor, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. E‑mail: lirinescu@yahoo.com.

Material publicat în RDF nr. 1/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post