OBLIGAŢIA LEGALĂ DE ÎNTREŢINERE A COPILULUI – O INSTITUŢIE CU INCIDENŢĂ ÎN SFERA DREPTULUI CIVIL ŞI A CELUI PENAL

Oana‑Elena BUZINCU

Gabriel TUDOROAIA**

REZUMAT

Obligaţia de întreţinere, aşa cum a fost şi este ea reglementată astăzi, se încadrează în peisajul juridic român atât în ramura dreptului privat – civil –, cât şi a celui public – penal.

Prezentul studiu a realizat o incursiune în materia obligaţiei de întreţinere în ceea ce îl priveşte pe copil ca beneficiar al acesteia, în cazul separării părinţilor săi ori al divorţului. Data de la care se stabileşte prestarea obligaţiei de întreţinere, cuantumul acesteia, beneficiarii, debitorii, modul de executare şi sancţiunea în cazul neexecutării sunt doar câteva dintre elementele analizate dintr‑o perspectivă teoretică şi practică, notarială şi judiciară.

Totodată, sunt prezentate şi posibilele implicaţii de natură penală pe care le poate aduce neîndeplinirea obligaţiei civile, împreună cu unele aspecte privind infracţiunea de abandon de familie.

Cuvinte‑cheie: obligaţia de întreţinere, minor, major, hotărâre judecătorească, părinţi, notar public, instanţă de judecată, abandon de familie, sesizare din oficiu.

L’OBLIGATION LÉGALE D’ENTRETIEN DE L’ENFANT – INSTITUTION AYANT INCIDENCE DANS LE DOMAINE DU DROIT CIVIL ET PÉNAL

RÉSUMÉ

L’obligation d’entretien, telle que réglementée dans le passé et encore à présent, appartient dans le paysage juridique roumain autant au domaine du droit privé – civil qu’à celui public – pénal.

La présente étude a fait une incursion dans le sujet de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant comme bénéficiaire de celle‑ci, en cas de séparation de ses parents ou de divorce. La date à partir de laquelle la prestation de l’obligation d’entretien est établie, le montant de celle‑ci, les bénéficiaires, les débiteurs, l’exécution et la sanction en cas d’inexécution ne sont que quelques‑uns des éléments analysés d’un point de vue théorique et pratique, notarial et judiciaire.

En même temps, on présente aussi les potentielles conséquences pénales que le non‑respect de l’obligation civile peut entraîner, ainsi que certains aspects concernant l’infraction d’abandon de famille.

Mots‑clés: obligation d’entretien, mineur, majeur, décision de justice, parents, notaire public, tribunal, abandon familial, notification d’office.

 

THE LEGAL OBLIGATION TO SUPPORT THE CHILD – AN INSTITUTION WITH INCIDENCE IN THE FIELD OF CIVIL AND CRIMINAL LAW

ABSTRACT

The maintenance obligation, as it was and is regulated today, falls within the Romanian legal landscape, either in the branch of private – civil law – or public – criminal law.

This study made an incursion in the matter of the maintenance obligation when the beneficiary is a child, in case of separation of their parents or divorce. The date from which the maintenance obligation is established, its amount, the beneficiaries, debtors, execution modality and sanction in case of non‑execution are just some of the elements analysed from a theoretical and practical, notarial and judicial perspective.

At the same time, the possible criminal implications caused by the non‑fulfilment of the civil obligation, along with some aspects regarding the crime of family abandonment, are presented in this study.

Keywords: maintenance obligation, minor, major, court decision, parents, notary public, court, family abandonment, ex officio notification.

** Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara. E‑mail: tudoroaia_gabriel@ mpublic.ro.

Material publicat în RDF nr. 2/2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Post

CONCEPŢIA PUR BIOLOGICĂ ÎN MATERIA FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ – LIMITĂ A PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI?CONCEPŢIA PUR BIOLOGICĂ ÎN MATERIA FILIAŢIEI FAŢĂ DE TATĂ – LIMITĂ A PRINCIPIULUI INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI?

Cristina NICOLESCU REZUMAT Principiul aflării adevărului biologic reprezintă, indubitabil, fundamentul acţiunilor de stare civilă privind filiaţia, interesul legitim fiind acela de înlăturare a prezumţiilor legale care nu corespund realităţii biologice.